ปี พ.ศ.2564-2568 :   นายชยุตม์เทพ   ป๊อกตัง นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย
ปี พ.ศ.2559 - 2564  :   นายประวิทย์   หนูเชื้อเรียง นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย
ปี พ.ศ.2555-2559      :   นายประวิทย์   หนูเชื้อเรียง นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย
ปี พ.ศ.2551-2555 :   นายชยุตม์เทพ   ป๊อกตัง นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย
ปี พ.ศ.2547-2551 :   นายชยุตม์เทพ   ป๊อกตัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชากไทย
ปี พ.ศ.2544-2547 :   นายชยุตม์เทพ   ป๊อกตัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชากไทย
ปี พ.ศ.2544-2547 :   นายชยุตม์เทพ   ป๊อกตัง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชากไทย
  :   นายเกรียงศักดิ์ เลาห์กิติกูล ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชากไทย
ปี พ.ศ.2538-2543 :   นายเกรียงศักดิ์ เลาห์กิติกูล ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชากไทย
 
 
 
 
 

ปรับปรุง เมื่อ 17-06-2021