1. ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ของประชาชน ทุกระดับอย่างแท้จริง
2. สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือระหว่างประชาชน  ท้องที่  ท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ   โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล
3. ยึดหลักความคุ้มค่าต่อส่วนร่วมโดยการสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อรองรับ
การเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ  สังคม ชุมชนเพื่อพัฒนาให้เป็นตำบลน่าอยู่
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สร้างอาชีพและเพิ่มทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนบนพื้นฐานการของการพึ่งตนเอง  ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
5. ส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนาการกีฬาของคนในชุมชน
6. ส่งเสริม  สนับสนุน กิจกรรมทางศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ส่งเสริม  สนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยการสร้างจิตสำนึกของประชาชน
8. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับชั้น ภายใต้กรอบของกฎหมาย
9. ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านส่งเสริมสุขภาพตลอดจนการควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชนในชุมชน
10. ส่งเสริม  สนับสนุนกิจกรรมด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ ภายใต้กรอบของกฎหมาย

 
 
 
 
 
ปี พ.ศ.2559 -  :   นายประวิทย์   หนูเชื้อเรียง นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย
ปี พ.ศ.2555-2559      :   นายประวิทย์   หนูเชื้อเรียง นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย
ปี พ.ศ.2551-2555 :   นายชยุตม์เทพ   ป๊อกตัง นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย
ปี พ.ศ.2547-2551 :   นายชยุตม์เทพ   ป๊อกตัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชากไทย
ปี พ.ศ.2544-2547 :   นายชยุตม์เทพ   ป๊อกตัง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชากไทย
ปี พ.ศ.2544-2547 :   นายชยุตม์เทพ   ป๊อกตัง ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชากไทย
  :   นายเกรียงศักดิ์ เลาห์กิติกูล ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชากไทย
ปี พ.ศ.2538-2543 :   นายเกรียงศักดิ์ เลาห์กิติกูล ประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลชากไทย
 
 
 
 
 

ปรับปรุง เมื่อ 12-12-2017 my space tracking