สภาเทศบาล  ทำหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ ซึ่งคอยควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารอันเป็นวิถีทางแห่งการถ่วงดุลอำนาจ กำหนดให้สภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน และสมาชิกสภาเทศบาลนี้อยู่ในตำแหน่งได้คราวละ 5 ปี (ปัจจุบันมีการแก้ไขให้อยู่ในวาระคราวละ  4 ปี) ทั้งนี้จำนวนสมาชิกสภาเทศบาล จะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทของเทศบาล ดังนี้
1.1 สภาเทศบาลตำบล  มีสมาชิกทั้งหมด   12   คน
1.2 สภาเทศบาลเมือง   มีสมาชิกทั้งหมด   18   คน
1.3 สภาเทศบาลนคร    มีสมาชิกทั้งหมด   24   คน
          สภาเทศบาลนั้นมีประธานสภาคนหนึ่ง และรองประธานสภาคนหนึ่งโดยให้ ผู้ว่าราชการแต่งตั้งมาจากสมาชิกสภาเทศบาลตามมติของสภาเทศบาล กล่าวคือ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้เรียกประชุมสภา เทศบาล ครั้งแรกภายใน 90 วัน นับแต่การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเสร็จสิ้นแล้ว ให้สมาชิกสภาเทศบาล ประชุมเลือกกันเองจากสมาชิกด้วยกัน จะเลือกบุคคลอื่นนอกจากสมาชิกสภาเทศบาลไม่ได้ ประธานสภามี หน้าที่ดำเนินกิจการของสภาเทศบาลให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ การประชุมเทศบาล ควบคุมบังคับบัญชารักษาความสงบ และเป็นตัวแทนสภาในกิจการภายนอก
 
 
 
   
 
 
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
   
 
   
 
 
   
 
 
 
 
ปี พ.ศ.2559-2564 : นายวิฑูรย์ โพธิสกล ประธานสภาเทศบาลตำบลชากไทย
ปี พ.ศ.2555-2559 : นายวิฑูรย์ โพธิสกล ประธานสภาเทศบาลตำบลชากไทย
ปี พ.ศ.2551- 2555 : นายสิทธิศักดิ์ คงขวัญ ประธานสภาเทศบาลตำบลชากไทย
ปี พ.ศ.2547- 2551 : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชากไทย
ปี พ.ศ.2543- 2547 : ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชากไทย
 
 
    สภาน่ารู้...
    โครงสร้างสภาเทศบาล
    ทำเนียบสภาเทศบาล
 

 


ปรับปรุง เมื่อ 18-06-2021