พันจ่าเอกชุติพนธ์   บุญขำ
นักบริหารงานเทศบาล
ระดับ ต้น
ปลัดเทศบาล
 
 
 
 
 
 
 
 

ติดต่อ :  ปลัดเทศบาลตำบลชากไทย

โทรศัพท์  ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓   โทรสาร . ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๑๓ ต่อ ๑๒ 

   มือถือ : ๐๖๑-๔๘๗-๓๗๕-๑

 
 
 
 
 
 
คติประจำใจ...ฅน ๓ ประเภทที่ไม่ควรลืม ตลอดชีวิต!
๑.ฅนที่คอยช่วยเหลือเราในยามที่เราลำบาก ๒.ฅนทีี่เดินจากเราในยามที่เราลำบาก
๓.ฅนที่ทำให้เราตกอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบาก  
 
 
 
 
 
 
  

อันที่จริงการเผชิญกับความยากลำบากของชีวิตนั้น

นับเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์

แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเราต่างกันมากในโอกาสเอาชนะอุปสรรค

คือ การมีอำนาจจัดการตัวเองไม่เท่ากันในสภาพที่เป็นอยู่

คนไทยจำนวนมากล้วนต้องขึ้นต่ออำนาจของผู้อื่น

ขณะที่คนหยิบมือเดียวไม่เพียงกำหนดตัวเองได้

หากยังมีฐานะครอบงำคนที่เหลืออีก

 
 
 
 
 
 
     

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทยเจอกันต้องยกมือไหว้หากมองดูแล้วผู้อาวุโสน้อยกว่า
ต้องยกมือไหว้ก่อนโดยพนมมือจรดปลายจมูกแล้วก้มศีรษะลงมา ส่วนผู้มีอาวุโสมากกว่า ต้องยกมือมือพนมรับไหว้เสมอระหว่างอกนั้นคือขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทย
ซึ่งต่างชาติไม่มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นกันมีธรรมเนียมปฏิบัติว่า เมื่อครบการปฏิบัติงาน ๑ ปี ผ่านมาต้องนำผลงานเสนอต่อผู้มีอุปการะคุณ คือ ประชาชนในตำบลของตนเอง ผมในฐานะผู้นำ
ของข้าราชการและพนักงานเทศบาล จะขอบอกเล่า เก้าสิบในรอบ ๑ ปี ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลชากไทย มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าตอนที่เป็น องค์การบริหารส่วนตำบล คือ การพัฒนาด้านความคิดของ
ตนเอง เพื่อปรับปรุงระบบการทำงานให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วยกันเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ท้ายที่สุดนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนตำบลชากไทย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเคารพความคิดของผู้อื่นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป

 

 
 
 
 

ปรับปรุง เมื่อ 12-12-2017 my space tracking