การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.2564-2566)
    ความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)
    แผนการพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
    แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.2561-2563)
 
 

 
 
 
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
  แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566)
   
 
 
 
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคล
  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉ.63) พ.ศ.2561
-ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉ.64) พ.ศ.2562
- ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉ.65) พ.ศ.2563
 
 
   การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
- ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉ.68) พ.ศ.2563
 
 
 
 
หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร
- ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ฯลฯ พ.ศ.2562
- ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนาพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล สายการสอน (ฉ.2) พ.ศ.2562
 
 
 
 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
- ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562
- ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น พ.ศ.2561
 
 
 
 หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและสร้างขวัญกำลังใจ
- ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563
- ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานเทศบาล พ.ศ.2564
- ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินสวัสดิการสำหรับหารปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษสำหรับพนักงานเทศบาลฯ พ.ศ.2561
- ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล พ.ศ.2562
- ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล (ฉ.67) พ.ศ.2563
- ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉ.2) พ.ศ.2562
- ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉ.3) พ.ศ.2563
- ประกาศ ก.ท.จ.เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ออกจากราชการ (ฉ.2) พ.ศ.2563
 
   ประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
 ความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)
 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561-2563