การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561-2563
    แผนการพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
    แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.2561-2563)