การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    ประกาศ ก.ท.จ.จันทบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
    ความเห็นชอบปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563)
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2561-2563
    แผนการพัฒนาบุคลากร 3 ปี (พ.ศ.2561-2563)
    แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล (พ.ศ.2561-2563)