เมื่อวันที่ิ10 เมษายน 2562 คณะกรรมการฯจังหวัดจันทบุรี ตรวจติดตามการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกของเทศบาลตำบลชากไทย
เป้าหมาย ประกอบด้วย
¢สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย
¢ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย
¢โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
¢วัดเนินมะหาด
¢บ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่(หมู่ที่ 5)
ภาพประกอบการตรวจติดตามของคณะกรรมการฯจังหวัดจันทบุรี
นำเสนอการบริหารจัดการขยะตำบลและตรวจติดตามการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน เทศบาลตำบลชากไทย จังหวัดจันทบุรี
:10-04-2019
   
ปรับปรุง เมื่อ 18-04-2019 my space tracking