สำนักปลัดเทศบาล    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป  งานบริหารงานบุคคล  งานกฎหมาย   งานแผนและงบประมาณ  งานกิจการสภา  งานประชุม  งานรัฐพิธี   งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งานทะเบียนราษฎร   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    งานรักษาความสงบและความมั่นคง    งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน   งานสังคมสงเคราะห์  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนัก  กองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  มีการแบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น  ๘  งาน ดังนี้
 
 
 
งานภายในสำนักปลักเทศบาล  ๘  งาน ดังนี้
001 งานบริหารงานทั่วไป
002 งานการเจ้าหน้าที่
003 งานทะเบียนราษฎร
004 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
005 งานแผนและงบประมาณ
006 งานสวัสดิการสังคม
007 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
008 งานนิติการ
 
 
นายณัฐพัชร์ แย้มทรัพย์
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับ ต้น
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 

 
 
   
งานบริหารงานทั่วไป
 
   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                                    - งานสารบรรณของเทศบาล
                                    - งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  การติดต่อและ
                                        อำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
                                    - งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  และพนักงานเทศบาล
                                    - งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
                                    - งานเลือกตั้ง
                                    - งานบันทึกข้อมูล
                                    - งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
                                    - งานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ
                                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 
 

นางสาวอมรรัตน์ ภิรมย์ชม

นักจัดการงานทั่วไป
ระดับ ปฏิบัติการ
 
 
 
 
 

นางสาววราภรณ์ นาสวน

เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ปฏิบัติงาน
 
 
 
 
 

นางสาวสุพิส ถิ่นใกล

ภารโรง
(ลูกจ้างประจำ)
 
 
 
 

นางสาวลำดวน สุระขันธ์

คนงาน
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 
 
 
 
 
 
 
   
งานการเจ้าหน้าที่
   
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                                    - งานการสอบแข่งขัน   สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก
                                    - งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล
                                        พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
                                    - งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
                                    - งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
                                    - งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
                                    - งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
                                    - งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาและดูงาน  การศึกษาต่อ
                                        การขอรับทุนการศึกษา
                                    - งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  การให้บำเหน็จ
                                        ความชอบเป็นกรณีพิเศษ
                                    - งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง
                                    - งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
                                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 
 

นางสาวผุสดี ศรีนวล

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ปฏิบัติการ
 
 
     
 
 
 
นางสาวเณริน แสงตา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 
 
     
 
 
 
 
 


งานทะเบียนราษฎร
  
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                                    - งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
                                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
สำนักทะเบียนท้องถิ่น ทต.ชากไทย ให้บริการ
แจ้งเกิด ๕ นาที/ราย
แจ้งตาย ๕ นาที/ราย
ย้ายที่อยู่ ๕ นาที/ราย
กำหนดเลขที่บ้าน ๕ นาที/ราย
ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน(ครั้งแรก) ๑๐ นาที/ราย
ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน(บัตรเดิมหมดอายุ) ๗ นาที/ราย
" ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่น ทต.ชากไทย ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ "
หมายเลขติดต่อ : ๐๓๙-๓๐๙ ๓๒๘
 
 

นายศิวกร ยอดสุข

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ระดับ ชำนาญการ
 
 
 
 
 
 
   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                                    - งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                                    - งานป้องกันและระงับอัคคีภัย และสาธารณภัยอื่น ๆ
                                    - งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกัน
                                        บรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
                                    - งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
                                    - งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
                                    - งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
งานป้องกันฯ ทต.ชากไทย ให้บริการ
สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ๓ ชั่วโมง/ราย
ช่วยเหลือสาธารณภัย ในทันที
 
ติดต่อ:งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-: บริการแจ้งเหตุไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยแล้ง
-: บริการแจ้งเหตุ เกิดจากวาตภัย
โทรศัพท์      ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๐๐
โทรศัพท์      ๐ ๓๙๔๕ ๒๐๗๒   ต่อ ๑๗
   โทรสาร . ๐ ๓๙๔๕ ๒๐๗๒ ต่อ ๑๒
 
 
 
 

จ่าเอกสมเกียรรติ เก่าพิมาย

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับ ชำนาญงาน
 
 
   
     
 
 

นายคำนวณ หนองริมบ้าน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 
 
 

นายสวัสดิ์ คีรีชล

พนักงานดับเพลิง
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 
 
 
 

นายสมชาย ตั้งมั่น

พนักงานดับเพลิง
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 
 
     
 
 
 
 

นายถาวาร บุญสวัสดิ์

คนงาน
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 
 
 
 
 
 
 
   
งานแผนและงบประมาณ
   
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                                    - การรวบรวม  วิเคราะห์  วิจัยสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล
                                    - การจัดทำนโยบายและแผนต่าง ๆ
                                    - การประสานงานโครงการต่าง ๆ
                                    - การติดตามและประเมินผลโครงการ
                                    - การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาล
                                    - การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆของเทศบาลและหน่วยงานอื่น
                                    - การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เทศบัญญัติ)
                                    - งานกิจการสภาเทศบาล
                                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 
 
 
ว่าง

 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ -
 
 
 
     
     
 
 
 
 
   
งานสวัสดิการสังคม
   
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                                    - งานพัฒนาชุมชน
                                    - งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน
                                    - งานจัดระเบียบชุมชน
                                    - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
                                    - งานจัดตั้งและบริหารกรรมการชุมชน
                                    - งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  และผู้ป่วยเอดส์
                                    - งานสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ
                                    - งานส่งเสริมและจัดสวัสดิการครอบครัว
                                    - งานส่งเสริมสวัสดิการสตรี
                                    - งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรทางสังคม
                                    - งานส่งเสริมฌาปนกิจสงเคราะห์
                                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 
งานป้องกันฯ ทต.ชากไทย ให้บริการ
   เบี้ยยังชีพ (การขึ้นทะเบียน)
     ผู้สูงอายุ
     ผู้พิการ
     ผู้ป่วยเอดส์
   สปสช.
 
 

นายดนัย ลิ้่มบุญยประเสริฐ

นักพัฒนาชุมชน
ระดับ ชำนาญการ
 
 
 
     
 
 
 

นางสาวอัญนิกา วงษ์พานิช

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 
 
     
 
 
 
 
   
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
   
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                                   - งานสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
                                   - งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
                                   - งานควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                                   - งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ
                                   - งานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
                                   - งานรักษาความสะอาด
                                   - งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด 
                                   - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
งานสาธารณสุขฯ ให้บริการการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทต.ชากไทย
๑. การขอมีถังขยะ(รายใหม่)
*** เอกสารประกอบ
๑.คำร้องทั่วไป(ขอรับจากเจ้าหน้าที่เทศบาล)
๒.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ของผู้ขอถังขยะ)
๓.เลขถังขยะ กรณีที่ ถังขยะหาย/ถังขยะชำรุด หรือขอยกเลิกถังขยะ
๒.การขอมีถังขยะเพิ่ม(รายเดิม)
๓.การขอยกเลิกถังขยะ

๔.แจ้งถังขยะหาย/ชำรด

 
 

นางสาวอมรรัตน์ ภิรมย์ชม

นักจัดการงานทั่วไป
ระดับ ปฏิบัติการ
 
 
 
 
 

นายชัยยันต์ พิมพ์ทรัพย์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 
 
 
 
 

นายประจักร เรืองจิตร

คนงานประจำรถขยะ
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 
 
 
 

นายเพิ่มพูน สุขสบาย

คนงานประจำรถขยะ
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 
 
 
 
 
 
   
งานนิติการ
    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                           
 - งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  ร่างและพิจารณาตรวจ
                                        ร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
                                    - งานจัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
                                    - งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์
                                        หรืออุทธรณ์
                                    - งานออกใบอนุญาตประกอบกิจการต่าง ๆ ตามภารกิจถ่ายโอน
                                    - งานรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง
                                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 
งานนิติการ ทต.ชากไทย ให้บริการ

รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติและแจ้งผลภายใน 7 วัน
(โดยเริ่มเวลานับตั้งแต่ผู้มารับบริการมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง)

 
 
 
นายณัฐพัชร์ แย้มทรัพย์
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับ ต้น
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้รับผิดชอบ
 
 
 
     
     
 
 
 
  ติดต่อโทร : 039 433 813 ต่อ 11
  โทรสาร : 039 433 813 ต่อ 12
 
 
 
 
ปรับปรุง เมื่อ 12-12-2017 my space tracking