สำนักปลัดเทศบาล    มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไป  งานบริหารงานบุคคล  งานกฎหมาย   งานแผนและงบประมาณ  งานกิจการสภา  งานประชุม  งานรัฐพิธี   งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  งานทะเบียนราษฎร   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    งานรักษาความสงบและความมั่นคง    งานพัฒนาชุมชนและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน   งานสังคมสงเคราะห์  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของสำนัก  กองหรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  มีการแบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น  ๘  งาน ดังนี้
 
 
 
งานภายในสำนักปลักเทศบาล  ๘  งาน ดังนี้
001 งานบริหารงานทั่วไป
002 งานบริหารงานบุคคล
003 งานแผนและงบประมาณ
004 งานนิติการ
005 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
006 งานสวัสดิการสังคม
007 งานทะเบียนราษฎร
008 งานบริหารงานสาธารณสุข
 
นายณัฐพัชร์ แย้มทรัพย์
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับ ต้น
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 

 
 
   
งานบริหารงานทั่วไป
 
   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
  - งานสารบรรณของเทศบาล
- งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 - งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล  คณะผู้บริหาร  และพนักงานเทศบาล
- งานสาธารณกุศลของเทศบาล และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
- งานเลือกตั้ง
- งานบันทึกข้อมูล
- งานรับเรื่องร้องทุกข์ และร้องเรียน
 - งานรับรองและงานพิธีต่าง ๆ
 - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

นางสาวอมรรัตน์ ภิรมย์ชม

นักจัดการงานทั่วไป
ระดับ ปฏิบัติการ
 
 
 

 

ว่าง
(รับโอนย้าย)

เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
 
 
 
 

นางสาวสุพิส ถิ่นใกล

ภารโรง
(ลูกจ้างประจำ)
 
 
 
 

นางสาวลำดวน สุระขันธ์

คนงาน
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 
 
 
 
 
 
   
งานบริหารงานบุคคล
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานการสอบแข่งขัน   สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก
- งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติคณะเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
- งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
- งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
- งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
- งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
- งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  สัมมนา  การศึกษาและดูงาน  การศึกษาต่อการขอรับทุนการศึกษา
- งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
- งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล/พนักงานจ้าง
- งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 
 

นางผุสดี เมฆลา

นักทรัพยากรบุคคล
ระดับ ปฏิบัติการ
 
     
 
 
นางสาวเณริน แสงตา
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
พนักงานจ้างตามภารกิจ
 
 
     
 
 
 
 
 


งานทะเบียนราษฎร
  
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                                    - งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
                                    - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
สำนักทะเบียนท้องถิ่น ทต.ชากไทย ให้บริการ
แจ้งเกิด ๕ นาที/ราย
แจ้งตาย ๕ นาที/ราย
ย้ายที่อยู่ ๕ นาที/ราย
กำหนดเลขที่บ้าน ๕ นาที/ราย
ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน(ครั้งแรก) ๑๐ นาที/ราย
ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน
(บัตรเดิมหมดอายุ)
๗ นาที/ราย
" ณ สำนักทะเบียนท้องถิ่น ทต.ชากไทย ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ "
หมายเลขติดต่อ : ๐๓๙-๓๐๙ ๓๒๘
 

นายศิวกร ยอดสุข

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
ระดับ ชำนาญการ
 
 
 
 
 
   
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 - งานป้องกันและระงับอัคคีภัย และสาธารณภัยอื่น ๆ
 - งานตรวจสอบ  ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกัน บรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ
 - งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
- งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
- งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
งานป้องกันฯ ทต.ชากไทย ให้บริการ
สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค ๓ ชั่วโมง/ราย  
ช่วยเหลือสาธารณภัย ในทันที  
 
ติดต่อ:งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-: บริการแจ้งเหตุไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยแล้ง
-: บริการแจ้งเหตุ เกิดจากวาตภัย
โทรศัพท์      ๐ ๓๙๔๓ ๓๘๐๐
โทรศัพท์      ๐ ๓๙๔๕ ๒๐๗๒   ต่อ ๑๗
   โทรสาร . ๐ ๓๙๔๕ ๒๐๗๒ ต่อ ๑๒
 
 
 

จ่าเอกสมเกียรรติ เก่าพิมาย

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับ ชำนาญการ
 
   
     
 

นายคำนวณ หนองริมบ้าน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 

นายสวัสดิ์ คีรีชล

พนักงานดับเพลิง
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 
 
     
 

นายสมชาย ตั้งมั่น

พนักงานดับเพลิง
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 
 
 

นายธงชัย โอภาชาติ

คนงาน
(พนักงานจ้างเหมา)
 
 
 

นางสาวทัศนีย์ รุนทจิติ

คนงาน
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 
 
 
 
 
   
งานแผนและงบประมาณ
   
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 - การรวบรวม  วิเคราะห์  วิจัยสถิติข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล
- การจัดทำนโยบายและแผนต่าง ๆ
- การประสานงานโครงการต่าง ๆ
- การติดตามและประเมินผลโครงการ
- การให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเทศบาล
 - การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆของเทศบาลและหน่วยงานอื่น
- การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (เทศบัญญัติ)
- งานกิจการสภาเทศบาล
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 

นางสาวจงรักษ์ เพชรสุวรรณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ระดับ ปฏิบัติการ
 
     
 
 

นางสาวสุภัสสรา ฤทธิ์เลิศ

เจ้าหน้าที่งานนโยบายและแผน
พนักงานจ้างเหมา
 
 
 
 
 
   
งานสวัสดิการสังคม
   
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 - งานพัฒนาชุมชน
- งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพประชาชน
 - งานจัดระเบียบชุมชน
  - งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
- งานจัดตั้งและบริหารกรรมการชุมชน
 - งานสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  ผู้ยากไร้  ผู้พิการ  ผู้สูงอายุ  และผู้ป่วยเอดส์
- งานสงเคราะห์ผู้ประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติ
 - งานส่งเสริมและจัดสวัสดิการครอบครัว
  - งานส่งเสริมสวัสดิการสตรี
 - งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรทางสังคม
  - งานส่งเสริมฌาปนกิจสงเคราะห์
 - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 
งานป้องกันฯ ทต.ชากไทย ให้บริการ
   เบี้ยยังชีพ (การขึ้นทะเบียน)
     ผู้สูงอายุ
     ผู้พิการ
     ผู้ป่วยเอดส์
   สปสช.
 

นายดนัย ลิ้่มบุญยประเสริฐ

นักพัฒนาชุมชน
ระดับ ชำนาญการ
 
 
     
 
 

นางสาวอัญนิกา วงษ์พานิช

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 
     
 
 
 
 
   
งานบริหารงานสาธารณสุข
   
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                                   - งานสุขาภิบาล และสิ่งแวดล้อม
                                   - งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
                                   - งานควบคุมการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
                                   - งานป้องกันและระงับโรคติดต่อ
                                   - งานสร้างเสริมสุขภาพชุมชน
                                   - งานรักษาความสะอาด
                                   - งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด 
                                   - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
งานสาธารณสุขฯ ให้บริการการ
จัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทต.ชากไทย
๑. การขอมีถังขยะ(รายใหม่)  
๒.การขอมีถังขยะเพิ่ม(รายเดิม)
๓.การขอยกเลิกถังขยะ

๔.แจ้งถังขยะหาย/ชำรด

*** เอกสารประกอบ
๑.คำร้องทั่วไป(ขอรับจากเจ้าหน้าที่เทศบาล)
๒.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน(ของผู้ขอถังขยะ)
๓.เลขถังขยะ กรณีที่ ถังขยะหาย/ถังขยะชำรุด หรือขอยกเลิกถังขยะ
 

นางสาวอมรรัตน์ ภิรมย์ชม

นักจัดการงานทั่วไป
ระดับ ปฏิบัติการ
 
 
 

นายปพนพัชร์ ทวีสินโสภักดิ์

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานจ้างเหมา)
 
 
 

นายชัยยันต์ พิมพ์ทรัพย์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 
 
 
 

นายสถาพร สนธิรักษ์

คนงานประจำรถขยะ
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 
 
 

นายประจักร เรืองจิตร

คนงานประจำรถขยะ
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 
 
 

นายประเสริฐ แก้วค้ำ

คนงานประจำรถขยะ
(พนักงานจ้างเหมา)
 
 
 
 
 
   
งานนิติการ
    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
- งานจัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
- งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์
 - งานออกใบอนุญาตประกอบกิจการต่าง ๆ ตามภารกิจถ่ายโอน
 - งานรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคง
- งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 
งานนิติการ ทต.ชากไทย ให้บริการ

รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์

ดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติและแจ้งผลภายใน 7 วัน
(โดยเริ่มเวลานับตั้งแต่ผู้มารับบริการมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง)

 
 
     
 
นายณัฐพัชร์ แย้มทรัพย์
นักบริหารงานทั่วไป
ระดับ ต้น
หัวหน้าสำนักปลัด
ผู้รับผิดชอบ
 
     
     
 
 
 
  ติดต่อโทร : 039 433 813 ต่อ 11
  โทรสาร : 039 433 813 ต่อ 12
 
 
 
 
ปรับปรุง เมื่อ 18-06-2021