กองคลัง     มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา  งานเกี่ยวกับเงินเดือน  ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน  เงินบำเหน็จบำนาญ  เงินอื่น ๆ  งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท  ทะเบียนคุมเงินรายได้  และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย  งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น 4  งาน  ดังนี้
 
 
 
งานภายในสำนักปลักเทศบาล  ๔  งาน ดังนี้
งานธุรการ
งานการเงินและบัญชี
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
งานพัสดุและทรัพย์สิน
 
 

พันจ่าเอกชุติพนธ์   บุญขำ
ปลัดเทศบาลตำบลชากไทย
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 

 
 
   
งานการเงินและบัญชี
   
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
- งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
- งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
- งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
-  งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
-  งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
-  งานจดทำรายงานประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี  และรายงานอื่น ๆ
-  งานจัดทำสถิติรายรับ และรายจ่ายจริง  ประจำปีงบประมาณ
-  งานจัดทำประมาณการรายรับ  และรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
-  งานจัดทำสถิติเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ
-  งานจัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินสะสม
-  งานจัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน
-  งานจัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ
-  งานจัดทำรายงานสถิติการคลังประจำปี และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 
 
ว่าง

นักวิชาการเงินและบัญชี
ปก./ชก.
 
 
 
 
ว่าง

 

เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
(ลูกจ้างประจำ)
 
 
 
 
 

 

 
(พนักงานจ้างเหมา)
 
 
 
 
 
 
   
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
-  งานศึกษาวิเคราะห์  วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล              
-  งานวางแผนการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
-  งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
-  งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมินและกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น
-  งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
-  งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณ  จัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี
-  งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน  หรือแบบคำร้องขอเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
-  งานพิจารณา ประเมินและกำหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น  เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
-  งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
-  งานจัดเก็บและชำระรายได้จากภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ

 
 
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้   ทต.ชากไทย ให้บริการ
จัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ๕ นาที/ราย
จัดเก็บภาษีป้าย ๕ นาที/ราย
จัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักโรงแรม ๕ นาที/ราย
จัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ๑๐ นาที/ราย
จัดเก็บค่าธรรมเนียม อื่นๆ  
   
การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
     (130 ประเภท)
       ขออนุญาตใหม่ ๓ วัน/ราย
       ต่ออนุญาต ๕ นาที/ราย
การขออนุญาตจัดตั้งตลาด
       ขออนุญาตใหม่ ๓ วัน/ราย
       ต่ออนุญาต ๕ นาที/ราย
การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร(พื้นที่เกิน 200 ตร.ม.)
       ขออนุญาตใหม่ ๒ วัน/ราย
       ต่ออนุญาต ๑๐ นาที/ราย
การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
       ขออนุญาตใหม่ ๒๐ วัน/ราย
       ต่ออนุญาต ๗ นาที/ราย
การขออนุญาตจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย ๕ นาที/ราย
การจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย ๑๐ นาที/ราย

 


 
 
ว่าง

 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ปง./ชก.
 
 
 
 
 
ว่าง

 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(พนักงานจ้างเหมา)
 
 
 
 
 
ว่าง

 

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(พนักงานจ้างเหมา)
 
 
 
 
 
 
 
   
งานพัสดุและทรัพย์สิน
   
มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 -  งานพัสดุทั่วไป  เช่น  การจัดหา  จัดซื้อ  จัดจ้าง  การเบิกจ่าย  เก็บรักษา  ซ่อมแซม
และบำรุง รักษาพัสดุของเทศบาล
-  งานการจัดทำบัญชีทะเบียนพัสดุ  เก็บรักษาใบสำคัญหลักฐานและ
เอกสารเกี่ยวกับพัสดุและจำหน่ายพัสดุที่ชำรุด                                                                                                      
-  งานการจัดทำสัญญา  ต่ออายุสัญญาและเปลี่ยนแปลงสัญญาซื้อขายหรือสัญญาจ้าง
-  งานการจัดทำทะเบียนสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์
-  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
 
 
 
ว่าง

นักวิชาการพัสดุ ปก./ชก.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

นางสาวหฤทัย นามอินทร์

ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุง เมื่อ 14-07-2020