มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบ  การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม   การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ  งานออกแบบและเขียนแบบ  การตรวจสอบการก่อสร้าง  งานการควบคุมอาคาร  งานผังเมืองและสถาปัตย์  งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  การควบคุมการผลิตและการจำหน่ายน้ำประปา  การติดตั้งประปา  งานซ่อมบำรุงและรักษาทาง  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติ  ติดตาม  ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล  การควบคุม  การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ  งานเกี่ยวกับแผนงาน  ควบคุม  เก็บรักษา  การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น ๓   งาน  ดังนี้
 
 
งานภายในสำนักปลักเทศบาล ๓  งาน ดังนี้
งานธุรการ
งานวิศวกรรม
งานสาธารณูปโภค
ผลการดำเนินงาน กองช่าง
 
 


นายบรรพต  สุระการณ์
นักบริหารงานช่าง ระดับ ต้น
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
 
 

งานธุรการ    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                          -  งานสารบรรณ
                          -  งานสถิติและข้อมูล  อาคาร  และสิ่งปลูกสร้าง
                          -  งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 
 
กองช่าง ทต.ชากไทย ให้บริการ  
ถนน /ทางดินชำรุด  
ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ  
การขุดดิน / ถมดิน  
ท่อรางระบายน้ำชำรุด  
อาคารต่างๆ  
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
   กรณีทั่วไป
 
- ขั้นตอนตรวจสอบเอกสาร/พื้นที่ก่อสร้าง  
- ขั้นตอนการพิจารณาออกใบอนุญาต  
 
 
 
 

นางสาวพจนา บุญเทียม

นักจัดการงานทั่วไป
ระดับ ชำนาญการ
 
 
   
 
 
 
 
 
 
งานวิศวกรรม     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                          -  งานสำรวจ และออกแบบการก่อสร้าง
                          -  งานเขียนแบบและประมาณราคา
                          -  งานบำรุงรักษาทาง และสิ่งสาธารณประโยชน์ของเทศบาล
                          -  งานควบคุมงานก่อสร้าง
                          -  งานวิชาการ  ทดสอบคุณภาพของวัสดุ
                          -  งานควบคุมอาคาร
                          -  งานควบคุมการขุดดินและถมดิน
                          -  งานผังเมือง
                          -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 

ว่าง

 
วิศวกรโยธา
ระดับ
 
 
 
 
 


นายปิยะ  คุ้มวงษ์์
นายช่างโยธา
ระดับ ชำนาญงาน
 
 
     
 
 

ว่าง

 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 
 
 
 
 
 
งานสาธารณูปโภค    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                          -  งานสำรวจและซ่อมบำรุงไฟฟ้าสาธารณะในเทศบาล
                          -  งานออกแบบและจัดสถานที่งานรัฐพิธี  และกิจกรรมเทศบาล
                          -  งานบริหารกิจการประปา
                          -  งานซ่อมบำรุงและรักษาประปา
                          -  งานบริหารและซ่อมบำรุงเสียงตามสายและหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน
                          -  งานไฟฟ้าภายในอาคาร
                          -  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
 


นายปิยะ  คุ้มวงษ์์
นายช่างโยธา
ระดับ ชำนาญงาน
 
 
 
 


 
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 
 
 
 
 
 • ประจำปีงบประมาณ 2557
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต สายซอย 9 หมู่ที่ 4 ต.ชากไทย ระยะทาง 305 เมตร
 • ก่อสร้างติดตั้งหัวจ่ายน้ำ หมู่ที่ 1-8 สถานที่ดำเนินการที่สาธารณประโยชน์ทุ่งเหียง หมู่ที่ 4
 • ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ถนนสายซอย 10 หมู่ที่ 5  ระยะทาง 500 เมตร
 • ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4
 • ติดตั้งป้ายซอย (เพิ่มเติม) ภายในหมู่บ้าน ม.1-8
 • ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ จำนวน 4 จุด กระจกมองโค้งจราจร 3 จุด และป้ายจราจร หมู่ที่ 1-8
 • ปรับปรุงซ่อมแซมระบบท่อของกลุ่มน้ำดิบเพื่อการเกษตร(กลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำดิบบ้านเนินมะหาด-เขารูปช้าง) หมู่ที่ 3,5,6 และหมู่ที่ 8
 • จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในบริเวณลานกีฬาประจำหมู่บ้าน  หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งสะพาน
 • ซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านโดยใช้รถเกรดเดอร์ ปรับเกรดผิวจราจร  หมู่ที่ 1-8
 • ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้านโดยทำการลงหินย่อยเบอร์ 2  พร้อมเกลี่ยเรียบ
 • จัดซื้อท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อใช้เชื่อมทางสาธารประโยชน์ ไม่มีชื่อ หมู่ที่ 7 ต.ชากไทยกับทางหลวงหมายเลข 3249 ตอนควบคุม 0101 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3 (เขาไร่ยา)-คลองตะเคียน ระหว่าง กม.13+125.000 -กม.14+665.00
 • โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายว่านเหลือง-บ่อน้ำเงิน หมู่ที่ 3,5 ต.ชากไทย เชื่อม ต.เขาบายศรี อ.ท่าใหม่ ระยะทาง 1,500 เมตร โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ให้การสนับสนุนเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ เทศบาลตำบลชากไทยเป็นผู้จัดหาแรงงาน
 • ปรับปรุงอาคารสถานที่สำนักงานเทศบาลเพื่อรองรับการให้บริการกับประชาชน
 • ปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลโดยการทาสีสำนักงาน
 • จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปชนิดถุง เพื่อซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่ตำบลชากไทย ม.1-8
 
 
 
  ติดต่อโทร : 039 433 813 ต่อ 16
โทรสาร : 039 433 813 ต่อ 12
 
 

ปรับปรุง เมื่อ 12-12-2017 my space tracking