ที่มาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย
ในปี พ.ศ.2547 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ถ่ายโอนอำนาจให้กับกระทรวงมหาดไทยดำเนินการให้ท้องถิ่นมีหน้าที่ดูแลเด็กเล็กในชุมชน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง

เทศบาลตำบลชากไทย ได้มีการแต่งตั้ง เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลชากไทยเป็นประธาน มีคณะกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กจำนวนทั้งหมด 15 คน ดำเนินการโดยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 แห่ง 2 ห้องเรียน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาห้องเรียนบ้านเนินมะหาด และห้องเรียนบ้านชากไทย โดยใช้พื้นที่ห้องเรียนของโรงเรียนบ้านเนินมะหาด และโรงเรียนบ้านชากไทยในการเรียนการสอน และรับเด็กที่มีอายุ 2 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี ในเขตพื้นที่ตำบลชากไทยและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้เด็ก ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากไทยรับผิดชอบเด็กที่มีอายุ 2 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี ในเขตพื้นที่เขต 1 และห้องเรียนบ้านเนินมะหาด รับผิดชอบเด็กที่มีอายุ 2 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี ในเขตพื้นที่เขต 2 การแบ่งเขตรับผิดชอบเพื่อให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลชากไทย ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและผู้ปกครองมีความไว้วางใจ และมีเวลาไปประกอบอาชีพของตนเอง  เทศบาลได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวัสดุอุปกรณ์ในการเรียน  ทำให้เด็กนักเรียนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีครูผู้ดูแลทั้งหมด 4 คน โดยแบ่งครูผู้ดูแลประจำแต่ละแห่ง แห่งละ 2 คนและจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกเทอม มีการจัดกิจกรรมทางจริยธรรมเพื่อให้เด็กได้ซึมซับและได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับความดีความชั่วจากการอบรมสั่งสอนจากพระ ทำให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำความดี และรู้จักทำนุบำรุงศาสนา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย มีสองห้องเรียน ดังนี้

        ห้องเรียน โรงเรียนบ้านชากไทย
        ห้องเรียน โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
ข้อมูลเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตำบลชากไทย
       ณ วันทื่ 10 มิถุนายน 2557 (เพิ่มเติม)
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย เปิดรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2558...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
 
ว่่าง

 

ครู
ระดับ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ห้องเรียนบ้านชากไทย
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเชากไทย

หมู่ที่ ๔ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

มีเด็กนักเรียนทั้งหมด ๔๐ คน

ชาย ๑๘ คน หญิง ๒๒ คน

-----------------------------------------------------

ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำห้องเรียน โรงเรียนบ้านชากไทย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย

-----------------------------------------------------

   
 
 
ว่าง

 

ครู
ระดับ
 
 
 
 

นางศชาภรณ์ สมบูรณ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ห้องเรียนบ้านเนินมะหาด ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
หมู่ที่ ๕ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

มีเด็กนักเรียนทั้งหมด ๔๓ คน

ชาย ๒๗ คน หญิง ๑๖ คน

-----------------------------------------------------

ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำห้องเรียน โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย

-----------------------------------------------------

   
 
 

นางอรอนงค์ จันทร์โคตร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 
 
 
ว่าง

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 
   
 
 
 

ปรับปรุง เมื่อ 12-12-2017 my space tracking