ที่มาของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย
ในปี พ.ศ.2547 กระทรวงศึกษาธิการ ได้ถ่ายโอนอำนาจให้กับกระทรวงมหาดไทยดำเนินการให้ท้องถิ่นมีหน้าที่ดูแลเด็กเล็กในชุมชน เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครอง

เทศบาลตำบลชากไทย ได้มีการแต่งตั้ง เลือกตั้งประธานและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีท่านนายกเทศมนตรีตำบลชากไทยเป็นประธาน มีคณะกรรมการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กจำนวนทั้งหมด 15 คน ดำเนินการโดยการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 1 แห่ง 2 ห้องเรียน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาห้องเรียนบ้านเนินมะหาด และห้องเรียนบ้านชากไทย โดยใช้พื้นที่ห้องเรียนของโรงเรียนบ้านเนินมะหาด และโรงเรียนบ้านชากไทยในการเรียนการสอน และรับเด็กที่มีอายุ 2 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี ในเขตพื้นที่ตำบลชากไทยและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้เด็ก ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตามวัย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชากไทยรับผิดชอบเด็กที่มีอายุ 2 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี ในเขตพื้นที่เขต 1 และห้องเรียนบ้านเนินมะหาด รับผิดชอบเด็กที่มีอายุ 2 ปี 6 เดือน ถึง 4 ปี ในเขตพื้นที่เขต 2 การแบ่งเขตรับผิดชอบเพื่อให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ตำบลชากไทย ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและผู้ปกครองมีความไว้วางใจ และมีเวลาไปประกอบอาชีพของตนเอง  เทศบาลได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อปรับปรุงพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และวัสดุอุปกรณ์ในการเรียน  ทำให้เด็กนักเรียนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น มีครูผู้ดูแลทั้งหมด 4 คน โดยแบ่งครูผู้ดูแลประจำแต่ละแห่ง แห่งละ 2 คนและจะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุกเทอม มีการจัดกิจกรรมทางจริยธรรมเพื่อให้เด็กได้ซึมซับและได้รับการเรียนรู้เกี่ยวกับความดีความชั่วจากการอบรมสั่งสอนจากพระ ทำให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำความดี และรู้จักทำนุบำรุงศาสนา

ปัจจุบัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๘/๕ หมู่ที่ ๔ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย

ปีการศึกษาที่ มีเด็กนักเรียนทั้งหมด จำนวน      คน ชาย        คน หญิง    คน
 
 
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
   
 
   
 
 

นางสาววณีย์   แดงจันทร์

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย
 
 
   
 
 
ว่าง

 

ตำแหน่ง ครู คศ.1
 
 
 
 
   
 
 
 

นางสาวนิชาภา ซามะกลม

ผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 
 
 
 

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 
   
 
 
ว่าง
 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 
 
 
 
นางสาวนิชาดา ปลื้มมโน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
 
 
   
 
 
 
นางสาวจารุวรรณ พลภูงา
ผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
 
 
 
 
 
นางสาวชบาพร ดวงสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
 
 
   
 
 
 
 
 

ปรับปรุง เมื่อ 30-05-2019 my space tracking