มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา   การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  โดยให้มีงานการศึกษาปฐมวัย   งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น  ๕    งาน  ดังนี้
 
 
งานภายในสำนักปลักเทศบาล ๕  งาน ดังนี้
งานธุรการ
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
งานการศึกษาปฐมวัย
งานกีฬาและนันทนาการ
งานกิจการศาสนาและส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย

 
 

นางสาววณีย์   แดงจันทร์

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 
 
 
งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                          - งานสารบรรณ
                          - งานจัดทำฎีกา
                          - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                          -  งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
                          -  งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน
                          -  งานชุมชนต่าง ๆ เช่น  การอยู่ค่ายพักแรม
                          -  งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
                          -  งานบริการด้านวิชาการอื่น ๆ                                                                                                           
                           -  งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
งานการศึกษาปฐมวัย   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                           -  งานควบคุมดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                           -  งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                           -  งานพิจารณาจัดตั้ง  ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                           -  งานดูแล  จัดเตรียม  และให้บริการวัสดุอุปกรณ์  คู่มือครู  สื่อการเรียน  การสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                          -  งานจัดตั้งกรรมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                          -  งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                          -  งานเผยแพร่ข่าวสาร  เอกสารต่าง ๆ กฎระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                          -  งานส่งเสริมสุขอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                          -  งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                          -  งานปลูกฝังวินัย  และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
                          -  งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน
                          -  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
งานกีฬาและนันทนาการ     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                           -  กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
                             -  จัดฝึกอบรมด้านการกีฬาแก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป
                           -  การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่าง ๆ
                           -  การดูแล  บำรุงรักษาสนามกีฬา  และอุปกรณ์การศึกษา
                           -  การขออนุญาตใช้สนามกีฬา  อุปกรณ์การกีฬาและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
                           -  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 

นายอนุชา งามชนะอนุรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ชำนาญงาน
 
 
 
 
นางสาวทิวาพร ขุนราช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 
 
 
 
 
 
 
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๘/๕

หมู่ที่ ๔ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
   
 
 

นางสาววณีย์   แดงจันทร์

หัวหน้าสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย
 
 
   
 
 
ว่าง

 

ตำแหน่ง ครู คศ.1
 
 
 
 
   
 
 
 

นางสาวนิชาภา ซามะกลม

ผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 
 
 
 

 

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 
   
 
 
ว่าง
 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 
 
 
 
นางสาวนิชาดา ปลื้มมโน
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
 
 
   
 
 
 
นางสาวจารุวรรณ พลภูงา
ผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
 
 
 
 
 
นางสาวชบาพร ดวงสวัสดิ์
ผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
 
 
   

 

 

 
 
 

ปรับปรุง เมื่อ 30-05-2019 my space tracking