มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา   การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย  อนุบาลศึกษา  ประถมศึกษา  โดยให้มีงานการศึกษาปฐมวัย   งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  มีการแบ่งงานภายในส่วนราชการออกเป็น  ๕    งาน  ดังนี้
 
 
งานภายในสำนักปลักเทศบาล ๕  งาน ดังนี้
งานธุรการ
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน
งานการศึกษาปฐมวัย
งานกีฬาและนันทนาการ
งานกิจการศาสนาและส่งเสริมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย

        ห้องเรียน โรงเรียนบ้านชากไทย
        ห้องเรียน โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
 
 
(ว่าง)

 

หัวหน้ากองการศึกษา
 
 
 
 
 
 
งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                          - งานสารบรรณ
                          - งานจัดทำฎีกา
                          - งานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                          -  งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
                          -  งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน
                          -  งานชุมชนต่าง ๆ เช่น  การอยู่ค่ายพักแรม
                          -  งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
                          -  งานบริการด้านวิชาการอื่น ๆ                                                                                                           
                           -  งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
งานการศึกษาปฐมวัย   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                           -  งานควบคุมดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                           -  งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                           -  งานพิจารณาจัดตั้ง  ยุบเลิกศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                           -  งานดูแล  จัดเตรียม  และให้บริการวัสดุอุปกรณ์  คู่มือครู  สื่อการเรียน  การสอนแก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                          -  งานจัดตั้งกรรมการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                          -  งานการติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
                          -  งานเผยแพร่ข่าวสาร  เอกสารต่าง ๆ กฎระเบียบ และนโยบายของทางราชการอันเกี่ยวกับการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                          -  งานส่งเสริมสุขอนามัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                          -  งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
                          -  งานปลูกฝังวินัย  และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
                          -  งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและชุมชน
                          -  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
งานกีฬาและนันทนาการ     มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                           -  กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา  และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของประชาชน
                             -  จัดฝึกอบรมด้านการกีฬาแก่เด็ก  เยาวชน  และประชาชนทั่วไป
                           -  การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่าง ๆ
                           -  การดูแล  บำรุงรักษาสนามกีฬา  และอุปกรณ์การศึกษา
                           -  การขออนุญาตใช้สนามกีฬา  อุปกรณ์การกีฬาและการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
                           -  งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 
 

นายอนุชา งามชนะอนุรักษ์

เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ชำนาญงาน
 
 
 
 
นางสาวทิวาพร ขุนราช

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
ว่าง

 

ครู
ระดับ
 
 

 

 
 
 
 
 
 
   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ห้องเรียนบ้านชากไทย
ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเชากไทย

หมู่ที่ ๔ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

มีเด็กนักเรียนทั้งหมด ๔๐ คน

ชาย ๑๘ คน หญิง ๒๒ คน

-----------------------------------------------------

ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำห้องเรียน โรงเรียนบ้านชากไทย
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย

-----------------------------------------------------

   
 
 
ว่าง

 

ครู
ระดับ
 
 
 
 

นางศชาภรณ์ สมบูรณ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ห้องเรียนบ้านเนินมะหาด ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
หมู่ที่ ๕ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

มีเด็กนักเรียนทั้งหมด ๔๓ คน

ชาย ๒๗ คน หญิง ๑๖ คน

-----------------------------------------------------

ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำห้องเรียน โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย

-----------------------------------------------------

   
 
 

นางอรอนงค์ จันทร์โคตร

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 
 
 
ว่าง
 
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 
   
 
 
 

ปรับปรุง เมื่อ 12-12-2017 my space tracking