.....  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้น  ทำหน้าที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี  ตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี  ตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี  รวมทั้งการ ควบคุมเอกสารทางการเงินด้วย  ตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทำสัญญา  การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ  ตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะให้ประหยัด     และถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ  ตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณ  และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย   ซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ  ตรวจสอบงบประมาณรายได้ รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

 
 
 
 
 
 
 
(ว่าง)
 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ระดับ ๓-๖/๗
 
 

 

 
 
พันจ่าเอกชุติพนธ์   บุญขำ
ปลัดเทศบาลตำบลชากไทย
ผู้รับผิดชอบ
 
 
   
 

 

 
 
 

 

 

ปรับปรุง เมื่อ 12-12-2017 my space tracking