ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ประชาชน ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔
 
 

 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภัคดีและสำนึก
ในพระกรุณาธิคุณ ในการจัดกิจกรรม
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา
12 สิงหาคม 2564
-จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชากไทย
-เชิญร่วมลงนามถวายพระรพชัยมงคล อิเล็กทรอนิกส์ บนเว็บไซต์เทศบาลตำบลชากไทย

 
 
 
 
 


กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน
พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

-จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์
พร้อมเครื่องราชสักการะ ณ ห้องประชุมเทศบาล
ตำบลชากไทย ประดับธงชาติร่วมกับธงอักษร
พระปรมาภิไธย ว.ป.ร.

-จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔และสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเชิญชวนผู้บริหารและ
บุคลากรในสังกัดร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ผ่านระบบออนไลน

-เชิญชวนบริษัท ห้างร้านและประชาชนประดับ
พระบรมฉายาลักษณ์ บริเวณหน้าอาคาร
สำนักงาน และที่พักอาศัย ประดับธงชาติ
คู่ธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร.ระหว่างวันที่
1-31 กรกฎาคม 2564 รวมทั้งประดับไฟบริเวณ
อาคาร/ที่พักอาศัยให้สวยงามในระยะเวลา
ตามความเหมาะสมโดยให้เป็นไปด้วย
ความเรียบง่ายและสมพระเกียรติ

 
 
 
 
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา  พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

ประธานพิธี(นายเรวัต นิยมวงศ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลชากไทย) เปิดกรวยกระทง  ดอกไม้  ธูป  เทียนแพ ถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10

-พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10
- กิจกรรมจิตอาสา “เราทำดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ”
 
กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ รายละเอียดกิจกรรม :23-10-2020


 
     
กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 รายละเอียดกิจกรรม 13-10-2563

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 08.00 น.
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 08.00 น.
พิธี วางพวงมาลาและถายบังคม
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 08.00 น. พิธี วางพวงมาลาและถายบังคม13-10-2563

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 08.00 น. พิธี จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร13-10-2563

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชน
มพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
28-07-2563

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เทศบาลตำบลชากไทย จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2563

28-07-2563
 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตฯ ปลูกต้นโกศล ริมถนนเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
   
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
ทต.ชากไทย ร่วมพิธีถวายพระพร ชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอเขาคิชฌกูฏ 03-06-2563
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนาม ถวาย พระพร เนื่องในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชากไทย 10-06-202
กิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน"เพื่อถวายเป็น พระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิม พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชากไทย 10-06-2020
โครงการถุงอิ่มอุ่น เพื่อพลังครอบครัว เด็กปฐมวัย ผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุน สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก ๔) สำนักงานกองทุนสนับสนุน การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) มอบ ชุดเด็กอิ่มอุ่น.ห้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลชากไทย จำนวน 10 ชุด ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชากไทย 10-06-2020
 
ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
สวมหน้ากากอนามัย เมื่อออกจากเคหสถาน
รู้อย่างไรให้ปลอดภัยจาก COVID-2019
ทิ้งหน้ากากอนามัย ให้ถูกวิธีและปลอดภัยจากCOVID-2019
เทศบาลตำบลชากไทย มีบริการ ตู้ปันสุข ที่สำนักงานเทศบาลฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้ ทุกวัน : 21-05-2020
   
   

ทต.ชากไทย แจกหน้ากากอนามัยให้กับประชาชนในเขต เทศบาล โดยรับได้ที่สำนักงานเทศบาลฯ ทุกวัน
รวมภาพกิจกรรม
: 28-03-2020
ต.ชากไทย ทำหน้ากากอนามัยสำหรับให้กับประชาชนในเขต เทศบาล
: 26-03-2020
 
การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เทศบาลตำบลชากไทย ร่วมกิจกรรมกับอำเภอเขาคิชฌกูฏ นำโดย
นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกท่าน กำหนดจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอเขาคิชฌกูฏ
รวมภาพกิจกรรม
: 6-12-2019
กิจกรรม/โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
เทศบาลตำบลชากไทย จัดงานตามโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 256  เพื่ออนุรักษ์ ส่งเสริมและสนับสนุน วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยให้คงอยู่สืบต่อไป ซึ่งการจัดงานดังกล่าว ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิเช่น การละเล่นพื้นบ้าน การแข่งขันพายเรือ การแข่งขันกีฬาเปตอง การประกวดกระทง ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บริเวณที่สาธารณะประโยชน์ (ทุ่งเหียง) แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ หมู่ที่ 4 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
รวมภาพกิจกรรมต่างๆ
: 9-12-2019

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประจำปีพุทธศักราช 2562
- ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีและประดับธงชาติไทยร่วมกับ
ธงอักษรพระนามภิไธย ส.ท. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย
- ลงนามถวายพระพร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชากไทย สำหรับบุคลากรและประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2562
- ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ประจำปีพุทธศักราช 2562 (พิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ)ณ ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ
:03-05-2019
  ตรวจติดตามการจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกของเทศบาลตำบลชากไทย
เป้าหมาย ประกอบด้วย
¢สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย
¢ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย
¢โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
¢วัดเนินมะหาด
¢บ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่(หมู่ที่ 5)
ภาพประกอบการตรวจติดตามของคณะกรรมการฯจังหวัดจันทบุรี
:10-04-2019

 
เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561 ทต.ชากไทยเข้าร่วมกิจกรรมงานรัฐพิธีวันปิยมหาราช โดยมีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
รวมภาพกิจกรรม !
:

 
พิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ
รวมภาพกิจกรรม !
:
 

วันที่ 9 ตุลาคม 2561 กิจกรรม "โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ " โดยทำความสะอาดวัด/เก็บขยะสองข้างทางถนนสายบำราศนราดูร
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ทต.ชากไทย จัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ ณ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
รวมภาพกิจกรรม !
:24-08-2016

กิจกรรม "ปลูกต้นไม้รอบบ้าน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ที่สาธารณะประโยชน์ตำบลชากไทย
       กิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรฯ ณ สำนักงานเทศบาลฯ ตั้งแต่ เดือน กรกฏาคม-พฤศจิกายน 2559
       กิจกรรมพิธีถวายพระพรฯ ร่วมกับอำเภอเขาคิชฌกูฏ วันที่ 12 สิงหาคม 2559

 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมา ทต.ชากไทย จัดกิจกรรม "ปลูกต้นไม้รอบบ้าน ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ" พื่อถวายเป็นพระราชกุศลแดสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ วันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ ที่สาธารณะประโยชน์ตำบลชากไทย

รวมภาพกิจกรรม ! :  11-08-2016 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2559 ทต.ชากไทยจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ การเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพเพิ่ม ผลผลิตทางการเกษตรฯ

รวมภาพกิจกรรม !

 

:4-08-2016

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ทต.ชากไทย จัดโครงการ รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน
-กิจกรรม ทำบุญตักบาตร
-กิจกรรม เคารพธงชาติ
-กิจกรรม ปล่อยปลา เฉลิมพระเกียรติ
-กิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

รวมภาพกิจกรรม !

:9-06-2016

กิจกรรม "ทำดี เพื่อพ่อ รวมใจพัฒนา" เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในเขตพื้นที่่เทศบาลตำบลชากไทย วันที่ 1 ธันวาคม 2558
       กิจกรรมร่วมลงนามถวายพระพรฯ ณ สำนักงานเทศบาลฯ ตั้งแต่ วันที่ 1 ธันวาคม 2558 เป็นต้นไป
       กิจกรรมถวายพระพรฯ ร่วมกับอำเภอเขาคิชฌกูฏ วันที่ 5 ธัยวาคม 2558
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ทต.ชากไทย นำโดยนายกเทศมนตรีฯ คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล ร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพร วางพานพุ่ม ถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558 ...ภาพกิจกรรม
:13-08-2015
 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ทต.ชากไทย จัดกิจกรรม ปลูก ปั่นเพื่อแม่ โครงการกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี ...รวมภาพกิจกรรม
 
:10-08-2015 
 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ทต.ชากไทย จัดกิจกรรม "สองมือ สานพลัง ร่วมสร้างชุมชนคาร์บอนต่ำ" โครงการคาร์บอนต่ำ ประจำปี 2558 ...รวมภาพกิจกรรม
:10-08-2015 
 
 
    กองทุนฯ ตัวแทน อ.เขาคิชฌกูฏ จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงาน ตามโครงการ KM81วันทั่วจันทบูรณ์
27-07-2015  
 
วันที่ 21-22 ก.ค.58 เทศบาลฯจัดกิจกรรมรณรงค์ชุมชน 3R ตามโครงการบริหารจัดการขยะฯ ปี 2558 ณ เขตพื้นที่ เขต 1 และ เขต2
27-07-2015
 
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ทต.ชากไทย จัดอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการขยะ ในโรงเรียน ตามโครงการบริหารจัดการขยะฯ ปี 2558 ณโรงเรียนบ้านเนินมะหาด หมู่ที่ 5 ตำบลชากไทย
19-06-2015
 
เมื่อวันที่ 10 เม.ย.58 อบรมชุมชนต้นแบบ โครงการบริหารจัดการขยะฯ รวมภาพกิจกรรม ..
10-04-2558
 
สรุปผลการดำเนินงานการรับซื้อขยะ ธนาคารขยะ ทต.ชากไทย ประจำเดือน พฤษภาคม 2558
17-06-2015
เมื่อวันที่ 21-22 พ.ค.58 เทศบาลฯจัดกิจกรรมสร้างคุ้มกันเพื่อครอบครัวอบอุ่น
...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
รวมภาพกิจกรรม ...
:5-06-2015
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558 ทต.ชากไทยจัดโครงการปฐมนิเทศ/อบรมให้ความรู้แก่เด็กและผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย
...รวมภาพกิจกรรม ...
: 27-04-2015
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย เปิดรับสมัครเด็กก่อนวัยเรียน ประจำปี พ.ศ.2558 ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2558...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
19-02-2015
ทต.ชากไทยร่วมกับ กศน.อ.เขาคิชฌกูฏ จัดอบรม “กิจกรรมการทำผลิตภัณฑ์ถักสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก” โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนตำบลชากไทย ประจำปีงบประมาณ 2558
รวมภาพกิจกรรม ....
19-02-2015
 
เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 ทต.ชากไทยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การคัดแยกขยะและใช้ประโยชน์ขยะมูลฝอย “ศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้(กระป๋อง)” โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
รวมภาพกิจกรรม...
19-02-2015
เทศบาลตำบลชากไทยร่วมกับ สสส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนและพนักงานเทศบาล ออกเยี่ยม มอบของขวัญสวัสดีปีใหม่ ประจำปี 2558 ให้กับผู้สูงอายุตำบลชากไทย
รวมภาพกิจกรรม ...
19-02-2015

โครงการกิจกรรม 5 ธันวามหาราช โดยมีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 ภาพกิจกรรม คลิ๊กเลย...
: 8-12-2014
 
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ พัฒนาพื้นที่ตำบลชากไทย
ภาพกิจกรรม คลิ๊กเลย.... :
งานรัฐพิธีวันปิยมหาราช โดยมีพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ในวันที่ 23 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ... ภาพกิจกรรม
: 23-10-2014
โครงการหมู่บ้านไอโอดีนประจำปีงบประมาณ 2557 อ่านต่อ...
โครงการการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
                                         อ่านต่อ ...
โครงการวันแม่แห่งชาติ(12 สิงหา มหาราชินี) ประจำปี 2557
.. ภาพกิจกรรม ...
  ภาพกิจกรรม พิธีถวายพระพรชัยมงคลและถายเครื่องราชสักการะ ...
  ภาพกิจกรรม ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ...
     กิจกรรม ทำความสะอาด ประดับตกแต่งไม้ดอก ไม้ประดับและตัดแต่งต้นไม้บริเวณสองข้างทางและบริเวณสำนักงาน ...
  ... :13-08-2014


... ภาพกิจกรรม ...

โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุลและเทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล 12 สิงหา มหาราชินี ณ วัดวังทอง
... :13-08-2014 :

... รวมภาพกิจกรรม ปลูกป่าฯ
โครงการคาร์บอนต่ำ
... : 2-08-2014
 งานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556
------------- รวมภาพกิจกรรม -------------
: 12-12-2013
...  เมื่อวันที่ 26-27 ตุลาคม 2556 ทต.ชากไทยร่วม สำนักงานขนส่ง จ.จันทบุรี
จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
และมีใบอนุญาตขับขี่ที่ ถูกต้อง ตามกฎหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
------------- รวมภาพกิจกรรม ---------------
: 26-10-2013
...   เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2556 ทต.ชากไทย ร่วมงานรัฐพิธี (วางพวงมาลา)"วันปิยะมหาราช" ประจำปี 2556 ณ บริเวณพระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 (หน้าที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ ) --------------- รวมภาพกิจกรรม ----------------
: 26-10-2013
...  วันนี้ ทต.ชากไทย ได้เปิดธนาคารขยะ(รับซื้อขยะ)ครั้งแรก มีสมาชิกธนาคารนำขยะมาฝากขาย จำนวน 17 ราย รับซื้อขยะได้ จำนวน 509.50 กก.
--------------- รวมภาพกิจกรรม ---------------
: 25-10-2013
... เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 คณะทำงานเด็กโดยชุมชนตำบลชากไทย จัดกิจกรรมค่ายเด็กและกิจกรรมค่ายครอบครัว ณ โอเซิส ซีเวิลด์ ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กโดยชุมชนตำบลชากไทยหรือ เรียกว่า CHILDLIFE โดนมุ่งเน้นให้เด็ก พ่อแม่และผู้ปกครอง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน
--------------- รวมภาพกิจกรรม ---------------
:21-10-2013
... เมื่อวันที่ 14-15 กันยายน 2556 ทต.ชากไทย จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ตำบลชากไทย ประจำปี 2556 ....
.................รวมภาพกิจกรรม ..............
: 16-09-2013

... พิธีถวายพระพรและวางพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 

...ในวันที่ 12 สิงหาคม  2556 นำโดยนายประวิทย์  หนูเชื้อเรียง  นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา    ณ  หอประชุมอำเภอเขาคิชฌกูฏ...

... 08/19/2013
เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2556 จัดฝึกอบรมโครงการจัดตั้งธนาคารขยะ ณ ทต.ชากไทย
...........รวมภาพกิจกรรม...
:24-08-2013

...ในวันที่  7  สิงหาคม  2556  จัดกิจกรรม"ตำบลชากไทยน่าอยู่ เทศบาลน่ามอง" นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชากไทย ร่วมกิจกรรมทำความสะอาด ปรับแต่งภูมิทัศน์บริเวณสำนักงาน บริเวณสองข้างทาง ตามโครงการฯ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดี ปลูกฝังความสามัคคี ลดความขัดแย้งและสร้างการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาตำบลชากไทย ---

...:19-08-2013
โครงการเฉลิมพระเกรียติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถฯ
คืนกล้วยไม้เหลืองจันทบูรสู่ป่า พิธีถวายพระพรชัยมงคล  และถวายเครื่องราชสักการะ วันแม่แห่งชาติ
คืนกล้วยไม้เหลืองจันทบูรสู่ป่า พิธีถวายพระพรชัยมงคล และถวายเครื่องราชสักการะ วันแม่แห่งชาติ
สัปดาห์บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ อาทิ ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลชากไทย กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา  อาทิ  จัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
สัปดาห์บำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
อาทิ ทำความสะอาด ปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์
ในพื้นที่ตำบลชากไทย
กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา อาทิ จัดผ้าป่าเพื่อการศึกษา
ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
ทต.ชากไทย มอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส ปีการศึกษา ปีที่ 1/2555
:
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมร่วม
ทำกิจกรรม ทางศาสนา งานฉลองสัมพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า...รวมภาพกิจกรรม ...
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ รณรงค์โรคมือเท้าปาก
:
การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จาก อบต.บ้านบึง จ.ราชบุรี ในวันที่ 28 มิ.ย.55 ...รวมภาพกิจกรรม... : 2 /07/2555
 
ทต.ชากไทย ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลชากไทย " จัดโครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2555 วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถวายเทียนพรรษา ณ วัดวังทอง " - - - - - - : 31/8 /2555
------ รวมภาพกิจกรรม ----
 
ศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลชากไทย พร้อมด้วย ประธานศูนย์พัฒนาครอบครัวตำบลชากไทย  เจ้าหน้าที่ ทต.ชากไทย  ผู้นำชุมชน และครอบครัวกลุ่มเป้าหมาย จำนวน  30  ครอบครัว กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว  ให้มีกิจกรรมทำร่วมกันระหว่าง พ่อ แม่ ลูก  “ครอบครัวสัมพันธ์ ห่างไกลยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ  2555 เมื่อวันที่  16  กันยายน  2555 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  อ.ท่าใหม่  จ.จันทบุรี
Click....ภาพกิจกรรม...
:09.09.2021 13:53
ประเพณีสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2555 อาทิ แข่งขันกีฬา รดน้ำผู้สูงอายุฯ
..... รวมภาพกิจกรรม.....
 
 
 
 
 
   
ปรับปรุง เมื่อ 63-08-03