แผนปฏิบัติการป้องกกันและปราบปรามการทุจริต
- แผนปฏิบัติการป้องกกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี (2562-2564)
- แผนปฏิบัติการป้องกกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลชากไทย
 
รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
-รายงานกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน
 
 
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
-รายงานภาพรวมของการดำเนินงานตามแผนประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน
- รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรับปรุง เมื่อ 12-05-2021