..มาทำความรู้จัก ...กับเทศบาลตำบลชากไทย..    
ประวัติความเป็นมา ตำบล / เทศบาล
ข้อมูลพื้นฐาน
อาณาเขตติดต่อ
คำขวัญ / วิสัยทัศน์
สถานศึกษา
โรงพยบาล
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
จำนวนบุคลากร
อำนาจหน้าที่เทศบาล
แผนที่ เทศบาลตำบลชากไทย
 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย
20/1 หมู่ที่ 7 ถนนบำราศนราดูร ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทร./Tel : 039-433-813 โทรสาร./Fax : 039-433-813 ต่อ 12
แจ้งเหตุ : โทร./Tel : 039-433-800 ตลอด 24 ชั่วโมง
แผนที่ เทศบาลตำบลชากไทย
              แต่เดิม เทศบาลตำบลชากไทย มีฐานะเป็น สภาตำบล มีชื่อว่า " สภาตำบลชากไทย " โดยจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538  และต่อมาในวันที่ 30 มีนาคม 2539 ได้รับการประกาศให้เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลชากไทย  ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ได้รับจัดตั้งเป็น เทศบาลตำบลชากไทย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นมา
 
 
 
 
 

               แต่เดิมตำบลชากไทย เป็นส่วนหนึ่งของตำบลพลวง อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี  ต่อมาเมื่อวันที่  30 กันยายน พ.ศ.2535 ได้แยกการปกครองออกมาจากตำบลพลวง เป็น ตำบลชากไทย ตามคำสั่งของกระทรวงมหาดไทย

 
 
 
 
 
              แต่เดิม เทศบาลตำบลชากไทย มีฐานะเป็น สภาตำบล มีชื่อว่า " สภาตำบลชากไทย " โดยจัดตั้งเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538  และต่อมาในวันที่ 30 มีนาคม 2539 ได้รับการประกาศให้เป็น องค์การบริหารส่วนตำบลชากไทย  ต่อมาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2551 ได้รับจัดตั้งเป็น เทศบาลตำบลชากไทย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นมา
 
 
 
 
 
 
 

     เทศบาลตำบลชากไทย อยู่ห่างจากจังหวัดจันทบุรีประมาณ 18 กิโลเมตร และห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏประมาณ 6 กิโลเมตร มีการปกครองแบ่งออกเป็น 8 หมู่บ้าน และแบ่งเขตเลือกตั้งเป็น 2 เขตเลือกตั้ง 
มีพื้นที่ในเขตการปกครองประมาณ 86.56 ตารางกิโลเมตร หรือ 54,100 ไร
โดยแบ่งออกเป็น
    - : พื้นที่การเกษตร  29,600 ไร่
    - : พื้นที่ป่าไม้  24,500 ไร่ 

             ประชากร จำนวนทั้งสิ้น  4,326  คน  

             จำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น    1,747  ครัวเรือน 

            ประชาชนตำบลชากไทยมาจากหมู่บ้านชาวพื้นเมือง “ ชาวชอง ” อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก  และเรียกชื่อหมู่บ้านว่า “ หมู่บ้านชากกราว ” ซึ่งแปลว่า “ป่าที่อุดมสมบูรณ์ พืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ต่อมาได้มีคนไทยอพยพมาอยู่ จึงเปลี่ยนชื่อเสียใหม่ว่า“ชากไทย” ีความหมายว่า“ป่าเล็กๆที่มีคนไทยอาศัยอยู่”

              แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  8  หมู่บ้าน ประกอบด้วย
หมู่ที่  1       บ้านทุ่งสะพาน                                              หมู่ที่  5       บ้านเนินมะหาด-มูซ

หมู่ที่  2       บ้านทุ่งสะพาน                                              หมู่ที่  6       บ้านเขารูปช้าง

หมู่ที่  3       บ้านเนินมะหาด                                             หมู่ที่  7       บ้านคลองหินลอย

หมู่ที่  4       บ้านชากไทย                                                 หมู่ที่  8       บ้านว่านเหลือง ู                        

                          
                 โดยมี นายพนม  อังศุสิงห์  เป็นกำนันตำบลชากไทย

*** ข้อมูลประชากร/ครัวเรือน ณ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
 
 
 
 
 
: ติดกับตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ และตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
: ติดกับตำบลพลวง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
: ติดกับวังแซ้ม อำเภอท่าหลวง จังหวัดจันทบุรี
: ติดกับตำบลเขาบายศรี และตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
 
 
 
 
 
 
 

สถานศึกษาในเขตเทศบาลตำบลชากไทย

1. โรงเรียนบ้านชากไทย ตั้งอยู่ในพื้นที่ของเขตหมู่ที่ 4 บ้านชากไทย ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210

2. โรงเรียนบ้านเนินมะหาด ตั้งอยู่เลขที่ 1/3 หมู่ที่ 5 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210

3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย
    -ห้องเรียน โรงเรียนบ้านเนินมะหาด
ตั้งอยู่เลขที่ 1/3 หมู่ที่ 5 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
    -ห้องเรียน โรงเรียนบ้านชากไทย
ตั้งอยู่หมู่ที่ 4 บ้านชากไทย ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210

 
 
 
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านมูซู

ตั้งอยู่หมูที่ 5 บ้านเนินมะหาด-มูซู ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210

 
 
 
 
 

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

ประกอบด้วย วัด จำนวน 7 แห่ง คือ

1. วัดทุ่งสะพาน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1

2. วัดชากไทย ตั้งอยูในพื้นที่หมูที่ 4

3. วัดเนินมะหาด ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5

4. วัดบ่อน้ำเงิน ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 3

5. วัดเขารูปช้าง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6

6. วัดวังทอง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7

7. วัดทุ่งเสาธง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7

สำนักสงฆ์ จำนวน 1 แห่ง คือ สำนักสงฆ์เขารูปช้าง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6

โบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง คือ โบสต์โรมันคาธอลิค ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5

 
 
 
 
 
คำขวัญ ของตำบลชากไทย

ประตูสู่เมืองแมน ดินแดนแห่งผลไม้ เมืองไร้มลพิษ แหล่งผลิตผลไม้ดี  ประเพณีครบครัน มหัศจรรย์   " หินตั้ง "
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ของตำบลชากไทย
“ ตำบลน่าอยู่  หมู่บ้านสามัคคี  วิถีพอเพียง ”
ภายใต้แนวความคิด  การบริหารท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ยึดหลักธรรมาธิบาล  นิติธรรม ใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่ในการขับเคลื่อนงานตำบลและการเสริมพลังทางการจัดการตนเอง
 
 
 
 
 
  ลักษณะการทำงานของเทศบาลตำบลชากไทย
เป็นการทำงานแบบการมีส่วนร่วมของฝ่ายปกครอง ฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติและกลุ่มองค์กรชุมชน ซึ่งในแต่ละฝ่ายจะเป็นการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ
 
 
 
 
 
จำนวนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชากไทย
สำนัก/กอง พนง.เทศบาล/ลูกจ้างประจำ พนง.จ้างตามภารกิจ พนง.จ้างทั่วไป รวมทั้งหมด
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง  
ปลัดเทศบาล 1 - - -   - 1
สำนักปลัดเทศบาล 3 3 1 3 6 1 17
กองคลัง - 3 1 - - - 4
กองช่าง 3 1 3 - - - 7
กองการศึกษา 1 1 - 4 - - 6
หน่วยตรวจสอบภายใน - - - - - - -
รวม 8 8 5 7 6 1 35

 
 
 
 

เทศบาล ทำหน้าที่อะไรบ้าง เพื่อพี่น้องประชาชน
1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบำรุงทางบก และทางน้ำ
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. หน้าที่อื่น ตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

ทำหน้าที่อาจจัดทำกิจการใดๆ ในเขตเทศบาล ได้ดังนี้
1. ให้มีสะอาด หรือการประปา
2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าาม
4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
5. บำรุง และส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
6. ให้มี และบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
7. ให้มี และบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
8. ให้มี และบำรุงทางระบายน้ำ
9. เทศพาณิชย์

เทศบาล มีรายได้มาจากใหน
1. ภาษีอากรตามแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้ เช่น ภาษีโรงเรือและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย
2. ค่าธรรมเนียม ค่าใบอนุญาต และค่าปรับ ตามแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้ เช่น ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราษฎร
3. รายได้จากทรัพย์สินของเทศบาล
4. รายได้จากการสาธารณูปโภคและเทศพาณิชย์
5. พันธบัตร หรือเงินกู้ ตามแต่จะมีกฎหมายกำหนดไว้
6. เงินกู้จากกระทรวง ทบวง กรม องค์การ หรือนิติบุคคลต่างๆ
7. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
8. เงินและทรัพย์สินอย่างอื่นที่มีผู้อุทิศ
9. รายได้อื่นใดตามแจะมีกฎหมายกำหนดไว้


 
 
 
ปรับปรุง เมื่อ 22-08-2014
my space tracking