ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีฯ
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ
: 27-04-2021

ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้ง
ประจำเทศบาลตำบลชากไทย
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรี
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต1
ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล เขต2
คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ 1184/2564 เรื่อง มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา2019ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
20-04-2021
ประกาศเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
: 17-06-2021
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
:20-07-2020
รณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
:20-07-2020
ทต.ชากไทย แจกหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอลล์ พร้อมคัดกรอรง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-2019)ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชากไทย
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลชากไทย มีบริการ ตู้ปันสุข ที่สำนักงานเทศบาลฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้ ทุกวัน
:26-04-2020
ทต.ชากไทย กำหนดแจกหน้ากากอนามัยและคัดกรอรง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-2019)ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชากไทย
วันที่ 29 มีนาคม 2563 ณ วัดเนินมะหาด หมู่ที่ 5
วันที่ 30 มีนาคม 2563 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 เวลา 08.30 น.
วันที่ 30 มีนาคม 2563 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 เวลา 13.30 น.
วันที่ 7 เมษายน 2563 ณ วัดทุ่งสะพาน หมู่ที่ 1และหมู่ที่ 2 เวลา 08.30 น
. วันที่ 7 เมษายน 2563 ณ วัดเขารูปช้าง หมู่ที่ 6 เวลา 13.30 น
. วันที่ 8 เมษายน 2563 ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7(สำนักงานเทศบาลฯ) เวลา 08.30 น.
. วันที่ 8 เมษายน 2563 ณ ศูนย์เรียนรู้ฯทุ่งเหียง หมู่ที่ 4 เวลา13.30 น.
เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศร่างเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๑๐ หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:15-04-2020
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชากไทย มารับหน้ากากอนามัยได้ที่สำนักงานเทศบาลฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้ ทุกวัน
:26-04-2020
เทศบาลตำบลชากไทย ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 6 หมู่ที่ 7 ตำบลชากไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลาง ของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,150,000.-บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:2-12-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง แบบใบพัดเดียว มีล้อสำหรับลากเลื่อน ขนาดทางดูด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000.-บาท(สามแสนบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:2-12-2019
เทศบาลตำบลชากไทย บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:29-11-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 10 หมู่ที่ 5 ตำบลชากไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลาง ของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,228,000.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:29-11-2019
รายงานผลการดำเนินงานโครงการป้องกันโรพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562
:13-05-2019
 
ประชาสัมพันธ์ วินัยและการดำเนินการทางวันัย พนักงานเทศบาล
:23-04-2019
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
:03-04-2019
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสามชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี(3 รูปแบบ) :4-10-2018
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชากไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 :4-10-2018
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 2561 :3-10-2018
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี(พ.ศ.2562-2564)
คลิก ! อ่านรายละเอียด :28-03-2018
...อ่านเพิ่มเติม
22-12-2017
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย เปิดรับสมัคร เด็กก่อนวัยเรียน(อนุบาล 3 ขวบ) ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที้- 30 เมษายน 2560 ในวัน และเวลาราชการ ...อ่านเพิ่มเติม
:13-03-2017
 
ทต.ชากไทย ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ...อ่านเพิ่มเติม
:12-11-2015
 
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ
เพื่อดำเนินการวรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาตามโครงการ
แผนที่ภาษีและทรัพย์สินของเทศบาลตำบลชากไทย...อ่านเพิ่มเติม
:1-10-2015
 
ประกาศ ผลการสอบการแข่งขัน
เพื่อดำเนินการวรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาตามโครงการ
แผนที่ภาษีและทรัพย์สินของเทศบาลตำบลชากไทย...อ่านเพิ่มเติม
:1-10-2015
 
เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ... อ่านเพิ่มเติม
:3-09-2015
 
ทต.ชากไทย ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
เพื่อดำเนินการวรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาตามโครงการ
แผนที่ภาษีและทรัพย์สินของเทศบาลตำบลชากไทย...อ่านเพิ่มเติม
:10-09-2015
 
ประกาศ ผลสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของทต.ชากไทย ....อ่านเพิ่มเติม  
: 26-08-2015
 
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อดำเนินกรสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ...อ่านเพิ่มเติม  
:14-08-2015
 
ทต.ชากไทย ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 อัตรา... อ่านเพิ่มเติม....
: 30-07-2015
 
ทต.ชากไทย ประกาศสอบการแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลชากไทย

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่ง -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

                                                                                                              คลิ๊ก! อ่านต่อ ...

ประกาศ ผลการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(ภาค ก และภาค ข ) ของเทศบาลตำบลชากไทย

                                                                                                            คลิ๊ก! อ่านต่อ ...

ประกาศ ผลการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ภาค ค) ของเทศบาลตำบลชากไทย ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

                                                                                                             คลิ๊ก! อ่านต่อ ...

17-06-2021
ทต.ชากไทย ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ดังนี้
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา
อ่านต่อ ......: 17-06-2021 .
 
ทต.ชากไทย มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารในตำแหน่งว่าง ดังนี้
1.ผู้อำนวยการกองคลัง 1 อัตรา
2.หัวหน้ากองการศึกษา 1 อัตรา
อ่านต่อ ......: 17-06-2021 .
 
ประชาสัมพันธ์ "เปิดรับขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุและผู้พิการ " เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปี พ.ศ.2559   อ่านต่อ ... 17-06-2021
ประกาศผลการสอบแข่งขัน(ภาค ก ภาค ข)เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง อ่านต่อ......: 27-10-2014
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ พนักงานจ้าง เทศบลาตำบลชากไทย อ่านต่อ......: 20-10-2014
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา อ่านต่อ...: 2-10-2014
  ประกาศผลสอบการแข่งขัน(ภาค ค) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง อ่านต่อ......
ประกาศผลการสอบแข่งขัน(ภาค ก ภาค ข)เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง อ่านต่อ......
 ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ พนักงานจ้าง เทศบลาตำบลชากไทย อ่านต่อ......
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา อ่านต่อ...
ทต.ชากไทย จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการวันแม่แห่งชาติ  (12  สิงหามหาราชินี) ขึ้น เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรงเป็นแม่ของแผ่นดินให้ประชาชนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีและแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ และได้น้อมนำแนวพระราชดำริในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาปฏิบัติ "เทศบาลฯ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ สวนสาธารณะทุ่งเหียง หมู่ 4 ต.ชากไทย เวลา 13.00 น.":30-07-2014
ทต.ชากไทย ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการคาร์บอนต่ำ “กิจกรรมอบรมและปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่ชุมชน” ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557  ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ตำบลชากไทย(ทุ่งเหียง) หมู่ที่ 4 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี เวลา ๑๒.๓๐ น. เป็นต้นไป : 30-07-2014
 งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ตำบลชากไทย ประจำปี 2557 จัดขึ้นในวันที่ 10 กรกฏาคม 2557 กำหนดการ ดังนี้
เวลา 07.00 น. ร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่พระสงฆ์ ณ สำนังานเทศบาลตำบลชากไทย
เวลา 08.00 น. รับประมานอาหารร่วมกัน
เวลา 09.00 น. แห่เทียนเข้าพรรษาและถวายเทียนพรรษา วัดในเขตพื้นที่ตำบลชากไทยดังนี้
                       วัดวังทอง    วัดทุ่งสะพาน    วัดชากไทย    วัดทุ่งเสาธง
                       วัดบ่อน้ำเงิน วัดเนินมะหาด   วัดเขาลูกช้าง  วัดมูซู
"ทต.ชากไทย ขอเชิญชวนเข้าร่วมงานประเพณีแห่เทียนพรรษาฯ" เพื่อส่งเสริมและบำรุงพระพุทธศาสนาและเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของชุมชน :25-06-2014

  เทศบาลตำบลชากไทย   จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้าน และเมศบาลสัญจร ทั้ง 8 หมู่ ในระหว่างวันที่ 25-27 กุมภาพันธ์  และวันที่ 4-7 มีนาคม 2557  ตั้งแต่เวลา 9 โมงเช้า เป็นต้นไป โดยมีการให้บริการมากมายร่วมกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ บริการตรวจสุขภาพ และวัดสายตา  ,เสริมสวยหญิง  ,ฝึกอาชีพ ,รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องยนต์ , รับทำหมัน ฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพสุนัขและแมว ฟรี  ให้บริการ รับชำระภาษี  ขอและยกเลิกถังขยะ   ให้คำปรึกษาเรื่อง ขอรับเบี้ยยังชีพ และ..........มีการจำหน่ายสินค้าราคาถูก ธงฟ้าราคาประหยัด ….อีกมากมาย
“เป็นโอกาสอันดีที่ชาวตำบลชากไทย   จะได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันนำเสนอปัญหาความเดือดร้อน  และความต้องการในพื้นที่ชุมชนของตนเอง  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตำบลชากไทยของเราต่อไป ”

------------------------อ่าน รายละเอียด เพิ่มเติม---------------------

ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ประกาศ ณ วันที่ 9 กันยายน 2556 มีผลบังคับใช้ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556
.............. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ............ 

ประกาศให้ใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2556
.............. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ............ 

ประกาศให้ใชแผนพัฒนาสามปี ประจำปี 2557(พ.ศ.2557 -2559) ประกาศ ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2556
.............. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ............ 

ประกาศผลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้าง(ภาค ก และภาค ข)ของเทศบาลตำบลชากไทย
............. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
  :27-08-2013
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลชากไทย
............. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม :22-08-2013
  ในวันที่ 23 สิงหาคม 2556 จัดอบรมโครงการจัดตั้งธนาคารขยะ
....อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม โครงการ/กำหนดกา :19-08-2013

  ทต.ชากไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลชากไทย  ประจำปีงบประมาณ 2556 ดังนี้
พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  1  ตำแหน่ง  ได้แก่ ตำแหน่ง  คนงาน จำนวน  1  อัตรา
-พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  2  ตำแหน่ง   ได้แก่
1. ตำแหน่ง   ผู้ช่วยบุคลากร  จำนวน  1  อัตรา
2. ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ  จำนวน  1  อัตรา
........... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ทต.ชากไทย ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลชากไทย  ประจำปีงบประมาณ 2556 ดังนี้
-พนักงานจ้างทั่วไป  จำนวน  1  ตำแหน่ง  ได้แก่ ตำแหน่ง  คนงาน จำนวน  1  อัตรา
-พนักงานจ้างตามภารกิจ  จำนวน  2  ตำแหน่ง   ได้แก่
1. ตำแหน่ง   ผู้ช่วยบุคลากร  จำนวน  1  อัตรา
2. ตำแหน่ง   ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ  จำนวน  1  อัตรา
........... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
กำหนดการ "โครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี 2556" เทศบาลตำบลชากไทย
- : 12 มกราคม 2556 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหินลอย หมู่ที่ 7
- : 14 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด หมู่ที่ 5
- : 15 มกราคม 2556 ณ ศาลาการเปรียญวัดชากไทย หมู่ที่ 4
- : 16 มกราคม 2556 ณ ศาลาการเปรียญวัดทุ่งสะพาน หมูที่ 2
- : 17 มกราคม 2556 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านพัฒนาเขารูปช้าง หมู่ที่ 6
- : 18 มกราคม 2556 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านว่านเหลือง หมู่ที่ 8
ทต.ชากไทย จัดกิจกรรม...วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556 ณ สำนักงานเทศบาลตำบชากไทย หมู่ที่ 7 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ประกาศการแถลงนโยบาย นายกเทศมนตรี... : 12-12-2012
ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี 2555(ที่เหลือ)และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี 2556.....
ประกาศ เทศบัญญัติตำบลชากไทย  เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ. 2555
ประกาศ เทศบัญญัติตําบลชากไทย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555
ประกาศ เทศบัญญัติตำบลชากไทย  เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. 2555 :
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชากไทยครั้งแรก
ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี  เรื่อง ประผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชากไทยและนายกเทศมนตรีตำบลชากไทย_ _
กำหนดการ "โครงการเทศบาลสัญจร ประจำปี 2556" เทศบาลตำบลชากไทย ... : 14 - 01 -2013 ...
- : 12 มกราคม 2556 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านหินลอย หมู่ที่ 7
- : 14 มกราคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านเนินมะหาด หมู่ที่ 5
- : 15 มกราคม 2556 ณ ศาลาการเปรียญวัดชากไทย หมู่ที่ 4
- : 16 มกราคม 2556 ณ ศาลาการเปรียญวัดทุ่งสะพาน หมูที่ 2
- : 17 มกราคม 2556 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านพัฒนาเขารูปช้าง หมู่ที่ 6
- : 18 มกราคม 2556 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านว่านเหลือง หมู่ที่ 8
 
- : ทต.ชากไทย จัดกิจกรรม...วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556 เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2556
        ณ สำนักงานเทศบาลตำบชากไทย หมู่ที่ 7 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี     ภาพกิจกรรม ... บรรยากาศ วันเด็กแห่งชาติ.....
 
- : ประกาศการแถลงนโยบาย นายกเทศมนตรี... : 12-12-2012 : 12-12-2012
- : ประกาศการกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ ประจำปี 2555(ที่เหลือ)และวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปี 2556..... : 12-12-2012
- : ประกาศ เทศบัญญัติตำบลชากไทย  เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  พ.ศ. 2555 : 12-12-2012
- : ประกาศ เทศบัญญัติตําบลชากไทย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555 :12-12-2012 : 12-12-2012
- : ประกาศ เทศบัญญัติตำบลชากไทย  เรื่อง  สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร  พ.ศ. 2555 : 12-12-2012
- : รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลชากไทยครั้งแรก : 12-12-2012 : 12-12-2012
- : ประกาศ คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี  เรื่อง ประผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชากไทยและนายกเทศมนตรีตำบลชากไทย_ _ : 12-12-2012
- :     : 17-11-2012
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2555  
ประกาศ ! ผลการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อ่านต่อ....  
ประกาศ ! รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตร ของเทศบาลตำบลชากไทย  
ประกาศ ! รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา    
 ประกาศผลการสอบแข่งขัน ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   : 26/07/55
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   : 20/07/55
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลชากไทย  จำนวน  1   ตำแหน่ง  ตำแหน่ง  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก    จำนวน  1   อัตรา : 27 /06/55
ประกาศผลการสอบแข่งขันพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ : 08/06/55
คณะกรรมการคัดเลือกฯ ประกาศขึ้นบัญชีและยอเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ในระดับที่สูงในสายงานผู้บริหารของเทศบาล เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ
: 08/06/55
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลชากไทย  จำนวน  1   ตำแหน่ง คือ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ : 8 พ.ค.55
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกพนักงานเทศบาล   เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือก  เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งบริหารของเทศบาลตำบลชากไทย ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง  ระดับ 7  (นักบริหารงานช่าง 7)
 
: 20 มี.ค.55
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ของเทศบาลตำบลชากไทย  จำนวน  1   ตำแหน่ง คือ ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก   : 08/06/55
 
 
 
 
 
.
 

 

ปรับปรุง เมื่อ 13-12-2017
my space tracking