“เป็นโอกาสอันดีที่ชาวตำบลชากไทย   จะได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมกันนำเสนอปัญหาความเดือดร้อน  และความต้องการในพื้นที่ชุมชนของตนเอง  เพื่อนำไปสู่การพัฒนาตำบลชากไทยของเราต่อไป ”
 

 
   
 
 

 

จุดบริการ รับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ตู้รับฟังความคิดเห็น หมายเลขตู้ 2553
     ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย
กระทู้ เทศบาลตำบลชากไทย ทางเว็บไซต์(web site)
http://www.tambonchakthai.go.th
   
 
 
 
  
 
 

  สามารถยื่นคำร้องได้ที่
     :- สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย/ตู้รับเรื่องร้องเรียน
   
 :- สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลชากไทย
ดาวน์โหลด แบบคำร้องทั่วไป

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
     :- นางนริศรา   คงมั่น        ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
     :- นางสาวสุขสันต์ รักษา   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
กำกับดูแลโดย พ.จ.อ.ชุติพนธ์ บุญขำ ปลัดเทศบาลตำบลชากไทย

 

 
 
 
 
 
สามารถยื่นคำร้องต่างๆ กับเทศบาล
 
เรื่อง :  ข้อมูลข่าวสารของเทศบาล
 
ติดต่อ : การบริการชำระภาษี และค่าธรรมเนียมต่างๆ
 
ติดต่อ : การอนุญาตต่างๆ
 
ติดต่อ : ขอมีถังขยะ /ขอเพิ่ม/ขอยกเลิก
 
ติดต่อ : แจ้งเหตุต่างๆ
 
ติดต่อ : เหตุฉุกเฉินฏิบัติการกู้ชีพชากไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สามารถยื่นคำร้องได้ที่
      สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย
      
- สำนักปลัดเทศบาล
        งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เกี่ยวกับเรื่อง
          ภัยแล้ง อุทกภัย,วาตภัย

หมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุและติดต่อสื่อสาร
1.หมายเลข    08-61565588 , 08-19368646
          08-9541-7732 ,08-1365-3227

2.หมายเลข 1669 ศูนย์กู้ชีพเทศบาลตำบลชากไทย

4.ช่องความถี่ 162.800 MHZ  ศูนย์ชากไทย

5.หมายเลข 0-3945-2072 ต่อ 17

      - กองช่าง พบปัญหาเกี่ยวกับ
         -ถนน,ทางเดินชำรุด
         -การขุดดิน-ถมดิน
         -ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ
         -ท่อระบายน้ำชำรุด
         -อาคารต่าง

ดาวน์โหลด แบบคำร้องทั่วไป

 
 
 
    
 
 

          ทต.ชากไทย จัดตั้งธนาคารขยะ ทต.ชากไทย
โดยมีรายละเอียดดังนี้
ธนาคารขยะ ทต.ชากไทย จะเปิดการรับซื้อขยะจากสมาชิก เดือนละ 1 ครั้ง ในวันศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
จุดรับซื้อ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7      ตั้งแต่เวลา 09-12.00 น.

กติกาในการรับซื้อขยะ
-การรับซื้อขยะจะรับซื้อเฉพาะสมาชิกธนาคารขยะเท่านั้น
-ในการรับซื้อผู้ซื้อจะติดบอร์ดราคาการรับซื้อให้ผู้ขายทราบ(หากราคามีการเปลี่ยนแปลง)
- สมาชิกจะได้รับเงินในลักษณะเงินออมรายปีหรือ 6 เดือน จึงสามารถเบิกถอนได้
-สนใจสมัครสมาชิกธนาคารขยะได้ที่เทศบาลตำบลชากไทย
- หรือสนใจเข้ารับฝึกการคัดแยกขยะ หรือเข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดตั้งธนาคารขยะ เป็นของหมู่บ้าน/ชุมชน/กลุ่ม และองค์กร เป็นต้น

สามารถติดต่อสอบถามได้ ที่
สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย
โทร.039-452-072 ต่อ 11 โทรสาร.039-452-072 ต่อ 12
facebook : เทศบาลตำบลชากไทย
E-mail     : chakthai@hotmail.com

มุม! แลกเปลี่ยนความคิดเห็น กับเทศบาลได้ ที่
สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย
โทร.039-452-072 ต่อ 11 โทรสาร.039-452-072 ต่อ 12
facebook : เทศบาลตำบลชากไทย
E-mail     : chakthai@hotmail.com ,chakthaimail@tambonchakthai.go.th

หน่วยงานที่ดำเนินงาน/เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการฯ
สำนักปลัดเทศบาล งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นางสาวอมรรัตน์ ภิรมย์ชม ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
โทร(มือถือ) 08 1155 2829

 
 
 
 

ปรับปรุง เมื่อ 13-12-2017 my space tracking