เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  คนพิการ  ผู้ป่วยเอดส์ ทต.ชากไทยจะจ่ายเบี้ยยังชีพ  โดย
การโอนเงิน เข้าบัญชีธนาคารให้กับผู้มีสิทธิ ได้รับเบี้ยยังชีพดังกล่าวท่านผู้มีสิทธิได้รับ
เบี้ยยังชีพ สามารถไปเบิกถอนเงินได้ที่ ธนาคาร ทุกวันที่  10  ของทุกเดือน
 
 
กิจกรรมออกเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ
ประจำเดือน กรกฎาคม 2557   อ่านต่อ ...
ประจำเดือน สิงหาคม 2557    อ่านต่อ ...
ประจำเดือน กันยายน 2557    อ่านต่อ ...
โครงการการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพ
ผู้สูงอายุ
 
:
  อ่านต่อ ...
 
 
   
มุม. เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ
มุม. เบี้ยยังชีพ ผู้พิการ
มุม. เบี้ยยังชีพ ป่วยเอดส์
มุม. กองทุนหลักประกันสุขภาพ(สปสช.)
มุม. คณะกรรมการบริหารกองทุน(สปสช.)
 
 
 
   
 
 
  แจ้งข่าว... บัญรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ
ประชาสัมพันธ์ "เปิดรับขึ้นทะเบียน ผู้สูงอายุและผู้พิการ " เพื่อรับเบี้ยยังชีพ ในปี พ.ศ.2559   
อ่านต่อ ... 29-10-2014
บัญรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
บัญรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด
บัญรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด
   
 
 
 
 
 
  แจ้งข่าว... การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ

         1.  จัดให้มีการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุใหม่ที่ยัง ไม่เคย ลงทะเบียนมาก่อน  ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  (1-30 พฤศจิกายน) และผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

         2.เตรียมหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน ดังนี้
             2.1 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
             2.2 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
             2.3 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา
         3. การยื่นคำขอลงทะเบียนขอรับเงินผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุยื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเอง เว้นแต่ ในกรณีที่มีความจำเป็น
ที่ผู้สูงอายุไม่สามารถมายื่นคำขอลงทะเบียนด้วยตนเองได้อาจมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นเป็นผู้ยื่นคำขอแทนได้

 
 
 
 
 
  แจ้งข่าว...การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในอัตราขั้นบันได
ช่วงอายุ อายุ
60-69 ปี
อายุ 
70-79 ปี
อายุ
80-89 ป
อายุ 
90 ปีขึ้นไป
จ่ายในอัตราเดือนละ 600 บาท 700 บาท 800 บาท 1,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม......
 
 
   
 
 
  แจ้งข่าว... บัญรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ  
บัญรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้พิกาุร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลด
บัญรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้พิกาุร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ดาวน์โหลด
บัญรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ ผู้พิกาุร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
  แจ้งข่าว... การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพ ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ

1.เตรียมหลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน ดังนี้
1.1 บัตรประจำตัวคนพิการพร้อมสำเนา
1.2 บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา
1.3 ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา
1.4 สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา

2.จัดให้มีการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพคนพิการใหม่ที่ยัง  ไม่เคย ลงทะเบียนมาก่อน  ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี  (1-30 พฤศจิกายน)  และคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่ในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียน

 
 
   
 
 
  แจ้งข่าว... ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพ เอดส์ ประจำปีงบประมาณ  
ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 15 ราย
ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 15 ราย
ผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 จำนวน 15 ราย
 
 
 
 
 
 
 

ทต.ชากไทย  ร่วมกับ  กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชากไทย  ได้จัดโครงการโครงการ “ขับขี่ปลอดภัย  สวมหมวกนิรภัย  100 %”  ประจำปีงบประมาณ 2555 ขึ้นเมื่อวันที่  10  เมษายน  2556  ที่ผ่านมา  พร้อมกับการเปิดถนนสายว่านเหลือง-มูซู    โดยได้รับเกียรติ   จากท่านปลัดจังหวัดจันทบุรี   นายสุรพจน์  รัชชุศิริ   มาทำพิธีเปิด   โดยนายสมโภชน์    สิทธิเวช  ปลัดอำเภอเขาคิชฌกูฏ   เป็นผู้กล่าวรายงาน    และมอบหมวกนิรภัยให้กับเด็กนักเรียนจำนวน  30  คน  พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนำโดยนายกเทศมนตรีตำบลชากไทย   นายชยุตม์เทพ    ป๊อกตัง  รองนายกเทศมนตรีตำบลชากไทย   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชากไทย  ข้าราชการ  พนักงาน  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  และประชาชนโดยทั่วไปเข้าร่วมงาน/โครงการด้วย

...แผ่นพับประชาสัมพันธ์.......     
      ...ภาพกิจกรรม.........

เทศบาลตำบลชากไทย  ร่วมกับ   กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชากไทย  ได้ให้การต้อนรับ  คณะศึกษาดูงานจากองค์การบริการส่วนตำบลงิ้ว   จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานเกี่ยวกับกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชากไทย    ด้านการบริหารจัดการระบบกองทุนหลักประกันสุขภาพ     ได้รับเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรี         ตำบลชากไทย     นายชยุตม์เทพ     ป๊อกตัง     ในฐานะประธานกองทุนหลักประกันสุขภาพ     พร้อมด้วยรองประธานคณะกรรมการบริหาร    คณะกรรมการ  คณะทำงาน  ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ        และข้าราชการ   พนักงาน   ของเทศบาลตำบลชากไทยให้การต้อนรับ  และพาชมสวนผลไม้  สวนทุเรียน  เงาะ    มังคุด    ฯลฯ     ซึ่งทางคณะศึกษาดูงานต่างประทับใจกับการต้อนรับเป็นอย่างมาก

....ภาพกิจกรรม ....

 
     
 
 
     
     
     
     
     
     
 
ปรับปรุง เมื่อ 13-12-2017 my space tracking