การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ การสร้างการรับรู้และส่งเสริมการสร้างวินัย แยกก่อนทิ้ง และหลักการ 3ช การส่งเสริมการบริหารจัดการขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายในครัวเรือน โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ วัด ร้านค้าในหมู่บ้าน ให้รู้วิธีการคัดแยกขยะแต่ละประเภท ในครัวเรือน โรงเรียน วัด ร้านค้าในหมู่บ้าน
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
  อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เทศบาลตำบลชากไทย เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ อถล. ในการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย/การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อมสนับสนุนให้ อถล. ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย การปกป้องและรักษาสิ่งแวดล้อม  
 
ทะเบียน อถล.ตำบลชากไท
   
   
 
 
 
ปรับปรุง เมื่อ 3-07-2020