การชำระภาษี เงินภาษีทุกบาทนั้นมีค่า  ช่วยพัฒนาท้องถิ่นเรา "
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 1  มกราคมถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี
ภาษีบำรุงท้องทีหรือที่ดิน  1  มกราคม   ถึง  30  เมษายน  ของทุกปี
ภาษีป้าย  1  มกราคม  ถึง  31  มีนาคม  ของทุกปี
ค่าธรรมเนียมและใบอนุญาตต่างๆ ใบอนุญาตฯ  ก่อนวันหมดอายุ
   
 
     
 
 
 
สรุปผลความพึ่งพอใจในการให้บริกา
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คือภาษีที่เก็บ  จากโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ให้เช่าที่ทำการค้าขาย  ที่เก็บสินค้าที่ประกอบการอุตสาหกรรม  ร้านค้า  อาคาร  บ้านเช่า  รีสอร์ท   หอพัก  ธนาคาร  โรงแรม  แฟลต  อพาร์ตเม้นต์  คอนโดมิเนียม  ตึกแถว  โรงเรียนสอนวิชาชีพ  ฟาร์มสัตว์และที่ปกติใช้ร่วมกับโรงเรือนนั้น ๆ
ระยะเวลาการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน :ผู้เป็นเจ้าของของเจ้าของกรรมสิทธิโรงเรือนและที่ดินต้อง  ไปยื่นแบบแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน   (ภ.ร.ด.2)  ต่อเจ้าหน้าที่ ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  กองคลัง  เทศบาลตำบลชากไทย  ซึ่งทรัพย์สินของท่านนั้นตั้งอยู่  ตั้งแต่วันที่  2  มกราคม  -  สิ้นเดือนกุมภาพันธ์  ของทุกปี
-พนักงานเจ้าหน้าที่จะออกแบบแจ้งการประเมิน  (ภ.ร.ด.8)
-ผู้ประเมินต้องชำระเงินภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่ได้รับแบบแจ้งการประเมิน  (ภ.ร.ด.8)
อัตราภาษีโรงเรือนและที่ดิน :ร้อยละ  12.5  ของค่ารายปี
อัตราโทษและค่าปรับ :
 • ผู้ใดละเลยไม่ยื่นแบบแสดงรายการมีความผิดโทษปรับไม่เกิน  200  บาท  และเรียกเก็บภาษีย้อนหลังไม่เกิน  10  ปี
 • ผู้ใดยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์มีความผิดต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  500  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับและเรียกเก็บได้ไม่เกิน  5  ปี
 • ถ้าชำระค่าภาษีเกินกำหนด  30  วัน  นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ประเมิน  ให้เสียเงินเพิ่ม  ดังนี้  
 • ไม่เกิน  1  เดือน  เสียเพิ่ม  2.5%
 • เกิน  1  เดือน  แต่ไม่เกิน  2  เดือน  เพิ่ม  5%
 • เกิน  2  เดือน  แต่ไม่เกิน  3  เดือน  เพิ่ม  7.5%
 • เกิน  3  เดือน  แต่ไม่เกิน  4  เดือน  เพิ่ม  10%
 • เกิน  4  เดือนขึ้นไปให้ยึดอายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินโดยมิต้องขอให้ศาลสั่งหรือออกหมายยึด 
การอุทธรณ์   ภาษีโรงเรือนและที่ดิน :
 • ผู้รับประเมินไม่พอใจในการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่  ให้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ต่อคณะเทศมนตรี  ภายใน  15  วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  หากยื่นเกิน  15  วัน  ให้ถือว่าจำนวนเงินซึ่งประเมินไว้นั้นเป็นจำนวนเด็ดขาดและห้ามไม่ให้นำคดีขึ้นสู้ต่อศาล
 • หากผู้รับประเมินยังไม่พอใจคำชี้ขาดของคณะเทศมนตรี  จะนำคดีไปสู่ศาลโดยยื่นฟ้องต่อศาลภายใน  30  วัน  นับแต่วันรับแจ้งความให้ทราบคำชี้ขาด ทั้งนี้ผู้รับประเมินต้องชำระค่าภาษีทั้งสิ้นให้เรียบร้อย
 • การอุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานไม่เป็นผลให้ทุเลาการชำระภาษี  ถ้าชำระภาษีช้ากว่า  30  วัน

                เจ้าพนักงานมีอำนาจเพิ่มค่าภาษีได้

ย้อนกลับ
 
     
 
 
 
 

คือภาษีที่จัดเก็บจากเจ้าของ   ป้ายที่แสดงชื่อยี่ห้อหรือเครื่องหมายที่ใช้ประกอบการค้าหรือการโฆษณาการค้าเพื่อหารายได้  โดยต้องเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่  1  มกราคม ถึงสิ้นเดือน  มีนาคมของทุกปี

การยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย
 • เสียภาษีป้ายโดยเสียเป็นรายปี  ยกเว้นป้ายที่เริ่มติดตั้งหรือแสดงในปีแรก  ให้ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน  15  วัน  และให้เสียภาษีป้ายตั้งแต่วันที่เริ่มติดตั้ง  หรือแสดงจนถึงสิ้นปีและเสียภาษีเป็นรายงวด ๆ ละ 3 เดือนของป
 • ชำระภาษีป้ายภายใน  15  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินจากเจ้าหน้าท

อัตราภาษีป้าย จะเก็บตามเนื้อที่ของป้ายโดยเอาส่วนกว้างที่สุดของป้ายเป็นตารางเซนติเมตร  แล้วคิดค่าภาษีป้ายตามประกาศกระทรวงมหาดไทยดังนี้

 • ป้ายภาษาไทยล้วน  อัตรา  3  บาท  ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร
 •  ป้ายภาษาไทยปนภาษาต่างประเทศ  รูปภาพ  โลโก้  หรือเครื่องหมายอัตรา  20  บาท  ต่อตารางเซนติเมตร
 • ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่  หรือป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วนหรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ  อัตรา  40  บาท  ต่อ  500  ตารางเซนติเมตร
 • ป้ายทุกชนิดเมื่อคำนวณพื้นที่ป้ายแล้วทีอัตราที่ต้องเสียภาษีต่ำกว่าป้ายละ  200  บาท  ให้เสียภาษีป้ายละ  200  บาท

การอุทธรณ์ภาษีป้าย 

 • ผู้มีหน้าที่เสียภาษีป้ายเห็นว่าการประเมินนั้นไม่ถูกต้อง  มีสิทธิอุทธรณ์การประเมินต่อนายกเทศมนตรี  ภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิน  โดยใช้แบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
 • การอุทธรณ์ไม่เป็นเหตุให้ทุเลาการชำระภาษีป้าย
 • ผู้อุทธรณ์มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาล  ภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์  เว้นแต่ผู้อุทธรณ์ไม่ยอมปฏิบัติ  หรือไม่ยอมให้ถ้อยคำโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรตามหนังสือเรียกมาให้ถ้อยคำของผู้ว่าราชการจังหวัด  กรณีนี้ผู้อุทธรณ์ไม่มีสิทธิอุทธรณ์คำวินิจฉัยของผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาล 
ย้อนกลับ
 
     
 
 
 
 

คือภาษีที่เรียกเก็บจากเจ้าของที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ที่ดินผู้ถือครองที่ดินในเขตเทศบาล

 • ตำบลชากไทย  ระยะเวลาการเสียภาษีบำรุงท้องที่หรือภาษีที่ดิน
  ภายในวันที่  1  มกราคม  ถึงสิ้นเดือนเมษายนของทุกปี  โดยยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน (ภ.บ.ท.5)  ณ  เทศบาลตำบลชากไทย
 • หากพ้นกำหนด  ต้องเสียเพิ่มอีกร้อยละ  24  ต่อปี  ส่วนผู้ที่หลีกเลี่ยงไม่เสียภาษี  เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจแจ้งการประเมินย้อยหลังได้ไม่เกิน  10  ปี  และเก็บเงินเพิ่มอีกร้อยละ  10
 • โทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน  6  เดือน  หรือปรับไม่เกิน  2,000  บาท  หรือทั้งจำทั้งปรับ
                 ในกรณีการเปลี่ยนแปลงเจ้าของกรรมสิทธิ์หรือแบ่งแยกที่ดินให้ผู้อื่นหรือจำนวนที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป  ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน  (ภ.บ.ท.5)  ภายใน  30  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับกรรมสิทธิ์หรือวันที่จำนวนที่ดินเปลี่ยนแปลงไป
ย้อนกลับ
 
     
 
 
 
 

ต้องยื่นคำร้องขอใบอนุญาตเพื่อชำระค่าธรรมเนียม   ก่อนใบอนุญาตหมดอายุเป็นประจำทุกปี  ณ  เทศบาลตำบลชากไทยประกอบด้วยค่าธรรมเนียม  และใบอนุญาตดังต่อไปนี้

 • ค่าใบอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อประกอบการค้าซึ่งเป็นที่รังเกียจหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • ค่าใบอนุญาตให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
 
 
ย้อนกลับ
 
 
     
 
 
ปรับปรุง เมื่อ 13-12-2017 my space tracking