ประกาศผู้ชนะผู้เสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธี e-bidding
คลิก ...รายละเอียดประกาศ!
:11-06-2018
ประกาศสอบราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 8 ด้วยวิธี e-bidding
คลิก ...รายละเอียดประกาศ!
:23-05-2018
ประกาศเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้ราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 4 หมู่ที่ 8 พร้อมวางท่อลอดเหลี่ยม จำนวน 1 แห่ง
คลิก ...รายละเอียดประกาศ!
:27-04-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอย 1 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธี e-bidding
คลิก ...รายละเอียดประกาศ!
:26-04-2018
ประกาศราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอย 1 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธี e-bidding
คลิก รายละเอียดประกาศ! :28-03-2018
ประกาศราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอย 1 หมู่ที่ 6 ด้วยวิธี e-bidding
คลิก รายละเอียดประกาศ! :21-02-2018
         - แผ่นที่ 1
         - แผ่นที่ 2
ยกเลิก ! ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลชากไทย
คลิก รายละเอียดประกาศ! : 24-01-2018
 
ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายซอย 1 หมู่ที่ 6 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ e-bidding
คลิก ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศฯ ประกวดราคาอิเล็กทอนิกส์ e-bidding
คลิก ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ราคากลางก่อสร้างฯ
:16-01-2018
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย สถ.ศพด.3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
:15-12-2017

ทต.ชากไทย ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย

คลิก ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
คลิก ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ราคากลางงานก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย
: 11-06-2018

ทต.ชากไทย ประกาศสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร และขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 97.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,597 ตารางเมตร ราคางบประมาณ 1125,000 บาท

คลิก ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศ
คลิก ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ
:6-06-2017

ทต.ชากไทย ประกาศสอบราคา จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 7 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่ทาง 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ราคางบประมาณ 1,050,000 บาท

คลิก ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:2-05-2017

ทต.ชากไทย ประกาศสอบราคา จำนวน 2 โครงการ รายการดังนี้
1. โครงการจัดซื้อท่อส่งน้ำดิบ กลุ่มผู้ใช้น้ำดิบเนินมะหาด-เขารูปช้าง ชนิด pvc เส้นผ่าศูนย์กลาง 8นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 6.00 เมตร ชนิดปากระฆังพร้อมแหวนยาง จำนวน 325 ท่อน งบประมาณการก่อสร้าง 877,000 .-บาท

2.โครงการจัดซื้อท่อส่งน้ำดิบ กลุ่มผู้ใช้น้ำดิบกระทิง-คลองขวาง รายละเอียดดังนี้
1.ท่อส่งน้ำดิบ ชนิด pvc เส้นผ่าศูนย์กลาง 10นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 6.00 เมตร ชนิดปากระฆังพร้อมแหวนยาง จำนวน 177 ท่อน
2.ท่อเหล็กประปา เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว หนา 4.5 ซม.(มอก.) จำนวน 25 ท่อน
3.ข้อต่อยีโบลท์ pvc/pvc เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว (มอก./กปภ.) จำนวน 10 ชุด
งบประมาณการก่อสร้าง 1,025,700 .-บาท

คลิก ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:27-03-2017
ทต.ชากไทย ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 7 หมู่ที่ 7 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว325 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,600 ตารางเมตร ราคางบประมาณ 1,050,000 บาท
คลิก ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:9-01-2017
ทต.ชากไทย ประกาศ สอบราคาจ้างเหมาขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายว่านเหลือง-มูซู หมู่ที่ 8 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 1,323 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,323 ตารางเมตร ราคางบประมาณ 930,000 บาท
คลิก ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:9-01-2017
ทต.ชากไทย ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 645 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,225 ตารางเมตร งบประมาณ 2,118,600.-บาท
คลิก ! อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ...
:22-07-2016
 เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal ถนนสายว่านเหลือง-บ่อน้ำเงิน หมู่ที่ 3,5,6 ขนาดกว้าง 5.00เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50เมตร ยาว 475.00 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,850ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 3 แห่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ตามแบบของเทศบาลตำบลชากไทย
ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,364,000.-บาท
อ่านต่อ...รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสอบราคา... ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง... แบบ ปร.4... แบบ ปร.5 ...
: 8-01-2016
 เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal สายซอย 4 หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50เมตร ยาว 600 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,600ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ตามแบบของเทศบาลตำบลชากไทย
ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,614,500.-บาท
อ่านต่อ...รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสอบราคา... ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง... แบบ ปร.4... แบบ ปร.5 ...
:8-01-2016
 เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal สายซอย 3 หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50เมตร ยาว 500 เมตรหรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,000ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ 2 แห่ง พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์และป้ายโครงการ ตามแบบของเทศบาลตำบลชากไทย
          ราคากลางของงานในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,433,000.-บาท
อ่านต่อ...รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศสอบราคา... ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง... แบบ ปร.4... แบบ ปร.5 ...
:8-01-2016
ประกาศจัดจ้างโดยการประมูลการจ้างด้ววยระบบอิเล็กทรอนิกส์
   
โครงการปรับปรุงผิวจราจร โดย Over Lay สายทุ่งสะพาน-กระทิง หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งสะพาน ตำบลชากไทย จังหวัดจันทบุรี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 510.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร (รวมผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร) หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,080 ตารางเมตร และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบของเทศบาลตำบลชากไทย เป็นเงินทั้งสิ้น 2,437,000 บาท    
อ่านต่อ..รายละเอียดเพิ่มเติม
: 21-07-2015
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชากไทย-ทุ่งสะพาน หมู่ที่ 4 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร เมตร ยาว 600 เมตร ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 500,000 บาท อ่านต่อ..รายละเอียดเพิ่มเติม
: 17-06-2015
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal สายว่านเหลือง-บ่อน้ำเงิน หมู่ที่ 3,5,6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 475 เมตร ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 1,364,000 บาท อ่านต่อรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 500 เมตร ฯในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 1,585,000 บาท
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal ซอย 3 หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 5.00 เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 500 เมตร ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 1,433,000 บาท อ่านต่อรายละเอียดเพิ่มเติม
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal ซอย4 หมู่ที่ 1 ขนาดกว้าง 5.00 เมตรไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร ยาว 600 เมตร ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 1,618,000 บาท อ่านต่อรายละเอียดเพิ่มเติม
16-06-2558
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร cape seal ซอย 7 หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร เมตร ยาว 200 เมตร ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 441,000 บาท ครั้งที่ 2
อ่านต่อ..รายละเอียดเพิ่มเติม
: 2-06-2015
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้ เป็นเงิน 478,000 บาท
อ่านต่อ..รายละเอียดเพิ่มเติม
: 20-05-2015
 
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งสะพาน-ชากไทย(กลุ่มที่ 1) หมู่ที่ 2 ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน 1,980,000 บาท
อ่านต่อ... รายละเอียดเพิ่มเติม
: 11-06-2018
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านเนินมะหาด-เขารูปช้าง(กลุ่มที่ 2) หมู่ที่ 8 ราคากลางของงานก่อสร้างครั้งนี้เป็นเงิน 1,925,000 บาท
อ่านต่อ... รายละเอียดเพิ่มเติม
: 11-06-2018
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจร cape seal ซอย 7 หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร เมตร ยาว 200 เมตร ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 441,000 บาท
อ่านต่อ..รายละเอียดเพิ่มเติม
: 4-11-2014
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร cape seal ซอย 7 หมู่ที่ 7 ขนาดกว้าง 6.00 เมตร เมตร ยาว 303 เมตร ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 905,000 บาท
อ่านต่อ..รายละเอียดเพิ่มเติม
: 4-11-2014
ประกาศสอบราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ 4 ประตู จำนวน 1 คัน
อ่านต่อ..รายละเอียดเพิ่มเติม
: 15-10-2014
ทต.ชากไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาค่าแรงงาน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายว่าเหลือง-บ่อน้ำเงิน หมู่ที่ 3และหมู่ที่ 5 ตำบลชากไทย เชื่อมตำบลเขาบายศรี ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 1,500 เมตร ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน 652,000 บาท...
อ่านต่อ...รายละเอียดเพิ่มเติม ...   
... :13-08-2014
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ประจำปีงบประมาณ 2557 สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย จำนวน 134 รายการ
อ่านต่อ... รายละเอียดเพิ่มเติม ...
:17-06-2014
เทศบาลตำบลชากไทย  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร  CAPE  SEAL  ถนนสายซอย  10  หมู่ที่  5  ขนาดกว้าง  4.00  เมตร ไหล่ทางข้างละ  0.50  เมตร  (รวมผิวจราจรกว้าง  5.00  เมตร)  ยาว 50.0 เมตร  หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  และป้ายโครงการ  ตามแบบเทศบาลตำบลชากไทย 
อ่านต่อ...รายละเอียดเพิ่มเติม ...
... :22-01-2014
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการวางท่อน้ำดิบ ถนนสายเนินมะหาด – บ่อน้ำเงิน  หมู่ที่ ๓,๕,๖,๘  ความยาว  ๑,๗๔๕  เมตร
อ่านต่อ... รายละเอียดเพิ่มเติม ...
... :22-01-2014
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่1-8 ต.ชากไทย ที่ชำรุดเสียหายโดยใช้รถเกรดเดอร์จำนวน 171 ชั่วโมง และลงดินลูกรังจำนวน 80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000 บาท
อ่านต่อ... รายละเอียดเพิ่มเติม ...
... :30-08-2013
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ซอย 5 หมู่ที่3 ต.ชากไทย ขนาดกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รวมผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร)ยาว 530 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,180 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ครั้งที่ 3
อ่านต่อ... รายละเอียดเพิ่มเติม ...
... :9-08-2013
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ซอย 5 หมู่ที่3 ต.ชากไทย ขนาดกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รวมผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร)ยาว 530 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,180 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท ครั้งที่ 2
อ่านต่อ... รายละเอียดเพิ่มเติม ...
... :9-07-2013
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ครั้งที่ 2 ต.ชากไทย จากเดิม กว้าง 18 เมตร ยาว 30 เมตร ขยายความกว้างเป็น 22 เมตร ยาว 42 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร ราคากลางของงานก่อสร้างสนามกีฬาในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท
อ่านต่อ... รายละเอียดเพิ่มเติม ...
... :05-07-2013
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ซอย 5 หมู่ที่3 ต.ชากไทย ขนาดกว้าง 5 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร (รวมผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร)ยาว 530 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,180 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,200,000 บาท
อ่านต่อ... รายละเอียดเพิ่มเติม ...
... :16-05-2013
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ 2 ต.ชากไทย จากเดิม กว้าง 18 เมตร ยาว 30 เมตร ขยายความกว้างเป็น 22 เมตร ยาว 42 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร ราคากลางของงานก่อสร้างสนามกีฬาในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท
อ่านต่อ... รายละเอียดเพิ่มเติม ...
... :10-05-2013
   ประกาศสอบราคาจ้างเหมาวางท่อน้ำดิบถนนสายเนินมะหาด – บ่อน้ำเงิน  หมู่ที่  3,5,6,8 ยาว 1,745เมตร ต.ชากไทย อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  666,164.-  บาท(-หกแสนแปดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยหกสิบสี่บาทถ้วน-) พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบของเทศบาลตำบลชากไทย
อ่านต่อ...รายละเอียดเพิ่มเติม ...
... : 12.10.2012
เทศบาลตาบลชากไทย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมางานก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร เคปซีล ถนนสายซอย 1 หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร(รวมผิวจราจรกว้าง6.00 เมตร) ยาว 700.00 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 4,200 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก และป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบของเทศบาลตาบลชากไทย ราคากลางจานวนเงิน 1,634,400.-บาท (-หนึ่งล้านหกแสนสามหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน-
อ่านต่อ....รายละเอียดเพิ่มเติม ...
... : 20 มี.ค.55
 
 
 
 
    ประจำปีงบประมาณ
 
 
ประจำปีงบประมาณ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลด
สรุป การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลด
สรุป การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2556 ดาวน์โหลด
 
 
 
 
   
     
   
     
 
 

 
 

ปรับปรุง เมื่อ 13-12-2017
my space tracking