แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ...
ดาวน์โหลด รูปเล่ม แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
หน้าปก คำนำ สารบัญ
ประกาศเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564)
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557 -2560)
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ
ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผล
4.1 แบบ ผ.07(บัญชีสรุปโครงการพัฒนาฯ)
4.2 แบบ ผ.01
4.3 แบบ ผ.02
4.4 แบบ ผ.03
4.5 แบบ ผ.05
4.6 แบบ ผ.06
4.7 แบบ ผ.08
 
 
 
 
 
แผนพัฒนาสามปี ...

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

ดาวน์โหลด รูปเล่ม แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
  หน้าปก สารบัญ (1)
  ประการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (14)
  ส่วนที่ 1 (2)(หน้า 1-6)
  ส่วนที่ 2 (3)(หน้า 7-20)
  ส่วนที่ 3 (4)(หน้า 21-24)
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 (5)(หน้า 25-110)
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 (6)(หน้า 111-140)
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 (7)(หน้า 141-157)
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 (8)(หน้า 158-162)
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 (9)(หน้า 163-167)
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 (10)(หน้า 168-174)
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 (11)(หน้า 175-200)
  บัญชีสรุปโครงการ (12)(หน้า 201-204)
  บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13)(หน้า 205-209)
  ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล (14)(หน้า 210-218)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ...
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2562 ดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2562 ดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2562 ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ...

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 คลิก! ดาวน์โหลด

     ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 คลิก! ดาวน์โหลด

 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
   
 
 
 
 
 
 
ประชุมประชาคม หมู่บ้าน...
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี...
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ...
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงานประจำปีี ...
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
   

ปรับปรุง เมื่อ 13-12-2017
my space tracking