แผนพัฒนาสามปี ...

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

ดาวน์โหลด รูปเล่ม แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561)
  หน้าปก สารบัญ (1)
  ประการใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) (14)
  ส่วนที่ 1 (2)(หน้า 1-6)
  ส่วนที่ 2 (3)(หน้า 7-20)
  ส่วนที่ 3 (4)(หน้า 21-24)
  ยุทธศาสตร์ที่ 1 (5)(หน้า 25-110)
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 (6)(หน้า 111-140)
  ยุทธศาสตร์ที่ 3 (7)(หน้า 141-157)
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 (8)(หน้า 158-162)
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 (9)(หน้า 163-167)
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 (10)(หน้า 168-174)
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 (11)(หน้า 175-200)
  บัญชีสรุปโครงการ (12)(หน้า 201-204)
  บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (13)(หน้า 205-209)
  ส่วนที่ 4 แนวทางการติดตามประเมินผล (14)(หน้า 210-218)
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558-2560) ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ดาวน์โหลด
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ...
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2562 ดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2562 ดาวน์โหลด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2557-2562 ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ...
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
   
 
 
 
 
 
 
ประชุมประชาคม หมู่บ้าน...
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี...
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
 
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ...
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
แผนการดำเนินงานประจำปีี ...
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลด
 
 
 
 
 
   

ปรับปรุง เมื่อ 26-08-2014
my space tracking