มุม ! วารสาร/รายงานกิจการประจำปี
 
 
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2558
วารสารชากไทย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1/2558 ฉบับเดือน ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2557
 
 
 
    มุม ! รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
 
 

สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   สำนักปลัดเทศบาล

โครงการกิจกรรม 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการกิจกรรม 5 ธันวามหาราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการจัดทำวารสารและรายงานกิจการเทศบาลประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
        รายงานกิจการเทศบาลตำบลชากไทย ประจำปี 2557
        วารสาร(ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆของเทศบาลตำบลชากไทย  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2557 -มีนาคม 2558)

โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการคาร์บอนต่ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558
 
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558   กองช่าง  
โครงการ : จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายภายในหมู่บ้านโดยทาการลงหินย่อยเบอร์ 2 หมู่ที่ 1-8 ตาบลชากไทย
โครงการ : จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ถนนสายซอย 7 หมู่ที่ 7 ตาบลชากไทย
โครงการ : จ้างเหมาก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ถนนสายซอย 7 หมู่ที่ 7 (ช่วง 2)ตาบลชากไทย
โครงการ : ซ่อมแซมผิวจราจรถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL ถนนสายซอย 7 หมู่ที่ 7 ตาบลชากไทย
โครงการ : โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ที่ 1-8 ตำบลชำกไทย
โครงการ : จ้างเหมาปรับปรุงถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 8 โดยใช้รถเกรดเดอร์ พร้อมรถบรรทุก
โครงการ : จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า บ้านทุ่งสะพาน-ชากไทย (กลุ่มที่ 1) หมู่ที่ 2
โครงการ : จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้าด้วยไฟฟ้า บ้านเนินมะหาด-เขารูปช้าง (กลุ่มที่ 2) หมู่ที่ 8
โครงการ : โครงการติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ หมู่ที่ 2,6,7,8 ตำบลชากไทย จำนวน 4 จุด
โครงการ : จ้างเหมาก่อสร้างตามโครงการติดตั้งป้ายซอย (เพิ่มเติม) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3,6,7 และ 8 ตาบลชากไทย
โครงการ : ซ่อมแซมท่อระบายน้าและเสริมผิวจราจร ถนนสายว่านเหลือง-บ่อน้าเงิน หมู่ที่ 3,5 ตำบลชากไทย
โครงการ : จ้างเหมาขุดขยายสระน้าสาธารณประโยชน์ทุ่งเหียง หมู่ที่ 4 ตำบลชากไทย
โครงการส่งเสริมการผลิตผลไม้ปลอดภัยและสิ้นค้าเกษตรแปรรูปคุณภาพ กิจกรรมที่ 8 พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรด้วยการจัดหาท่อน้้าดิบของกลุ่มผู้ใช้น้้าดิบ โดยจัดหาท่อน้้าดิบชนิด PVC ส้าหรับกลุ่มผู้ใช้น้้าดิบเนินมะหาด-เขารูปช้าง หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 1 หมู่ที่ 3 ตำบลชากไทย
โครงการ : โครงการขุดบ่อน้้าตื้นในพื้นที่ ซอย 3/1 หมู่ที่ 5 ตำบลชากไทย
โครงการ : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายซอย 5 หมู่ที่ 8 ตาบลชากไทย ขนาดกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 500 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้า จานวน 1 แห่ง
โครงการ : ซ่อมแซมท่อระบายน้าถนนซอย 8/1 หมู่ที่ 7 ตำบลชากไทย
โครงการ : จ้างเหมาซ่อมแซมศาลาเทิดพระเกียรติ หมู่ที่ 7 ตำบลชากไทย
โครงการ : จ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้าถนนสายซอย 13 หมู่ที่ 7 ตำบลชากไทย
โครงการ : จ้างแรงงานราษฎรดาเนินการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายว่านเหลือง – บ่อนาเงิน (ตอนที่ 2) ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 400 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื นที่ไม่น้อยกว่า 2,400 ตารางเมตร หมู่ที่ 3,5 ตำบลชากไทย
โครงการ : ขยายเขตประปาหมู่บ้าน ระยะทาง 600 เมตร หมู่ที่ 4 ตำบลชากไทย
โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุดตีนตะขาบ ขนาดไม่น้อยกว่า 38 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์บรรทุกเพื่อ การขนย้าย จานวน 1 คัน
 
 

 

 

ปรับปรุง เมื่อ 13-12-2017 my space tracking