1. นายก อบต.
2. นายก เทศมนตรี
3. นายก อบจ.
4. นายกเมืองพัทยา
5. ผู้ว่าฯ กทม.
มีหน้าที่ในการควบคุมและบริหารกิจการของท้องถิ่น
 
 
1. ส.อบต.          
2. ส.ท.
3. ส.จ. 
4. สมาชิกสภาเมืองพัทยา , ส.ก.
มีหน้าที่ออกกฎหมายท้องถิ่นและตรวจสอบ การบริหารงานของท้องถิ่น
 
 
20 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง
ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ที่ว่าการอำเภอที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน เขตชุมชนหรือที่เลือกตั้ง
 
15 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง
เจ้าบ้านจะได้รับหนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งเพื่อให้ตรวจสอบชื่อ-นามสกุลและที่เลือกตั้ง
 
10 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง
หากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเองหรือมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ยื่นคำร้องขอเพิ่มขึ้น-ถอนชื่อต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น
 
 
มีสัญชาติไทย  ถ้าแปลงสัญชาติต้องได้สัญชาติไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า  5  ปี  
มีอายุไม่ต่ำกว่า  18  ปีบริบูรณ์ในวันที่ 1 มกราคม  ของปีที่มีการเลือกตั้ง  และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันเลือกตั้ง  เช่น ถ้าเราอาศัยอยู่ใน อบต.  ก็เลือกนายก อบต. กับ ส.อบต.  เช่นกัน  ถ้าอาศัยอยู่ในเขตเทศบาล  ก็เลือก  นายกเทศมนตรี กับ ส.ท.  เป็นต้น  
 
7 วัน ก่อนวันเลือกตั้งหรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง ขอรับแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 31 หรือทำหนังสือชี้แจงเหตุที่ทำให้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งไม่ได้ และให้ระบุเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามทะเบียนบ้านโดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น
คำอธิบาย: http://www.ect.go.th/newweb/images/bullet/blt1.gifด้วยตนเองหรือ
คำอธิบาย: http://www.ect.go.th/newweb/images/bullet/blt1.gifมอบหมายผู้อื่นหรือ
คำอธิบาย: http://www.ect.go.th/newweb/images/bullet/blt1.gifส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
 
   
 
 
 
    การเลือกตั้งท้องถิ่น (เทศบาลตำบลชากไทย)
 
 
 
ผู้สมัคร หมายเลขผู้สมัคร
นายประวิทย์  หนูเชื้อเรียง 1
นายชยุตม์เทพ  ป๊อกตัง 2
ชื่อผู้สมัคร หมายเลขผู้สมัคร
นายสงัด  ธรรมปาน 1
นางนันท์นภัส  คีรีชล 2
นางสาวอมรา ภัคคินี 3
นายทองเลื่อน  คีรีชล 4
นายวิเชียร  เพาะปลูก 5
นายวิฑูรย์  โพธิสกล 6
นางลำยอง วงษ์ธรรม 7
นายมีศักดิ์  วรรณกมล 8
นางนงลักษณ์ ประเสริฐผล 9
นายอดุลย์  ใจงาม 10
นางกัญญา  ขุนราช 11
นายสถาพร  แก้วเกษ 12
ชื่อผู้สมัคร หมายเลขผู้สมัคร
นายกิติภูมิ  พรเจีย 1
นายวิชัย  สายแก้ว 2
นางสาวอมรรัตน์ สุขโข 3
นายจันทร์  บุญปลอด 4
นายปริญญา  วิพัฒน์ 5
นายกฤษดา  มาฆะสิทธิ์ 6
นายสิทธิศักดิ์  คงขวัญ 7
นางพิศมัย  โพธิรักษ์ 8
นายสกล  วัฒนสิทธิ์ 9
นายจรูญ  วันสาลี 10
นายนเรศ  จันทร 11
นายสมาน  ธรรมศร 12
ประกาศผลคะแนน การเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสถาเทศบาลตำบลชากไทย(อย่างไม่เป็นทางการ)
 
 
    ประกาศผลการเลือกตั้ง ทต.ชากไทย
 
 
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลชากไทย ดาวน์โหลด
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งจังหวัดจันทบุรี เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชากไทย ดาวน์โหลด
 
 
 
   แบบสรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง
 
  แบบสรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชากไทยและนายกเทศมนตรีตำบลชากไทย
เลือกตั้งวันที่ 28 ตุลาคม 2555
 
 

อำเภอ

ประเภท
อปท.

เขต
เลือกตั้ง
ที่

จำนวน
ผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง

ผู้มาใช้สิทธิ

การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

หมาย
เหตุ

จำนวน

ร้อยละ

บัตรดี

บัตรเสีย

บัตร
ไม่ประสงค์
ลงคะแนน

เขาคิชฌกูฏ

เทศบาล
ตำบล
ชากไทย

นายก

3,183

2,449

76.94

2,300

93.92

114

4.65

35

1.43

 

เขต 1

1,593

1,228

77.09

1,158

94.30

49

3.99

21

1.71

 

เขต 2

1,590

1,221

76.79

1,144

93.69

62

5.08

15

1.23

 

 
 
 
   
  แบบสรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย เลือกตั้งวันที่ 28 ตุลาคม 2555
 
ลำดับที่ได้ ได้คะแนน หมายเลขผู้สมัคร ชื่อผู้สมัคร
1 1,410 1 นายประวิทย์  หนูเชื้อเรียง
2 890 2 นายชยุตม์เทพ  ป๊อกตัง
 
   แบบสรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชากไทย เลือกตั้งวันที่ 28 ตุลาคม 2555
 
ลำดับที่ได้ ได้คะแนน หมายเลขผู้สมัคร ชื่อผู้สมัคร
1 814 1 นายสงัด  ธรรมปาน
4 739 2 นางนันท์นภัส  คีรีชล
5 738 3 นางสาวอมรา ภัคคินี
6 681 4 นายทองเลื่อน  คีรีชล
3 743 5 นายวิเชียร  เพาะปลูก
1 814 6 นายวิฑูรย์  โพธิสกล
8 255 7 นางลำยอง วงษ์ธรรม
7 312 8 นายมีศักดิ์  วรรณกมล
12 172 9 นางนงลักษณ์ ประเสริฐผล
10 223 10 นายอดุลย์  ใจงาม
11 206 11 นางกัญญา  ขุนราช
9 234 12 นายสถาพร  แก้วเกษ
     
   
 
ลำดับที่ได้ ได้คะแนน หมายเลขผู้สมัคร ชื่อผู้สมัคร
9 497 1 นายกิติภูมิ  พรเจีย
5 531 2 นายวิชัย  สายแก้ว
10 464 3 นางสาวอมรรัตน์ สุขโข
11 462 4 นายจันทร์  บุญปลอด
12 443 5 นายปริญญา  วิพัฒน์
8 516 6 นายกฤษดา  มาฆะสิทธิ์
1 572 7 นายสิทธิศักดิ์  คงขวัญ
6 526 8 นางพิศมัย  โพธิรักษ์
4 534 9 นายสกล  วัฒนสิทธิ์
7 520 10 นายจรูญ  วันสาลี
3 541 11 นายนเรศ  จันทร
2 570 12 นายสมาน  ธรรมศร
     
    
 
  หน่วยเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชากไทยและนายกเทศมนตรีตำบลชากไทย
เลือกตั้งวันที่ 28 ตุลาคม 2555
 
   
   
 
 
 
   หน้าทีชาวตำบลชากไทย
   การเลือกตั้งท้องถิ่น(ผู้บริหาร/สมาชิกสภา)
   ประกาศผลการเลือกตั้งท้องถิ่น
   หน่วยเลือกตั้งท้องถิ่น
 

ปรับปรุง เมื่อ 13-12-2017
my space tracking