สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย
20/1 หมู่ที่ 7 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี 22210
โทร.0-3945-2072 ต่อ 11 โทรสาร.0-3945-2072 ต่อ 12
E-mail : chakthai@hotmail.com , chakthaimail@tambonchakthai.go.th
Website : tambonchakthai.go.th
 
 

 
 
 
 
 
การกรอกข้อมูล รายละเอียดของเรื่องร้องทุกข์
ต้องตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้อย่างสะดวก รวดเร็วและจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ
ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และ อี-เมล์ จะมีประโยชน์สำหรับ การติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผล ให้ท่านทราบ
 
 
 
 
ขั้นตอนการรับแจ้ง เรื่อง ราวร้องทุกข์
รับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์
ดำเนินการเมื่อได้รับอนุมัติและแจ้งผลภายใน 7 วัน
(โดยเริ่มเวลานับตั้งแต่ผู้มารับบริการมีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง)
 
 
 

เจ้าหน้าที่รับแจ้ง เรื่องราวร้องทุกข์/รับผิดชอบ ของเทศบาลตำบลชากไทย

 
 
 
 
พันจ่าเอกชุติพนธ์   บุญขำ
ปลัดเทศบาลตำบลชากไทย
ผู้รับผิดชอบ
 
 
 
 
 
 
 
 นางสาววราภรณ์ นาสวน

เจ้าพนักงานธุรการ
ระดับ ปฏิบัติงาน
 
 
 
 
   
 
 
คำร้องเรียน /ร้องทุกข์
 
 
 
*** ปัญหาของท่านจะได้รับการแก้ไข/ ทุกข้อสงสัยของท่านจะมีคำตอบ ***
 
 
   
   
   
   
 
 
 

ปรับปรุง เมื่อ 13-12-2017 my space tracking