เทศบัญญัติ เกี่ยวกับ งบประมาณรายจ่ายประจำปี
 
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ...
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 ดาวน์โหลด
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556 ดาวน์โหลด
   
 
 
 
    เทศบัญญัติ เกี่ยวกับด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
 
       อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน และพรบ.สาธารณสุข พ.ศ.2535
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ.2555
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2555
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร พ.ศ.2555
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2553
 
 
 
 
    เทศบัญญัติ เกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
 
 
        อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2535 และมาตรา 60(2) แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่5) พ.ศ.2510
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงหรือการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทในเขตเทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ.2557
 
 
 
    เทศบัญญัติ อื่นๆ
 
 
 
   
   
   
   
 
 
 
 
 

 
my space tracking
ปรับปรุงเมื่อ 13-12-2017