งบแสดงสถานะการเงิน ณ 30 กันยายน 2558 ดาวน์โหลด
สรุปงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2558
      (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1 ต.ค.2557- 30 กันยายน 2558)
ดาวน์โหลด
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557
      (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1 ต.ค.56- 30 ก.ย.57)
ดาวน์โหลด
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2556
      (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1 ต.ค.55 - 30 ก.ย.56)
ดาวน์โหลด
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2555
     (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1 ต.ค.54 - 30 ก.ย.55)
ดาวน์โหลด
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2554
      (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1 ต.ค.53-30 ก.ย.54)
ดาวน์โหลด
สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2553
      (งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ 1 ต.ค.52-30 ก.ย.53)
ดาวน์โหลด
   
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

ปรับปรุง เมื่อ 13-12-2017 my space tracking