แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย
สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
ทางโทรศัพท์ 0 3945 2072 ,0 3943 3800
หรือ วิทยุความถี่ 162.800 MHz
ติดต่อนายกเทศมนตรี (นายประวิทย์ หนูเชื้อเรียง)หมายเลข 08 9803 8213
เทศบาลตำบลชากไทย ให้การบริการด้านการบรรเทาสาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง

 
 
 
 
 
 ทต.ชากไทย ดำเนินการเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนทุกหมู่เหล่าดังนี้
จัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ เทศบาลตำบลชากไทย
จัดทำโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในพื้นที่
จัดอบรม ประชุมชี้แจง เพื่อเสริมสร้างความความรู้ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของประชาชนุกหมู่เหล่า
จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางการสร้างความปรองดองของคนในชุมชน
จัดกิจกรรมกีฬา นันทนาการ เพื่อสร้างความรู้ความสามัคคี โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
สรุปรายงานผลการดำเนินการเพื่อรายงานให้จังหวัด/อำเภอ ทราบ
------------ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม -------------- :24-02-2014
 
 
 
 
 
งานป้องกันฯ ทต.ชากไทย ให้บริการ
สนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 3 ชั่วโมง/ราย
ช่วยเหลือสาธารณภัย ในทันที
 
ติดต่อ:งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
-: บริการแจ้งเหตุไฟไหม้ น้ำท่วม ภัยแล้ง
-: บริการแจ้งเหตุ เกิดจากวาตภัย
โทรศัพท์      0 3943 3800
โทรศัพท์      0 3945 2072  ต่อ 17
   โทรสาร .   0 3945 2072 ต่อ 12
 
 

จ่าเอกสมเกียรรติ เก่าพิมาย

นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ระดับ 5
 
 
   
     
 
 

นายคำนวณ หนองริมบ้าน

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 
 
 
 

นายสวัสดิ์ คีรีชล

พนักงานดับเพลิง
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 
 
 
 

นางสาวชฎรพร ผลพูล

พนักงานวิทยุ
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 
 
     
 
 
 

นายสมชาย ตั้งมั่น

พนักงานดับเพลิง
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้องกันภัย เชิงรุก
บรรเทาทุกข์ เมื่อมีภัย

ฟื้นฟู และ กู้ภัย คือ หัวใจ อปพร.


ศูนย์กูชีพเทศบาลตำบลชากไทย

หมายเลข 1669

ช่องความถี่ 162.800 MHZ

เร็ว รอด ปลอดภัย
กู้ชีพชากไทย


ศูนย์ ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

Fixit

รับซ่อมอุปกรณ์ ต่างๆ ฟรี ! ค่าแรง
ศูนย์ ซ่อมฯ ทต.ชากไทย

 
 
 
 
 

ปรับปรุง เมื่อ 13-12-2017 my space tracking