รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการตป้องกันและปราบปรามการทุจริต
คู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
คู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการของเทศบาลตำบลชากไทย
รายงานผลการมอบอำนาจปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ประจำปี 2561
คู่มืองานทะเบียนราษฎร
   - คู่มือการคัดรับรองทะเบียนคนและบ้าน
   - คู่มือการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
   - คู่มือการรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน
   - คู่มือการออกคำร้อง
   - คู่มือเกี่ยวกับการจำหน่ายรายการบุคคลและบ้าน
   - คู่มือเกี่ยวกับทะเบียนการเกิด
   - คู่มือเกี่ยวกับทะเบียนการย้าย
   - คู่มือเกี่ยวกับทะเบียนคนตาย
   - ระเบียบ สนท.กลาง
ประกาศเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขอความร่วมมือเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระแะรับฟังข้อราชการก่อนเริ่มการปฏิบัติราชการ
นโยบายการกำำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานเทศบลาตำบลชากไทย
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง การกำหนดระยะเวลากระบวนงานของงานบริการ
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน เทศบาลตำบลชากไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง มอบอำนาจปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนช่วงพักเที่ยง
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง ประมวลจริยธรรของพนักงานเทศบาล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชากไทย ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานผลการมอบอำนาจปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทฒนตรี ประจำปี 2560
คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง แต่งตั้งเผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการการให้บริการของเทศบาลตำบลชากไทย
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่์รับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2560-2562
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง การกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลชากไทย
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบช่องทางการสื่อสารของเทศบาลตำบลชากไทย
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560-2562
 
 
 
 
   ประกาศ มาตรการต่างๆ...
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลชากไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2563
ประกาศเทศบาลตำบลชากไทย มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
ประกาศเทศบาลตำบลชากไทย มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ประกาศเทศบาลตำบลชากไทย มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
ประกาศเทศบาลตำบลชากไทย มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
 
 
  การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต ประจำปี
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564
กรองแนวทางการป้องกันประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2563
 
 
 
 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563 รอบ 6 เดือน
 
 
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
 
แผนการเสริมสร้างวินับ คุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2563-2565
 
 
 
 
 
 
 
 
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
 
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562-2564
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลชากไทย
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ปรับปรุง เมื่อ 14-07-2020