รายงานผลการมอบอำนาจปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรี ประจำปี 2561
คู่มืองานทะเบียนราษฎร
   - คู่มือการคัดรับรองทะเบียนคนและบ้าน
   - คู่มือการเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน
   - คู่มือการรับแจ้งเกี่ยวกับบ้าน
   - คู่มือการออกคำร้อง
   - คู่มือเกี่ยวกับการจำหน่ายรายการบุคคลและบ้าน
   - คู่มือเกี่ยวกับทะเบียนการเกิด
   - คู่มือเกี่ยวกับทะเบียนการย้าย
   - คู่มือเกี่ยวกับทะเบียนคนตาย
   - ระเบียบ สนท.กลาง
ประกาศเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต
ประกาศเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง นโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ขอความร่วมมือเข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระแะรับฟังข้อราชการก่อนเริ่มการปฏิบัติราชการ
นโยบายการกำำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผลการใช้พลังงานเทศบลาตำบลชากไทย
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง การกำหนดระยะเวลากระบวนงานของงานบริการ
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง การรณรงค์มาตรการประหยัดพลังงาน เทศบาลตำบลชากไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง มอบอำนาจปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชนช่วงพักเที่ยง
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง ประมวลจริยธรรของพนักงานเทศบาล ครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชากไทย ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
รายงานผลการมอบอำนาจปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทฒนตรี ประจำปี 2560
คู่มือปฏิบัติงานการร้องเรียนร้องทุกข์
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง แต่งตั้งเผู้รับผิดชอบตามแผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและติดตามผล
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการการให้บริการของเทศบาลตำบลชากไทย
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่์รับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2560-2562
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง การกำหนดมาตรการป้องกันการรับสินบน
ประกาศเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบระบบอินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลชากไทย
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบช่องทางการสื่อสารของเทศบาลตำบลชากไทย
ประกาศเทศบลาตำบลชากไทย เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์และร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560-2562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
   
   
   
   
ปรับปรุง เมื่อ 12-12-2017 my space tracking