บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลชากไทย

สมัยวิสามัญ สมัยที่  1/2553  ครั้งที่  1/2553

วันที่   17    พฤษภาคม   2553   เวลา   09.00  น.

   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชากไทย

---------------------------------

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่

ชื่อ    -    สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ

ประธานสภาเทศบาล

สิทธิศักดิ์    คงขวัญ

2

นายวิฑูรย์       โพธิสกล

รองประธานสภาเทศบาล

วิฑูรย์       โพธิสกล

3

นายทองเลื่อน     คีรีชล

สมาชิกสภาเทศบาล

ทองเลื่อน     คีรีชล

4

นายอดุลย์        ใจงาม

สมาชิกสภาเทศบาล

อดุลย์        ใจงาม

5

นางกัญญา       ขุนราช

สมาชิกสภาเทศบาล

กัญญา       ขุนราช

6

นายอภัย          แนวพระยา

สมาชิกสภาเทศบาล

อภัย          แนวพระยา

7

นายสงัด       ธรรมปาน

สมาชิกสภาเทศบาล

สงัด       ธรรมปาน

8

นายสมาน    ธรรมศร

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาน    ธรรมศร

9

นายพีระ      เกษศิริ

สมาชิกสภาเทศบาล

พีระ      เกษศิริ

10

นายกฤษดา   มาฆะสิทธิ์

สมาชิกสภาเทศบาล

กฤษดา   มาฆะสิทธิ์

11

นายพิชิต       มีมาก

สมาชิกสภาเทศบาล

พิชิต       มีมาก

12

นายศิวกร      ประเสริฐพรทิพย์

เลขานุการสภาฯ

ศิวกร      ประเสริฐพรทิพย์

 

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่

ชื่อ    -    สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1

นายทิวา          โพธิบาย

รองนายกเทศมนตรี

 

2

นายเรวัติ         นิยมวงศ์

รองนายกเทศมนตรี

 

3

นายนเรศ         จันทร

สมาชิกเทศบาลเขต 2

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่

ชื่อ    -    สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1

นายชยุตม์เทพ     ป๊อกตัง

นายกเทศมนตรี

ชยุตม์เทพ     ป๊อกตัง

2

นายบัญชา          แซ่ลี้

เลขานุการนายก

บัญชา          แซ่ลี้

3

ผศ.ประสาน      ทองอำไพ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

ประสาน       ทองอำไพ

4

นางจุฑา            กลิ่นขจร

ผอ.กองคลัง

จุฑา             กลิ่นขจร

5

นางนริศรา         คงมั่น

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

นริศรา          คงมั่น

- 2 -

 

 6

นายบรรพต       สุระการณ์

หัวหน้ากองช่าง

บรรพต       สุระการณ์

7

นายปิยะ            คุ้มวงษ์

นายช่างโยธา

ปิยะ            คุ้มวงษ์

8

นางสาวศิริรัตน์     ศิลมาตร

นักวิชาการศึกษา

ศิริรัตน์     ศิลมาตร

9

นางสาวอมรรัตน์    ภิรมย์ชม

เจ้าพนักงานธุรการ

อมรรัตน์    ภิรมย์ชม

10

นางสาวกนกพรรณ   จันทรส

เจ้าพนักงานการเงิน/บัญชี

กนกพรรณ   จันทรส

11

นางสาวสิริรัตน์       ตะติศิริ

เจ้าพนักงานจัดเก็บฯ

นางสาวสิริรัตน์       ตะติศิริ

12

นายกิตติกรณ์        งามแข

เจ้าพนักงานพัสดุ

นายกิตติกรณ์        งามแข

13

นายชุมพล         ขุนราช

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

ชุมพล          ขุนราช

14

นางสุชาดา        เอี่ยมสกุล

อสม.หมู่ที่ 7

สุชาดา         เอี่ยมสกุล

15

นางรัชนี             ยังดี

ราษฎร หมู่ที่ 6

รัชนี             ยังดี

16

นางอุบล            ผลพูล

ราษฎร หมู่ที่ 3

อุบล            ผลพูล

17

นายชุมพล         ขุนราช

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

ชุมพล          ขุนราช

18

นางสุชาดา        เอี่ยมสกุล

อสม.หมู่ที่ 7

สุชาดา         เอี่ยมสกุล

19

นางรัชนี             ยังดี

ราษฎร หมู่ที่ 6

รัชนี             ยังดี

20

นางอุบล            ผลพูล

ราษฎร หมู่ที่ 3

อุบล            ผลพูล

 

เริ่มประชุมเวลา   09.00  น.

                                                ประธานในที่ประชุม นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ  ประธานสภาเทศบาล

ตำบลชากไทย  กล่าวเปิดประชุมและเชิญ  ผศ.ประสาน    ทองอำไพ           ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จุดเทียนธูป   บูชาพระรัตนตรัย   และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

 

ระเบียบวาระที่  1                        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

1.1    เรื่อง  ขอหารือการก่อสร้างถนนตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทย

       เข้มแข็ง 2555

 

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ              ตามที่เทศบาลตำบลชากไทย ขอหารือเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสถานที่

    ประธานสภาฯ                        ก่อสร้างถนนตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2555  จำนวน 2  โครงการ ว่าจะสามารถดำเนินการโดยไม่ขัดต่อระเบียบการเบิกจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องได้หรือไม่  อำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้รับแจ้งจากจังหวัดจันทบุรี ว่า

- 3 -

 

โครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งทั้ง  2  โครงการดังกล่าวหากเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการจะต้องเสนอคำขอ  พร้อมเหตุผลความจำเป็นต่อสำนักงบประมาณเสนอคณะกรรมการพิจารณาและเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีตามข้อ  19  ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง   2555    พ.ศ. 2552  และจะต้องเบิกจ่ายงบประมาณให้เสร็จภายในวันที่  31  ธันวาคม  2553  ประกอบกับการตรวจเอกสารปรากฏว่าเทศบาลตำบลชากไทยได้ลงนามในสัญญาจ้างแล้ว  จึงขอให้ดำเนินการตามโครงการเดิมและให้พิจารณาจัดตั้งงบประมาณของเทศบาลตำบลชากไทย  ก่อสร้างถนนในจุดที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่ประชาชนร้องขอต่อไป

 

นายชยุตม์เทพ   ป๊อกตัง               กล่าวเสริมว่า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเทศบาลตำบลชากไทยได้

    นายกเทศมนตรี                      ดำเนินการชี้แจงรายละเอียดในการขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้

ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบแล้ว โดยมีบันทึกการประชุมประชาคม หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้าง แต่เนื่องจากเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงไม่สามารถที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงได้ ขอให้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชากไทยทุกท่านได้ทราบและช่วยนำเหตุผลดังกล่าวไปชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบ

 

ที่ประชุม                                    รับทราบ

 

ระเบียบวาระที่  2                        รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว

 

มติที่ประชุม                               มีมติรับรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ด้วยเสียง  11 :  0  เนื่องจากขาดประชุมจำนวน  1  ท่าน

 

 

 

 

 

- 4 -

 

ระเบียบวาระที่  3                        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

                                                3.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบ  ร่างเทศบัญญัติตำบลชากไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ. 2553     

 

นายสิทธิศักดิ์     คงขวัญ             เชิญนายกเทศมนตรีเสนอหลักการและเหตุผลในการตราเทศบัญญัติ

   ประธานสภาฯ                         ตำบลชากไทย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 2553  

 

นายชยุตม์เทพ   ป๊อกตัง               ในการตราเทศบัญญัติดังกล่าว   กระผมนายชยุตม์เทพ   ป๊อกตัง

   นายกเทศมนตรี                       นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย เสนอให้พิจารณาสามวาระรวด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547  หมวด 3 ข้อ 45  จึงแสนอสภา เพื่ออนุมัติ

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               สมาชิกสภาท่านใดเห็นสมควรพิจารณาสามวาระรวด ขอให้ยกมือแสดงมติ

   ประธานสภาฯ                         ต่อที่ประชุม

 

มติที่ประชุม                               มีมติให้พิจารณาเป็นสามวาระรวด ด้วยคะแนน 10 : 0  เนื่องจากขาดประชุมจำนวน  1  ท่าน

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               เชิญท่านนายกเสนอหลักการและเหตุผลในการตราเทศบัญญัติตำบล

    ประธานสภาฯ                        ชากไทยต่อสภา ตามระเบียบวาระต่อไป

 

                                                วาระที่ 1   รับหลักการ

นายชยุตม์เทพ  ป๊อกตัง                หลักการ   เพื่อให้มีเทศบัญญัติตำบลชากไทย  ว่าด้วยการจัดการสิ่งปฏิกูล

  นายกเทศมนตรี                        และมูลฝอยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  

                                                เหตุผล   เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลชากไทย  ได้รับการจัดตั้งให้เป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่  1  กรกฎาคม  2551  เป็นต้นมา  จึงมีความจำเป็นต้องตราเทศบัญญัติตำบล  เรื่อง  การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553  ขึ้น  ตามนัยมาตรา  60  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล

 

 

- 5 -

 

 พ.ศ. 2496  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  12 )  พ.ศ.  2546  ได้ให้อำนาจเทศบาลตราเทศบัญญัติ โดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้  หรือเมื่อมีกฎหมายอื่นบัญญัติให้เทศบาลตราเทศบัญญัติ หรือให้อำนาจตราเทศบัญญัติ  ประกอบกับมาตรา  20  แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535  ได้ให้อำนาจให้ส่วนราชการท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดท้องถิ่น  ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ 

ขน  และการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  นอกจากในที่ที่ทางราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้  กำหนดให้มีที่รองรับสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยหรือให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารหรือสถานที่ใด ๆ  ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วยสุขลักษณะตามสภาพหรือลักษณะการใช้อาคาร หรือสถานที่นั้น ๆ  ตลอดจนถึงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการาให้บริการของส่วนราชการส่วนท้องถิ่นในการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยไม่เกิดอันตรายที่กำหนดในกฎกระทรวง

                                                            จึงนำเรียนต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลชากไทย  เพื่อพิจารณา  รับหลักการ

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               ตามที่ท่านนายกได้เสนอหลักการและเหตุผล      ของการเทศบัญญัติตำบล

   ประธานสภาฯ                         ชากไทย  เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.  2553   ดิน พ.ศ. 2553     สมาชิกท่านใด เห็นควรรับหลักการขอให้     ยกมือแสดงมติ

ที่ประชุม                                    มีมติรับหลักการด้วยเสียง  10 :  0 เนื่องจากขาดประชุมจำนวน 1 ท่าน

                                                วาระที่ 2   แปรญัตติ

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น

   ประธานสภาฯ                         พ.ศ. 2547  หมวด 3  ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   จึงสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดประสงค์ที่แปรญัตติหรือไม่

- 6 -

มติที่ประชุม                               ไม่มี 

                                                วาระที่  3  ลงมติ

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์ที่แปรญัตติ ในระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติขอให้

  ประธานสภาฯ                          เพื่อนสมาชิกยกมือเพื่อให้ความเห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติร่าง                                                     เทศบัญญัติตำบลชากไทย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ. 

2553      เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในเขตเทศบาลตำบลชากไทย

 

มติที่ประชุม                               เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง  10 :  0  เนื่องจากขาด

ประชุม จำนวน  1  ท่าน  ถือเป็นมติเอกฉันท์

 

 

นายชยุตม์เทพ   ป๊อกตัง               หลักการ

  นายกเทศมนตรี                        เพื่อให้มีเทศบัญญัติเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ.

2553    และเพื่อเป็นการปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรา 17 และมาตรา 26 แห่ง

พระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543

เหตุผล

เนื่องจากในปัจจุบันมีการขุดดินและถมดินในพื้นที่การก่อสร้างที่อยู่อาศัยหรือเพื่อกิจการอื่นอย่างกว้างขวางแต่การขุดดินหรือถมดินดังกล่าวไม่ถูกต้องตรงตามหลักวิชาการ อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินและความปลอดภัยของประชาชนได้  จึงเห็นเป็นการสมควรที่จะต้องตราเทศบัญญัติ  เรื่อง การขุดดิน และถมดิน พ.ศ. 2553

 

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ              ตามหลักการและเหตุผลที่นายกเทศมนตรีได้เสนอต่อที่ประชุม สมาชิกสภา

   ประธานสภาฯ                         ทุกท่านเห็นควรรับหลักการหรือไม่หากเห็นควรให้ยกมือแสดงมติให้ความ

เห็นชอบ

 

ที่ประชุม                                    เห็นชอบรับหลักการ

 

 

 

 

 

- 7 -

                                                ระเบียบวาระที่ 2  แปรญัตติ

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น

   ประธานสภาฯ                         พ.ศ. 2547  หมวด 3  ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้  ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้  เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ   จึงสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ใดประสงค์ที่แปรญัตติหรือไม่

 

มติที่ประชุม                               ไม่มีผู้ใดประสงค์ที่จะแปรญัตติ

                                                ระเบียบวาระที่  3  ลงมติ

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์ที่แปรญัตติ ในระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติขอให้

  ประธานสภาฯ                          เพื่อนสมาชิกยกมือเพื่อให้ความเห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติร่าง                                                     เทศบัญญัติตำบลชากไทย เรื่อง การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2553

เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติในเขตเทศบาลตำบลชากไทย

 

มติที่ประชุม                               เห็นชอบกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าวด้วยคะแนนเสียง  10 :  0  เนื่องจากขาด

ประชุม จำนวน  1  ท่าน  ถือเป็นมติเอกฉันท์

 

3.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบระเบียบเทศบาลตำบลชากไทย ว่าด้วย

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลชากไทย  พ.ศ. 2553  และแต่งตั้งคณะกรรมการ

จริยธรรมของข้าราชการ

 

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ              รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบกับวาระการประชุมและได้แจกให้กับ

     ประธานสภาฯ                       สมาชิกสภาเทศบาลแล้วทุกท่าน มีสมาชิกท่านใดที่จะคัดค้านหรือ

เปลี่ยนแปลงรายละเอียดของระเบียบเทศบาลตำบลชากไทย ว่าด้วย

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบล

ชากไทย พ.ศ. 2553

- 8 -

 

ที่ประชุม                                    ไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือ แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดระเบียบเทศบาลตำบล

ชากไทย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น

เทศบาลตำบลชากไทย พ.ศ. 2553

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               เมื่อที่ประชุมไม่คัดค้าน และไม่ประสงค์ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงระเบียบฯ

    ประธานสภาฯ                        ดังกล่าว  ขอให้ยกมือแสดงมติให้ความเห็นชอบระเบียบฯ ดังกล่าว

 

ที่ประชุม                                    เห็นชอบด้วยเสียง  10  :  0  เนื่องจากขาดประชุมจำนวน  1  ท่าน

 

3.3    พิจารณาให้ความเห็นชอบถ่ายโอนสถานีอนามัยให้แก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               เชิญนายกเทศมนตรีชี้แจงรายละเอียด

    ประธานสภาฯ

 

นายชยุตม์เทพ   ป๊อกตัง               ตามที่ ท้องถิ่นอำเภอเขาคิชฌกูฏ ได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มี

    นายกเทศมนตรี                      สถานีอนามัยตั้งอยู่และมีความพร้อมตามหลักเกณฑ์การประเมินความ

พร้อมของกระทรวงสาธารณสุข และประสงค์ที่รับการถ่ายโอนสถานีอนามัย 

            สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีแจ้งว่ามีองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นหลายแห่งประสงค์ที่จะขอรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเพิ่มเติม เพื่อให้การยื่นความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยเป็นไปตามกำหนดเวลาของกระทรวงสาธารณสุข  จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานีอนามัยตั้งอยู่หากมีความพร้อมตามหลักเกณฑ์การประเมินความพร้อมในการจัดการด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประสงค์ที่จะรับการถ่ายโอนสถานีอนามัย  ขอให้ดำเนินการดังนี้

1.      ให้นำเรื่องที่รับการถ่ายโอนสถานีอนามัยขอรับความเห็นชอบจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.      ให้กรอกข้อมูลตามแบบคำร้องขอประเมินความพร้อม ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า  180  วัน ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด

จึงนำเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลชากไทย ว่ามีความประสงค์ที่ขอรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยหรือไม่

- 8 -

 

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ              แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับการถ่ายโอนสถานีอนามัย ว่าน่าจะชะลอ

    ประธานสภาฯ                        ไว้ก่อน  เนื่องจากเทศบาลของเราเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็ก

มีงบประมาณค่อนข้างที่จะจำกัด  รวมทั้งเรายังขาดบุคลากรที่มีความรู้

ความสามารถในด้านนี้โดยตรง  สมาชิกท่านอื่นมีความเห็นที่จะเสนอต่อที่ประชุมหรือไม่

 

ที่ประชุม                                    ไม่มี

 

นายชยุตม์เทพ  ป๊อกตัง                เห็นด้วยกับประธานสภา เนื่องจากในปัจจุบันเราได้รับงบประมาณที่จัดสรร

นายกเทศมนตรี                        จากส่วนกลางที่ค่อนข้างจำกัด  และเรายังไม่ได้จัดต้องกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จึงเห็นควรให้ชะลอการขอรับการถ่ายโอนสถานีอนามัยไว้ก่อน

 

ที่ประชุม                                    รับทราบ

 

3.4    พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

 

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ              เชิญนายกเทศมนตรี

    ประธานสภาฯ

  

นายชยุตม์เทพ   ป๊อกตัง               ให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียด

    นายกเทศมนตรี

 

นายศิวกร  ประเสริฐพรทิพย์         ในญัตตินี้ ได้ตรวจสอบรายการโอนเงินงบประมาณแล้ว เห็นว่าไม่ต้องปฏิบัติ

จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณนขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  หมวด 4  ข้อ  27  จึงขอยกเลิกญัตตินี้

 

ที่ประชุม                                    รับบทราบ

 

ระเบียบวาระที่  4                        เรื่องอื่น ๆ

 

 

 

- 9 -

 

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ              4.1 การจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล

   ประธานสภาฯ                         จังหวัดจันทบุรี  ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 

ดำเนินการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล  โดยขอให้ส่งรายชื่อคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล  พร้อมทั้งเสนอรายชื่อที่ปรึกษาคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบลให้จังหวัดจันทบุรี  ภายในวันที่  31  พฤษภาคม  2553   เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์  จึงขอความร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่านส่งรายชื่อเด็กและเยาวชนในพื้นที่เพื่อเป็นแกนนำในการจัดทำกิจกรรมที่ข้องกับการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนมายังสำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย ภายในวันพฤหัสบดีที่ 20  พฤษภาคม  2553

ขอให้ดำเนินส่งรายชื่อตามวันที่กำหนด หมู่บ้าน  1  คน  เพื่อเป็นตัวแทน ทำหน้าที่ในสภาเด็กและเยาวชนในต่อไป

 

ที่ประชุม                                    รับทราบ

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               ท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือไม่

   ประธานสภาฯ

 

นายวิฑูรย์     โพธิสกล                 สอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าในการดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ

 รองนายกเทศมนตรี                    เนื่องจากพบว่ามีบางจุดที่ยังชำรุดอยู่

 

นายบรรพต   สุระการณ์               ตอบข้อซักถามของนายวิฑูรย์  โพธิสกล  ว่า  ได้ดำเนินการซ่อมแซมแล้ว  

หัวหน้ากองช่าง                        จากการสำรวจของกองช่างพบว่ามีจุดที่ชำรุดเสียหายมากกว่าที่ได้แจ้งไว้ และได้ดำเนินตกล้างให้ผู้รับจ้างดำเนินการแล้ว  ไม่ทราบว่าในจุดที่ชำรุดเสียหายเป็นจุดเก่าหรือจุดใหม่และอยู่บริเวณใด 

 

นายวิฑูรย์   โพธิสกล                   เป็นจุดเก่าอยู่ในพื้นที่หมู่ที่  7  บริเวณริมถนนบำราศนราดูร

  รองประธานสภาฯ

 

 

 

 

- 10 -

 

นายบรรพต   สุระการณ์               จะแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ เพราะว่ายังไม่ได้ส่งมอบงานจ้าง

  หัวหน้ากองช่าง

 

ที่ประชุม                                    รับทราบ

 

นายชยุตม์เทพ   ป๊อกตัง               ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “ข้าวสารเพื่อน้อง”  โดยหนังสือพิมพ์สยามนิวส์

   นายกเทศมนตรี                       ในวันอังคารที่  18  พฤษภาคม  2553  เวลา  15.00  น. เป็นต้นไป               สนามกีฬาบ้านทุ่งสะพาน หมู่ที่ 2 

 

ที่ประชุม                                    รับทราบ

 

นายชยุตม์เทพ   ป๊อกตัง               แจ้งหลักการ การรับซื้อเงาะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรเมื่อราคาผลผลิตตกต่ำ

  นายกเทศมนตรี                        โดยให้ นางจุฑา  กลิ่นขจร  ผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

 

นางจุฑา  กลิ่นขจร                      ชี้แจงรายละเอียดในการรับซื้อเงาะเพื่อแก้ไขราคาผลผลิตตกต่ำ  หลักเกณฑ์

  ผอ. กองคลัง                            และวิธีการจะคล้ายกับปีที่ผ่านมา ซึ่งได้เปลี่ยนแปลงวิธีการดำเนินการใหม่ คือ จากที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดให้ทำเรื่องยืมเงินงบประมาณ แล้วให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ ได้เปลี่ยนแปลง คือ ในการรับซื้อเงาะในส่วนของผู้ค้า  จะได้รับค่าชดเชยในอัตรากิโลกรัมละ  1  บาท  แต่ต้องให้ปลายทางเป็นผู้เซ็นรับรองในแบบ ตอ. 50  ยกตัวอย่างเช่น ผู้ค้ารายหนึ่งนำสินค้า (เงาะ)  ไปส่ง     จังหวัดเชียงใหม่ ก็จะต้องให้ตำรวจที่เชียงใหม่เซ็นรับรองในแบบ ตอ. 5  จากนั้น ให้นำหลักฐานมาขอรับเงินที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัด  ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวมีผู้ค้าคัดค้านเนื่องจากเกรงว่าจะไม่

เกิดความสะดวก ขณะนี้อยู่ในระหว่างการเจรจา ผลเป็นประการจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

ที่ประชุม                                    รับทราบ

 

นางสาวศิริรัตน์  ศิลมาตร             ชี้แจงรายละเอียดในการขอรับทุนการศึกษาของนักเรียน  นักศึกษา และ

 นักวิชาการศึกษา                        ผู้ด้อยโอกาส  และแจ้งรายชื่อผู้เสนอรายชื่อเพื่อขอรับทุนการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้กับผู้เข้าร่วมประชุม ทุกท่าน

 

- 11 -

 

ที่ประชุม                                    รับทราบ

 

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ              มีท่านใดที่จะเสนอเรื่องอื่น ๆ  ต่อที่ประชุมอีกหรือไม่

   ประธานสภาฯ

 

ที่ประชุม                                    ไม่มี

 

เลิกประชุมเวลา   11.00  น.

 

(ลงชื่อ)    ทองเลื่อน   คีรีชล         ผู้ตรวจบันทึกการประชุม (ลงชื่อ)               -           ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

          (นายทองเลื่อน   คีรีชล )                                              (นายนเรศ   จันทร)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม              คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

 

                                                (ลงชื่อ)  พีระ    เกษศิริ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

                                                        (นายพีระ    เกษศิริ )

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานกาประชุม

 

            (ลงชื่อ)   ศิวกร    ประเสริฐพรทิพย์    ผู้จดบันทึกการประชุม

                   ( นายศิวกร  ประเสริฐพรทิพย์ )

  เลขานุการสภาเทศบาลตำบลชากไทย

 

(ลงชื่อ)    สิทธิศักดิ์     คงขวัญ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

          ( นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ )

    ประธานสภาเทศบาลตำบลชากไทย