บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลชากไทย

สมัยสามัญ สมัยที่  1/2553  ครั้งที่  1/2553

วันที่   25    กุมภาพันธ์    2553   เวลา   09.00  น.

   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชากไทย

---------------------------------

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่

ชื่อ    -    สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ

ประธานสภาเทศบาล

สิทธิศักดิ์    คงขวัญ

2

นายวิฑูรย์       โพธิสกล

รองประธานสภาเทศบาล

วิฑูรย์       โพธิสกล

3

นายทองเลื่อน     คีรีชล

สมาชิกสภาเทศบาล

ทองเลื่อน     คีรีชล

4

นายอดุลย์        ใจงาม

สมาชิกสภาเทศบาล

อดุลย์        ใจงาม

5

นางกัญญา       ขุนราช

สมาชิกสภาเทศบาล

กัญญา       ขุนราช

6

นายอภัย          แนวพระยา

สมาชิกสภาเทศบาล

อภัย          แนวพระยา

7

นายสงัด       ธรรมปาน

สมาชิกสภาเทศบาล

สงัด       ธรรมปาน

8

นายสมาน    ธรรมศร

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาน    ธรรมศร

9

นายพีระ      เกษศิริ

สมาชิกสภาเทศบาล

พีระ      เกษศิริ

10

นายกฤษดา   มาฆะสิทธิ์

สมาชิกสภาเทศบาล

กฤษดา   มาฆะสิทธิ์

11

นายนเรศ       จันทร

สมาชิกสภาเทศบาล

นเรศ       จันทร

12

นายพิชิต       มีมาก

สมาชิกสภาเทศบาล

พิชิต       มีมาก

13

นายศิวกร      ประเสริฐพรทิพย์

สมาชิกสภาเทศบาล

ศิวกร      ประเสริฐพรทิพย์

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่

ชื่อ    -    สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1

นายชยุตม์เทพ     ป๊อกตัง

นายกเทศมนตรี

ชยุตม์เทพ     ป๊อกตัง

2

นายเรวัต     นิยมวงศ์

รองนายกเทศมนตรี

เรวัต     นิยมวงศ์

3

นายทิวา      โพธิบาย

รองนายกเทศมนตรี

ทิวา      โพธิบาย

4

นายบัญชา    แซ่ลี้

เลขานุการนายก

บัญชา    แซ่ลี้

5

 นางสาวกนกพรรณ    จันทรส

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

 กนกพรรณ   จันทรส

6

นายดนัย  ลิ้มบุญยประเสริฐ

นักพัฒนาชุมชน

ดนัย  ลิ้มบุญยประเสริฐ

7

นางสาวศิริรัตน์    ศิลมาตร

นักวิชาการศึกษา

ศิริรัตน์    ศิลมาตร

8

นางสาวจงรักษ์   เพชรสุวรรณ

ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ

จงรักษ์    เพชรสุวรรณ

 

 

- 2 -

ลำดับที่

ชื่อ    -    สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

9

นายกิตติกรณ์    งามแข

เจ้าพนักงานพัสดุ

กิตติกรณ์    งามแข

10

นางสาวสุทิสา    คืนดี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

สุทิสา          คืนดี

11

นายชุมพล         ขุนราช

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1

ชุมพล          ขุนราช

12

นางสุชาดา        เอี่ยมสกุล

อสม.หมู่ที่ 7

สุชาดา         เอี่ยมสกุล

13

นางรัชนี             ยังดี

ราษฎร หมู่ที่ 6

รัชนี             ยังดี

14

นางอุบล            ผลพูล

ราษฎร หมู่ที่ 3

อุบล            ผลพูล

 

เริ่มประชุมเวลา   09.00  น.

                                                ประธานในที่ประชุม นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ  ประธานสภาเทศบาล

ตำบลชากไทย  กล่าวเปิดประชุมและเชิญ  นางกัญญา    ขุนราช  สมาชิก

สภาเทศบาลตำบลชากไทย เขต  1  จุดเทียนธูป   บูชาพระรัตนตรัย   และ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

 

ระเบียบวาระที่  1                        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

1.1    ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี  แจ้งประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก

ประธานสภา                              และจัดส่งคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น โครงการ IMM  ปี 2553 

นายสุชาติ  ประสงค์เจริญ  จัดหางานจังหวัดจันทบุรี เปิดเผยว่าขณะนี้กรมการจัดหางานร่วมกับสมาคมพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติสำหรับสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก  ประเทศญี่ปุ่น (IMM)  ได้ประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้ฝึกงานเพื่อจัดส่งไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่นประจำปี 2553 โดยรับสมัครผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1.      เพศชายอายุ  20  - 25  ปี  และพ้นภาระทางทหารแล้ว    วันรับสมัคร

2.      สำเร็จการศึกษาระดับ  ม. 6 ปวช. และ  ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาเครื่องกล (ช่างยนต์)  สาขาเครื่องกลและซ่อมบำรุง (ช่างกลโรงงาน)  สาขาวิชาโลหะการ (ช่างเชื่อม) สาขาวิชาไฟฟ้าและอีเล็กทรอนิคส์ (ช่างไฟฟ้า  ช่างอิเล็กทรอนิคส์)  และสาขาวิชาช่างก่อสร้าง (ยกเว้นสาขาวิชาสถาปัตยกรรม  สาขาวิชาเคหภัณฑ์  สาขาวิชาช่างโยธาและสาขาวิชาช่างสำรวจ)

3.      มีความสูงไม่ต่ำกว่า  160  เซนติเมตร  สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์

-  3 -

 

4.      ไม่มีรอยสักหรือความผิดปรกติทางร่างกาย  สายตาปกติ (ไม่สวมแว่นตา)

5.      ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่นมาก่อน  หรือเป็นผู้ต้องห้ามในการเข้าประเทศ

6.      ไม่เคยมีรายงานประวัติอาชญากรรม

หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร  ได้แก่  รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  3  รูป  บัตรประจำตัวประชาชน  ทะเบียนบ้าน  หลักฐานการศึกษา  หลักฐานการพ้นภาระทางทหาร  พร้อมสำเนาอย่างละ  1  ฉบับ  ใบรับรองแพทย์  ประวัติส่วนตัว  และใบผ่านงาน (ถ้ามี)  ทั้งนี้  ผู้ผ่านการคัดเลือกให้ไปฝึกงานจะได้รับค่าตอบแทนระหว่างฝึกงานตามที่ IMM  กำหนด  เช่น ปีแรก  ผู้ฝึกงานจะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนละ  80,000  เยน  จึงฝากประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่สนใจหรือที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 

ที่ประชุม                                    รับทราบ

 

1.2    ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการผ่าตัดโรคหัวใจ และผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า

เทียม เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               กระทรวงมหาดไทยได้ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการผ่าตัด

   ประธานสภา                           โรคหัวใจโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายให้

ประชาชน  และได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวว่าโรงพยาบาลบางประกอก 9  อินเตอร์เนชั่นแนล  ได้ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้จัดทำโครงการ “ผ่าตัดผู้ป่วยโรคหัวใจเฉลิมพระเกียรติ 500  ราย  ถวายองค์มหาราชินี  80  พรรษา”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ  โดยผู้ป่วยที่ได้รับเลือกตามหลักเกณฑ์ของโครงการจะไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ   จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ที่ประชุม                                    รับทราบ

 

- 4 -

                       

1.3    ขอความร่วมมือในการแจ้งและประสานความเข้าใจแก่ประชาชนที่มา

ร้องเรียน กรณีเพิกถอนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัท เบสท์  59

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค  ได้มีคำสั่งเพิกถอนการจด

   ประธานสภาฯ                         ทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัท  เบสท์  59  จำกัด (ผู้จำหน่าย

สินค้า  ตราปูแดงไคโตซานและผงชูรสพืชตราปูแดง)  ตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 1/2552  เรื่อง  เพิกถอนการจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงของบริษัท  เบสท์  59  จำกัด  สั่ง    วันที่  22  ธันวาคม  2552  ซึ่งผลของการเพิกถอนทำให้บริษัท  เบสท์  59  จำกัด  ไม่สามารถประกอบธุรกิจในลักษณะขายตรงได้อีกต่อไป  แต่บริษัทฯ  ยสังคงค้าขายโดยวิธีอื่นได้ตามปกติ  หากเกษตรกรมีความประสงค์ที่จะซื้อสินค้าของบริษัท  เบสท์ 59  จำกัด ตามที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องย่อมสามารถสั่งซื้อได้โดยตรงจากบริษัทฯ  หรือศูนย์จำหน่ายสินค้าของทางบริษัทฯ  ได้ตามปกติ   จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ที่ประชุม                                    รับทราบ

 

1.4    สำนักงานท้องถิ่นอำเภอเขาคิชฌกูฏ  แจ้งว่าคณะพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยบูรพาได้จัดทำโครงการบัณฑิตรักถิ่น  เพื่อส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาและสุขภาพาของประชาชนในท้องถิ่น  โดยร่วมคัดเลือกและสนับสนุนให้นักเรียนในท้องถิ่น  8  จังหวัดภาคตะวันออก  ได้ศึกษาในคณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพาและกลับไปปฏิบัติงานในท้องถิ่นของตนเองภายหลังจบการศึกษา  หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ  ให้ดำเนินการคัดเลือกนักเรียนตามคุณสมบัติในประกาศ  (รายละเอียดสำเนาแจกให้ทุกท่าน)  ท่านใดที่มีบุตรหลานประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการให้แจ้งได้ที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลชากไทย

 

ที่ประชุม                                    รับทราบ

 

 

 

- 5 -

 

ระเบียบวาระที่  2                        รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               เชิญสมาชิกทุกท่านร่วมตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วด้วย

   ประธานสภา

 

นายวิฑูรย์    โพธิสกล                  ขอให้แก้ไขในหน้าที่  7  ข้อ  1  และ ข้อ  2  ให้แก้ไข ประกาศจัดตั้งให้เป็น

   รองประธานสภา                      เทศบาลตำบลชากไทย เมื่อวันที่  25  กรกฎาคม  2552  เป็น  25  กรกฎาคม 

2551

 

นายพิชิต  มีมาก                         ให้แก้ไข  หน้า  5  ผู้ไม่มาประชุม ให้ใส่ชื่อนายพีระ   เกษศิริ  สมาชิกสภา

  สท. เขต 2                               เทศบาลเขต  2  เนื่องจากในการประชุมครั้งที่แล้ว นายพีระ ฯ  ไม่ได้เข้าร่วม

ประชุม

 

ที่ประชุม                                    รับทราบ

 

มติที่ประชุม                               รับรอง ด้วยเสียง   11  :  0   ถือเป็นมติเอกฉันท์

 

ระเบียบวาระที่  3                        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

3.1    พิจารณากำหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจำปี  2553 และ

กำหนดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  2554

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 

   ประธานสภาฯ                         2547 หมวด  1  ประธานสภาท้องถิ่น  รองประธานสภาท้องถิ่น  และ

เลขานุการสภาท้องถิ่น  ข้อ  11 (2)  สำหรับเทศบาล  ให้สภาเทศบาลกำหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจำปีแต่ละสมัยในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด  แต่ละสมัยในปีนั้นกำหนดกี่วัน  กับให้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีกำหนดกี่วัน และหมวด  2  การประชุม   ข้อ  21  การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี  ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม  สมัยประชุมสามัญประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น  วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีของปีถัดไป  และระยะเวลาของสมัย

 

- 6 -

 

ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในที่ประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้นำความในข้อ 11  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

            เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นทำเป็นประกาศของสภาท้องถิ่นพร้อมทั้งปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย     สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีไว้ หรือได้กำหนดวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้  หรือมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจำปี หรือวันเริ่มประชุมสามัญประจำปีที่กำหนดไว้แล้ว  ให้ประธานสภาท้องถิ่นนำปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจำปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้

            ตามระเบียบดังกล่าว   จึงขอนำเรียนปรึกษาที่ประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ เพื่อกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี  2553  และกำหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรกประจำปีถัดไป  คือ ปี  2554 ให้สมาชิกเสนอสมัยประชุม  ขอเชิญ

 

นายอภัย   แนวพระยา                 เสนอให้กำหนดสมัยประชุมสภา  สมัยสามัญประจำปี  2553  สมัยที่ ที่

  สท.เขต  1                               2/2553  ให้เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่  1  มิถุนายน  ถึงวันที่  30  มิถุนายน 

2553  มีระยะเวลา  30   วัน  สมัยที่  3/2553  ให้เริ่มสมัยประชุมตั้งแต่วันที่ 1  กรกฎาคม  -  15  สิงหาคม  2553  มีระยะเลา   45  วัน  และให้เริ่มสมัยประชุมสมัยที่  4/2553  ตั้งแต่วันที่  1  กันยายน  ถึงวันที่  30  กันยายน  2553  มีระยะเวลา  30   วัน  

 

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ              สมาชิกท่านอื่น ๆ  เห็นควรสมตามที่ท่านอภัย  แนวพระยาเสนอหรือไม่  หรือ

   ประธานสภา                           ท่านใดประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการประชุม  ขอเชิญยกมือ

แสดงความคิดเห็นได้  และหากเห็นชอบให้กำหนดสมัยประชุม และระยะเวลาการประชุมตามที่ท่านอภัย   แนวพระยาได้เสนอ  ขอให้ยกมือแสดงมติเห็นชอบ

 

ที่ประชุม                                    เห็นชอบกับนายอภัย  แนวพระยาในการกำหนดสมัยประชุม และระยะเวลา

การประชุม  ด้วยคะแนนเสียง  11 :  0   ถือเป็นมติเอกฉันท์

 

- 7 -

 

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ              ในการกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี  2553  ได้กำหนด

     ประธานสภา                         เรียบร้อยแล้ว  ต่อไปเป็นการกำหนดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยแรก

ประจำปี  2554   ขอให้เพื่อนสมาชิกเสนอระยะเวลาในการกำหนดสมัย

ประชุมด้วย

 

นางกัญญา   ขุนราช                    เสนอให้กำหนดสมัยประชุมสมัยแรกประจำปี  2554   ตั้งแต่วันที่  1 

     สท.เขต  1                            กุมภาพันธ์  ถึง วันที่  28  กุมภาพันธ์  2554

 

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ              มีสมาชิกเสนอให้กำหนดสมัยประชุม สมัยแรกของปี 2554  ตั้งแต่วันที่

   ประธานสภา                           1  กุมภาพันธ์  ถึงวันที่  28  กุมภาพันธ์  2554  สมาชิกท่านอื่น ๆ  จะเสนอ

                                                ให้กำหนดสมัยประชุมสมัยแรกเป็นวันอื่นหรือไม่  หากไม่มาขอให้ยกมือ

แสดงมติเห็นชอบ

 

ที่ประชุม                                    ไม่มีผู้เสนอให้กำหนดเป็นวันอื่น  และยกมือแสดงมติต่อที่ประชุมด้วย

คะแนน  11 :  0  เสียง  ถือเป็นมติเอกฉันท์

 

3.2    พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               เชิญนายกเทศมนตรี เสนอญัตติ

   ประธานสภาฯ

 

นายชยุตม์เทพ   ป๊อกตัง               ตามที่เทศบาลตำบลชากไทย ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

  นายกเทศมนตรี                        ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2553  หมวด รายจ่ายเพื่อการลงทุน  ประเภท 

ครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท  ครุภัณฑ์ตู้เก็บเอกสาร  ตั้งจ่ายไว้ 

7,000  บาท  สำหรับจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน  จำนวน  2  ตู้  แต่เนื่องจากขณะนี้  เครื่องทำน้ำเย็นของเทศบาลฯ  ได้เกิดชำรุดเสียหายไม่สามารถซ่อมแซมให้งานได้  จึงมีความจำเป็นที่จะต้องจัดหาเครื่องทำเย็นเพื่อบริการให้กับผู้มาติดต่อราชการและพนักงานที่ปฏิบัติงานของเทศบาลฯ  และเทศบาลไม่ได้ตั้งเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำน้ำเย็นไว้  ประกอบตู้เหล็กเก็บเอกสารยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้อง

 

- 8 -

 

ใช้ จึงขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553  รายละเอียด ดังนี้

            ข้อ  3.1.1.1  ครุภัณฑ์  ประเภท  ตู้เก็บเอกสาร  ตั้งจ่ายไว้  7,000  บาท  สำหรับจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน  จำนวน  2  ตู้  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น

            ข้อ  3.1.1.1  ครุภัณฑ์  ประเภท ตู้ทำน้ำร้อน -  น้ำเย็น  จำนวน  1  ตู้  ตั้งจ่ายไว้  7,000  บาท  สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์  ประเภท  ตู้ทำน้ำร้อน -  น้ำเย็น  จำนวน  1  ตู้  ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป  ปรากฏในด้านบริหารงานทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป

                                                            ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลชากไทยใน

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ.  2553

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               ให้เลขานุการสภาชี้แจงข้อระเบียบในการขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบ

   ประธานสภา                           งบประมาณรายจ่ายในครั้งนี้ด้วย

 

นายศิวกร  ประเสริฐพรทิพย์         เรียนประธานสภา  สมาชิกสภาเทศบาล  นายกเทศมนตรี และผู้เข้าประชุม

      เลขานุการสภา                     ทุกท่าน  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2541  แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3  พ.ศ.

2543    หมวด  4  การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ข้อ  29  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ในหมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ทำให้ลักษณะ  ปริมาณ  คุณภาพ

เปลี่ยน  หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร้างให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา

ท้องถิ่น

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               ที่ประชุมได้รับทราบระเบียบตามที่เลขาฯ  ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมแล้ว  สมาชิก

   ประธานสภา                           ท่านใดประสงค์ที่จะแปรญัตติหรือไม่

 

ที่ประชุม                                    ไม่มีท่านใดประสงค์ที่จะแปรญัตติ

 

- 9 -

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               เมื่อไม่มีสมาชิกท่านใดประสงค์ที่จะแปรญัตติ  ขอให้ยกมือแสดงความเห็น

   ประธานสภา                           ชอบในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ  พ.ศ.  2553  ในครั้งนี้ด้วย

 

ที่ประชุม                                    มีมติ   11 :  0  เสียง  ถือเป็นมติเอกฉันท์

 

ระเบียบวาระที่  4                        เรื่องอื่น ๆ

 

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ              ขอเชิญผู้เข้าประชุมเสนอเรื่อง ในวาระอื่น ๆ

   ประธานสภา

 

นายชยุตม์เทพ   ป๊อกตัง               4.1  ผลการดำเนินการจ้างเหมารถเกรดเดอร์

  นายกเทศมนตรี                        ตามที่เทศบาลตำบลชากไทย ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างเหมา

ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่  1  -  8  โดยการจ้างเหมา

รถเกรดเดอร์ทำการเกลี่ยแต่งเรียบกลบหลุมบ่อ   ขณะนี้ได้ทำสัญญาจ้างกับ

ผู้รับเหมาและกำลังดำเนินการอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 8  บ้านว่านเหลือง  ในการ

ควบคุมงานขอให้เพื่อสมาชิกช่วยกันควบคุมการปฏิบัติงาน และให้ทำสัญลักษณ์แนวเขตท่อน้ำดิบเพื่อป้องกันเสียหายจากการปฏิบัติงานของรถเกรดเดอร์ เพราหากเกิดการชำรุดเสียหายจะต้องใช้งบประมาณของเทศบาลในการดำเนินการซ่อมแซม ซึ่งขณะนี้งบประมาณของเรามีอยู่ค่อนข้างจำกัด

 

ที่ประชุม                                    รับทราบ

 

                                                4.2  ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนนลาดยาง ถนนสายซอย  7  หมู่ที่ 7                                               ตามที่เทศบาลตำบลชากไทย ได้ดำเนินการประกาศสอบราคาจ้างเหมา

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ   CAPE  SEAL   ถนนสายซอย  7  หมู่ที่

7        ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2553 

ขณะได้ดำเนินการประกาศสอบราคาแล้ว มีผู้มาซื้อซอง แต่ไม่มีผู้มายื่นซอง

ซึ่งได้ดำเนินการประกาศเป็นครั้งที่ 2  อยู่ในขณะนี้ หากไม่มีผู้มายื่นซองอีกก็จะต้องทำการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ซึ่งจะต้องขออนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดตามระเบียบต่อไป  สาเหตุของการที่ไม่ผู้มายื่นซอง เนื่องจากขณะนี้

 

- 10 -

 

ผู้รับได้ไปยื่นซองสอบราคางบประมาณไทยเข้มแข็งซึ่งมีงบประมาณเป็นจำนวนมากทำให้มีทางเลือกที่ดีกว่า โดยอ้างว่าถนนสายดังกล่าวไม่คุ้มทุนในการขนย้ายเครื่องจักร

 

ที่ประชุม                                    รับทราบ

 

4.3    สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่ตำบลชากไทย  ขณะนี้เทศบาลตำบล     

ชากไทย โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ดำเนินการจัดทำ

แผนป้องกันและบรรเทาภัยแล้งประจำปี  2553  เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อ

เตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งที่อาจจะเกิดขึ้น และได้ประสานไปยัง

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี เพื่อขอรับ

รถยนต์บรรทุกน้ำ เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค  - 

บริโภค  ของพี่น้องประชาชน และได้ให้เข้าหน้าที่ป้องกันเดินทางไปรับ

รถอยู่ในขณะนี้

 

ที่ประชุม                                    รับทราบ

 

4.4    การจัดสรรเงินงบประมาณ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 

 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้แจ้งการอนุมัติการโอนจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งวดที่ 2 งวดสุดท้าย)  เทศบาลตำบลชากไทย ได้รับการจัดสรร จำนวน  3,194,100  บาท (สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)  เงินจำนวนดังกล่าวที่ได้รับการอุดหนุน เมื่อนำไปบวกกับเงินอุดหนุนงวดแรกที่รัฐบาลจัดสรรมาให้  และที่เทศบาลฯ  ตั้งรับไว้ในหมวดเงินอุดหนุน จำนวน  8,554,000  บาท  (แปดล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)  เงินงบประมาณที่ตั้งรับไว้ขาดไปประมาณ  400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  ซึ่งได้รับการประสานจากกองคลังในการบริหารงบประมาณ จึงได้ทำการชะลอการใช้จ่ายเงิน ที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนในส่วนที่ยังไม่มีความจำเป็นต้องจ่ายออกไปก่อน  เช่น  ค่าตอบแทนใน

 

- 11 -

 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  ค่าวัสดุ  ประเภท  วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์  และค่าใช้สอย ประเภท  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางศึกษาดูงาน เหล่านี้ได้ชะลอการเบิกจ่ายไปก่อน  จนกว่าจะมีเงินงบประมาณ ประเภท  เงินรายได้ เข้ามามากกว่าจำนวนที่ตั้งรับไว้ จึงจะทำการเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายขึ้นใหม่เพื่อใช้จ่ายตามรายการที่ชะลอการเบิกจ่ายไว้ก่อน

 

ที่ประชุม                                                รับทราบ

           

4.5    การดำเนินการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน หมู่ที่   1 – 8  ขณะนี้อยู่ในระหว่างการดำเนินการสำรวจความชำรุกเสียอยู่ ขอให้เพื่อนสมาชิกช่วยชี้แจงให้ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนได้ทราบด้วย

 

ที่ประชุม                                    รับทราบ

 

นายอภัย   แนวพระยา                 เสนอให้นายกฯ  สนับสนุนการดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินการของ

  สท.เขต  1                               รถเกรดเดอร์ในพื้นที่ ที่มีท่อน้ำดิบผ่าน  โดยใช้รถประชาสัมพันธ์ของเทศบาล

ช่วยประชาสัมพันธ์ให้ด้วย

 

นายชยุตม์เทพ  ป๊อกตัง                รับทราบ

    นายกเทศมนตรี

 

นายวิฑูรย์   โพธิสกล                   การดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะในพื้นที่หมู่ที่ 1 - 8

   สท.เขต  1                              ได้ประสานไปยังกองช่างตั้งแต่ปีงบประมาณที่แล้วขณะนี้ไม่ทราบผลการ

ดำเนินการคืบหน้าไปถึงไหน

 

นายชยุตม์เทพ   ป๊อกตัง               ขอทำความเข้าใจกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านในการเขียนเรื่องราวร้องทุกข์ ที่ถูก

   นายกเทศมนตรี                       ต้องแล้วนั้น  ชาวบ้านจะต้องเป็นผู้เขียนเรื่องราวร้องทุกข์ผ่านมาทาง สท.

หรือผ่านทางเทศบาล หากผ่านทาง  สท. ก็จะต้องดำเนินการจัดทำโครงการ

มาเพื่อแจ้งให้เทศบาลทราบ  หรือหากร้องผ่านทางเทศบาล ผมซึ่งดำรง

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรี ก็จะต้องแจ้งประสานกับ สท.ในพื้นที่ให้ดำเนินการ

 

- 12 -

 

ทำโครงการและเสนอผ่านมาเป็นขั้นตอนเป็นลำดับต่อไป  หากเขียนเป็นคำ

ร้องทุกข์ก็จะแก้ปัญหาได้คนเดียวไม่ได้แก้ปัญหาในภาพรวมก็ขอทำความ

เข้าใจกับเพื่อนสมาชิกด้วย

 

ที่ประชุม                                    รับทราบ

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               ผู้เข้าประชุมท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอในวาระอื่น ๆ  อีกหรือไม่ หากไม่มีผม

    ประธานสภา                          ขอปิดการประชุมสภาเทศบาลตำบลชากไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2553 

ครั้งที่  1/ 2553 

 

เลิกประชุมเวลา    11.45   น.

                       

(ลงชื่อ)    ศิวกร    ประเสริฐพรทิพย์   ผู้จดบันทึกการประชุม  (ลงชื่อ) นเรศ   จันทร   ผู้ตรวจรายงานการประชุม

          ( นายศิวกร    ประเสริฐพรทิพย์)                                         (นายนเรศ  จันทร)

                      เลขานุการสภาฯ                                    คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)  พีระ     เกษศิริ      ผู้ตรวจรายงานการประชุม     (ลงชื่อ)  ทองเลื่อน    คีรีชล ผู้ตรวจรายงานการปะชุม

           (นายพีระ  เกษศิริ)                                                    (นายทองเลื่อน  คีรีชล)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม                              คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

 

                                                (ลงชื่อ)    สิทธิศักดิ์     คงขวัญ  ผู้ตรวจรายงานการประชุม

                                                       (นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ)

             ประธานสภาเทศบาลตำบลชากไทย