บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลชากไทย

สมัยวิสามัญ สมัยที่  2/2553  ครั้งที่  1/2553

วันที่   31   สิงหาคม   2553   เวลา   09.00  น.

   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชากไทย

---------------------------------

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่

ชื่อ    -    สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ

ประธานสภาเทศบาล

สิทธิศักดิ์    คงขวัญ

2

นายวิฑูรย์       โพธิสกล

รองประธานสภาเทศบาล

วิฑูรย์       โพธิสกล

3

นายทองเลื่อน     คีรีชล

สมาชิกสภาเทศบาล

ทองเลื่อน     คีรีชล

4

นายอดุลย์        ใจงาม

สมาชิกสภาเทศบาล

อดุลย์        ใจงาม

5

นางกัญญา       ขุนราช

สมาชิกสภาเทศบาล

กัญญา       ขุนราช

6

นายอภัย          แนวพระยา

สมาชิกสภาเทศบาล

อภัย          แนวพระยา

7

นายสงัด       ธรรมปาน

สมาชิกสภาเทศบาล

สงัด       ธรรมปาน

8

นายสมาน    ธรรมศร

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาน    ธรรมศร

9

นายพีระ      เกษศิริ

สมาชิกสภาเทศบาล

พีระ      เกษศิริ

10

นายกฤษดา   มาฆะสิทธิ์

สมาชิกสภาเทศบาล

กฤษดา   มาฆะสิทธิ์

11

นายนเรศ      จันทร

สมาชิกสภาเทศบาล

นเรศ      จันทร

12

นายพิชิต       มีมาก

สมาชิกสภาเทศบาล

พิชิต       มีมาก

13

นายศิวกร      ประเสริฐพรทิพย์

เลขานุการสภาฯ

ศิวกร      ประเสริฐพรทิพย์

 ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่

ชื่อ    -    สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1

นายชยุตม์เทพ    ป๊อกตัง

นายกเทศมนตรี

ชยุตม์เทพ    ป๊อกตัง

2

นายบรรพต       สุระการณ์

หัวหน้ากองช่าง

บรรพต       สุระการณ์

3

นางนริศรา        คงมั่น

หัวหน้าสำนักปลัด

นริศรา        คงมั่น

4

นางจุฑา           กลิ่นขจร

ผู้อำนวยการกองคลัง

จุฑา           กลิ่นขจร

5

น.ส.ศิริรัตน์       ศิลมาตร

นักวิชาการศึกษา

ศิริรัตน์       ศิลมาตร

6

น.ส.จินตนา      อินทร์สวัสดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

จินตนา      อินทร์สวัสดิ์

7

นายดนัย          ลิ้มบุญยประเสริฐ

นักพัฒนาชุมชน

ดนัย          ลิ้มบุญยประเสริฐ

8

จ่าเอกวิชิต        เพาะปลูก

จพง.ป้องกัน

วิชิต        เพาะปลูก

9

นายปิยะ          คุ้มวงษ์

นายช่างโยธา

ปิยะ          คุ้มวงษ์

10

น.ส.จงรักษ์     เพชรสุวรรณ

ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

จงรักษ์     เพชรสุวรรณ

11

นายอนันต์      บุญปลอด

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

อนันต์      บุญปลอด

- 2 -

 

ลำดับที่

ชื่อ    -    สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

12

นายพนม      อังศุสิงห์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

พนม      อังศุสิงห์

13

นายอุทิศ       บุญศรี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

อุทิศ       บุญศรี

14

นางวันเพ็ญ     โอภาชาติ

ผปค.หมู่ที่ 7

วันเพ็ญ     โอภาชาติ

15

น.ส.ปาริชาติ     โพธิปัทมะ

ผปค.หมู่ที่ 5

ปาริชาติ     โพธิปัทมะ

16

นายสุนันท์        คีรีรัตน์

ผปค.หมู่ที่ 7

สุนันท์        คีรีรัตน์

 

เริ่มประชุมเวลา   09.00  น.

                                                ประธานในที่ประชุม นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ  ประธานสภาเทศบาล

ตำบลชากไทย  กล่าวเปิดประชุมและเชิญ  นายวิฑูรย์    โพธิสกล  รองประธานสภา จุดเทียนธูป   บูชาพระรัตนตรัย   และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

 

ระเบียบวาระที่  1                        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                   

                                                -   ไม่มี -

 

ระเบียบวาระที่  2                        รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

 

ที่ประชุม                                    มีมติรับรอง และให้แก้คำผิดหน้า  3  และหน้า  9

 

ระเบียบวาระที่  3                        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

วาระที่  1   รับหลักการ

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               เชิญนายกเทศมนตรีเสนอญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

    ประธานสภา                          งบประมาณ  พ.ศ. 2554 

 

 

 

 

- 3 -

 

นายชยุตม์เทพ   ป๊อกตัง               เรียนประธานสภาฯ  สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุม

   นายกเทศมนตรี                       ทุกท่าน  กระผมขอเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.  2554   อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการ

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2541 หมวด  3  ข้อ  25 

ในการจัดทำร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554   เทศบาลตำบลชากไทยได้จัดทำงบประมาณรายจ่ายแบบสมดุล  คือ   รายรับเท่ากับรายจ่าย  ซึ่งประมาณการรายรับไว้ที่  17,746,000  บาท     (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)   และประมาณการรายจ่ายไว้ที่  17,746,000   บาท (สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งให้กับเพื่อนสมาชิกทุกท่านแล้วตั้งแต่วันที่  26  สิงหาคม  2553 

 

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ              รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้พร้อมกับวาระการประชุมที่สมาชิกได้

    ประธานสภา                          อ่านรายละเอียด และรับฟังคำชี้แจงจากคณะผู้บริหารแล้ว  สมาชิกท่านใด

ประสงค์ที่จะอภิปราย ขอให้ยกมืออภิปรายได้

 

นายวิฑูรย์    โพธิสกล                  ผมนายวิฑูรย์    โพธิสกล  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  ขออภิปรายในส่วน

         สท. เขต  1                       ของกองการศึกษา  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท  รายจ่ายในการแข่งขันกีฬา

โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ   เป็นเงินจำนวน 

100,000  บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ผมเห็นว่าโครงการดังกล่าวใช้เงินงบประมาณมากเกินไป ควรจะปรับลดลงบ้าง

 

นายกฤษดา    มาฆะสิทธิ์ ผมนายกฤษดา    มาฆะสิทธิ์  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชากไทย เขต 2 ขอ

     สท.เขต  2                            สอบถามเกี่ยวกับการตั้งงบประมาณเกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ  ที่ใน

    แผนพัฒนาสามปี  ได้ระบุไว้ในส่วนของสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบในการ

    ดำเนินโครงการ แต่เมื่อจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายหน่วยงานที่

 รับผิดชอบเป็นกองการศึกษา  สอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วย

 

นายศิวกร  ประเสริฐพรทิพย์         ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในการจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายแผนงาน /

    จนท.วิเคราะห์ฯ                      โครงการ จะต้องกำหนดให้เป็นไปตามรูปแบบการจัดทำเทศบัญญัติ

 

 

- 4 -

 

งบประมาณรายจ่ายที่ ที่กำหนดด้าน  แผนงาน  และงาน ต่าง ๆ  ไว้ พร้อมทั้งกำหนดรหัสเป็นตัวเลข เพื่อความสะดวกในการควบคุมงบประมาณ จึงได้มอบหมายให้กองการศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ  ซึ่งไม่ผลกระทบอย่างใด

 

ที่ประชุม                                    รับทราบ

 

นายอภัย    แนวพระยา                ผมนายอภัย  แนวพระยา  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  1  ขออภิปรายเกี่ยวกับ

   สท.เขต  1                              ประเพณีแห่เทียนพรรษา ว่าใช้งบประมาณรายจ่ายที่ค่อนข้างมาก อยากให้

ใช้เงินงบประมาณอย่างประหยัด

 

ที่ประชุม                                    รับทราบ

 

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ              สมาชิกได้อภิปรายกันมาพอสมควรแล้วมีสมาชิกท่านใด ประสงค์ที่จะ

    ประธานสภา                          อภิปรายอีกหรือไม่   หากไม่มีผมขอมติที่ประชุมเพื่อรับหลักการ แห่งร่าง  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

ที่ประชุม                                    ไม่มีผู้ใดประสงค์ที่จะอภิปราย และยกมือแสดงมติให้ความเห็นชอบรับ

หลักการ   ร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 

2554    ด้วยเสียง  11  :  0  ถือเป็นมติเอกฉันท์

 

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ              ต่อไปเป็นวาระที่  2  แปรญัตติ  ให้สมาชิกเสนอคณะกรรมการแปรญัตติ

     ประธานสภาฯ                       จำนวน  3   ท่าน โดยมีสมาชิกรับรองท่านละ  2   คน  เชิญเสนอ

 

นายวิฑูรย์    โพธิสกล                  เสนอ นายพีระ    เกษศิริ   สท.เขต  2  โดยมี นายสงัด   ธรรมปาน  สท.เขต 2

      สท.เขต  1                           และนายอภัย  แนวพระยา   สท.เขต  1  เป็นผู้รับรอง

 

นายสงัด    ธรรมปาน                  เสนอ   นายนเรศ    จันทร   สท.เขต  2  โดยมี นายพีระ   เกษศิริ  สท.เขต 2

     สท.เขต  1                            และนาย วิฑูรย์   โพธิสกล   สท.เขต  1  เป็นผู้รับรอง

 

นายกฤษดา   มาฆะสิทธิ์              เสนอ นายอภัย   แนวพระยา  สท.เขต 1  โดยมี  นายสมาน   ธรรมศร    

      สท. เขต 2                           สท.เขต 2  และนางกัญญา     ขุนราช   สท.เขต  1  เป็นผู้รับรอง

- 5 -

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น

     ประธานสภาฯ                       พ.ศ. 2547  ข้อ  45  วรรคสอง  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณา

สามวาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง ให้กำหนด

ระยะเวลาเสนอคำแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแต่สภาท้องถิ่นมี

มติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น  ดังนั้นจึงกำหนดให้เสนอ

คำแปรญัตติในวันที่ 2  กันยายน  2553  ก่อนเวลา  09.00  น. ซึ่งเป็นวันนัด

ประชุมเพื่อพิจารณาในวาระที่ 3  คือ ลงมติ  ซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัย

สามัญ สมัยที่  4/2553   ครั้งที่  1/2553  ให้สมาชิกทุกท่านมาประชุมใน

วันที่  2  กันยายน  2553  ซึ่งเป็นวันพฤหัสบดีโดยพร้อมเพรียงกัน  และให้

คณะกรรมการแปรญัตติที่ได้รับการเสนอชื่อ คัดเลือกกันเองเพื่อแต่งตั้งให้

เป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติต่อไป

ที่ประชุม                                    รับทราบ

 

ระเบียบวาระที่  4                        เรื่องอื่น ๆ 

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมในระเบียบวาระที่  4  หรือไม่เชิญ

    ประธานสภา                          เสนอต่อที่ประชุม

 

นายชยุตม์เทพ  ป๊อกตัง                แจ้งการเข้าตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้าง

 นายกเทศมนตรี                         เสริมสุขภาพ(สสส.)  ที่เข้าตรวจเยี่ยมในพื้นที่ตำบลชากไทย  เนื่องจากตำบลชากไทยได้รับเลือกให้เป็นตำบลแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีภาคีเข้าร่วมเป็นตำบลแห่งการเรียนรู้อีกจำนวน  20  แห่ง คณะกรรมการ สสส.ได้ให้งบประมาณเพื่อดำเนินการปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบล ซึ่งมีกิจกรรมให้เรียนรู้เป็นจำนวนมาก  เช่น  กิจกรรมออมทรัพย์   กลุ่มอนุรักษ์พลังงาน  กลุ่มอินทรีย์ชีวภาพ ฯลฯ  สาเหตุที่คณะกรรมการ สสส. คัดเลือกตำบลชากไทย เนื่องจากเป็นตำบลที่มีความเข้มแข็ง  มีผู้นำที่ดี มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาที่ชัดเจน

 

ที่ประชุม                                    รับทราบ

 

นายวิฑูรย์   โพธิสกล                   เสนอต่อที่ประชุมเรื่อง การประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ  ของเทศบาลขอให้

   สท.เขต 1                               ประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงทุกซอย เพื่อที่ประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสารที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

- 6 -

 

นายพนม   อังศุสิงห์                    เห็นด้วยกับนายวิฑูรย์   โพธิสกล  สท.เขต 1  ในการประชาสัมพันธ์ขอให้

   ผญบ.หมู่ที่ 3                           รถประชาสัมพันธ์ของเทศบาลจอดประชาสัมพันธ์จุดที่เป็นชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้กระจายข่าวสารโดยทั่วถึงกัน

 

ที่ประชุม                                    รับทราบ

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               สมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมอีกหรือ หากไม่มีขอปิดประชุม

   ประธานสภา

 

เลิกประชุมเวลา  11.00  น.

 

  

(ลงชื่อ)  ทองเลื่อน    คีรีชล   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม         (ลงชื่อ)  นเรศ    จันทร  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

         (นายทองเลื่อน  คีรีชล)                                                   (นายนเรศ    จันทร)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม                        คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

           

(ลงชื่อ)   พีระ     เกษศิริ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม   (ลงชื่อ)   ศิวกร  ประเสริฐพรทิพย์ ผู้จดบันทึกการประชุม

            ( นายพีระ   เกษศิริ )                                             (ศิวกร  ประเสริฐพรทิพย์)

 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม                   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลชากไทย

 

                                                ลงชื่อ  สิทธิศักดิ์   คงขวัญ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม

                                                     (นายสิทธิศักดิ์  คงขวัญ)

                                             ประธานสภาเทศบาลตำบลชากไทย