บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลชากไทย

สมัยสามัญ สมัยที่  3/2553  ครั้งที่  1/2553

วันที่  5  กรกฎาคม  2553     เวลา   09.00  น.

   ห้องประชุมเทศบาลตำบลชากไทย

---------------------------------------

ผู้มาประชุม

ลำดับที่

ชื่อ    -   สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

1

นายสิทธิศักดิ์      คงขวัญ

ประธานสภา

สิทธิศักดิ์      คงขวัญ

 

2

นายวิฑูรย์           โพธิสกล

รองประธานสภา

วิฑูรย์           โพธิสกล

 

3

นายทองเลื่อน      คีรีชล

สมาชิกสภา เขต 1

ทองเลื่อน      คีรีชล

 

4

นายอดุลย์           ใจงาม

สมาชิกสภา เขต 1

อดุลย์           ใจงาม

 

5

นางกัญญา          ขุนราช

สมาชิกสภา เขต 1

กัญญา          ขุนราช

 

6

นายอภัย             แนวพระยา

สมาชิกสภา เขต 1

อภัย             แนวพระยา

 

7

นายสงัด              ธรรมปาน

สมาชิกสภา เขต 1

สงัด              ธรรมปาน

 

8

นายพีระ              เกษศิริ

สมาชิกสภา เขต 2

พีระ              เกษศิริ

 

9

นายกฤษดา        มาฆะสิทธิ์

สมาชิกสภา เขต 2

กฤษดา        มาฆะสิทธิ์

 

10

นายสมาน           ธรรมศร

สมาชิกสภา เขต 2

สมาน           ธรรมศร

 

11

นายนเรศ            จันทร

สมาชิกสภา เขต 2

นเรศ            จันทร

 

12

นายพิชิต            มีมาก

สมาชิกสภา เขต 2

พิชิต            มีมาก

 

13

นายศิวกร          ประเสริฐพรทิพย์

เลขานุการสภาฯ

ศิวกร          ประเสริฐพรทิพย์

 

 

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่

ชื่อ    -   สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

 

     -   ไม่มี  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่

ชื่อ    -   สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

1

 นายชยุตม์เทพ  ป๊อกตัง

นายกเทศมนตรี

 ชยุตม์เทพ  ป๊อกตัง

 

2

นายทิวา            โพธิบาย

รองนายกเทศมนตรี

ทิวา            โพธิบาย

 

3

พ.จ.อ.ชุติพนธ์    บุญขำ

ปลัดเทศบาล

ชุติพนธ์    บุญขำ

 

4

นางจุฑา             กลิ่นขจร

ผอ.กองคลัง

จุฑา             กลิ่นขจร

 

5

นางนริศรา          คงมั่น

หน.สำนักปลัด

นริศรา          คงมั่น

 

- 2 -

ลำดับที่

ชื่อ    -   สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

หมายเหตุ

6

นางสาวศิริรัตน์      ศิลมาตร

นักวิชาการศึกษา

ศิริรัตน์      ศิลมาตร

 

7

นางสาวสุทิศา        คืนดี

ผช.จพง.ธุรการ

สุทิศา        คืนดี

 

8

นายปิยะ         คุ้มวงษ์

นายช่างโยธา

ปิยะ         คุ้มวงษ์

 

9

นางสาวอรสา    บัวอุไร

ราษฎรหมู่ที่ 6

อรสา    บัวอุไร

 

10

นางสาวชื่นจิต      ขุนราช

ราษฎร หมู่ที่ 2

ชื่นจิต      ขุนราช

 

 

เริ่มประชุมเวลา     09.00   น.                 

                                                           

                                                            ประธานในที่ประชุม   นายสิทธิศักดิ์     คงขวัญ   ประธานสภา

กล่าวเปิดประชุม และ เชิญนายสมาน   ธรรมศร  สมาชิกสภาเทศบาลเขต  2  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุม ตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้

 

ระเบียบวาระที่  1                                    เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

 

1.1      ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  ประจำปี  2554  - 2556 

 

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ                          ตามที่เทศบาลตำบลชากไทย ได้จัดทำแผนพัฒนาสามปี (2554 -

    ประธานสภาฯ                                    2556)  เทศบาลตำบลชากไทย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน

และการพัฒนาเทศบาลตำบลชากไทย  ขณะนี้ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยและผ่านกระบวนการพิจารณาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2548  จึงอาศัยอำนาจตามความในข้อ 16 และข้อ 24  แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  จึงได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  ประจำปี  2554  -  2556  ของเทศบาลตำบลชากไทย เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำเทศบัญญัติตำบลชากไทย เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 และใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาของตำบลชากไทยต่อไป  

            จึงแจ้งให้สมาชิกสภาเทศบาลและผู้ประชุมทุกท่านทราบ  รายละเอียดตามเอกสารที่เลขานุการฯ  แจกให้กับทุกคน

- 3 -

ที่ประชุม                                                รับทราบ

                                                           

1.2      ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลชากไทย เรื่อง  การจัดการสิ่ง

ปฏิกูลและมูลฝอย  พ.ศ.2553

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ                           ตามที่สภาเทศบาลตำบลชากไทย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่าง

     ประธานสภา                                     เทศบัญญัติตำบลชากไทย เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

พ.ศ. 2553  ในการประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ  สมัยที่  1 

ครั้งที่  1/2553  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2553  และผู้ว่าราชการ

จังหวัดจันทบุรีได้ลงนามให้ความเห็นชอบ  เมื่อวันที่  17  มิถุนายน 

2553  

            อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  62  วรรคสอง  แห่ง

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496  และแก้ไขเพิ่มเติม  เทศบาล

ตำบลชากไทย จึงได้ประกาศใช้เทศบัญญัติตำบลชากไทย เรื่อง การ

จัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2553  โดยมีผลบังคับใช้ในเขต

เทศบาลตำบลชากไทย ตั้งแต่วันที่ 26  มิถุนายน  2553  เป็นต้นไป

 

ที่ประชุม                                                รับทราบ

 

1.3      โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

 

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ                          จังหวัดจันทบุรี  แจ้งการจัดทำโครงการจังหวัดเคลื่อนที่  โดยมีวัตถุ

    ประธานสภา                                      ประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการต่าง ๆ  และภาคเอกชน  พบปะเยี่ยม

เยียน รับทราบปัญหาและนำบริการต่าง ๆ  สู่ประชาชนในเขตท้องที่

อำเภอเขาคิชฌกูฏ  ในวันพฤหัสบดีที่  15  กรกฎาคม  2553   

อาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 7  ตำบลชากไทย  อำเภอ

เขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี   จึงแจ้งให้ทราบและประชาสัมพันธ์ให้

ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบโดยทั่วกัน

 

ที่ประชุม                                                รับทราบ

 

 

 

- 4 -

 

1.4      ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันนัดพบแรงงาน

 

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ                          สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี  ขอความอนุเคราะห์

      ประธานสภา                                    ประชาสัมพันธ์การจัดงานวันนัดพบแรงงาน ครั้งที่  7/2553  วันพุธที่

 14  กรกฎาคม  2553  เวลา  09.00   - 16.00  น.  ณ สำนักงาน

จัดหางานจังหวัดจันทบุรี  ถนนท่าแฉลบ  อำเภอเมือง  จังหวัด

จันทบุรี  เพื่อให้ประชาชนและผู้ที่สนใจทราบและเข้าร่วมงานวันนัด

พบแรงงาน  จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ที่ประชุม                                                รับทราบ

 

1.5      ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิตและประชาสัมพันธ์การบริจาคโลหิต

 

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ                          สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดจันทบุรี  และหน่วยรับบริจาคโลหิต

     ประธานสภา                                     เคลื่อนที่คลังเลือดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี  จะมารับบริจาค

โลหิตจาก  ข้าราชการ  นักเรียน  นิสิต   นักศึกษา  อสม.  และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อำเภอเขาคิชฌกูฏ  ในวันอังคารที่  6  กรกฎาคม  2553  เวลา  08.30  -  12.00  น. ณ  หอประชุมอำเภอเขาคิชฌกูฏ  จึงขอเชิญท่านร่วมบริจาคโลหิต  และประชาสัมพันธ์การรับบริจาคโลหิตให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบโดยทั่วกัน

 

ที่ประชุม                                                รับทราบ

 

ระเบียบวาระที่  2                                    รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

 

มติที่ประชุม                                           รับรอง

 

 

 

 

 

- 5 -

 

ระเบียบวาระที่  3                                    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

 

3.1      พิจารณาร่างเทศบัญญัติตำบลชากไทย เรื่อง  การขุดดินและ

ถมดิน พ.ศ. 2535

 

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ                          ตามที่เทศบาลตำบลชากไทย ได้จัดส่งร่างเทศบัญญัติตำบล

    ประธานสภา                                      ชากไทย เรื่อง การขุดดินและถมดิน  พ.ศ. 2553  เพื่อเสนอให้ผู้ว่า

ราชการจังหวัดจันทบุรีให้ความเห็นชอบ  ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากฎหมายได้กำหนดให้บังคับใช้พระราชบัญญัติขุดดินและถมดินในท้องที่เทศบาล ดังนั้นเมื่อองค์การบริหารส่วนตำบล   ชากไทยได้รับการจัดตั้งเป็นเทศบาล พระราชบัญญัติขุดดินถมดินจึงมีผลบังคับใช้  เทศบาลตำบลชากไทยไม่จำเป็นต้องออกเทศบัญญัติ  เรื่อง การขุดดินถมดิน เพื่อบังคับใช้ในเขตเทศบาลอีก  ยกเว้นเป็นการออกเทศบัญญัติเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน  ตามมาตรา 6  ประกอบมาตรา  7  ซึ่งตามร่างเทศบัญญัติดังกล่าว ไม่ได้เป็นการออกเทศบัญญัติในเรื่องดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  62  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  จึงไม่เห็นชอบ และส่งร่างเทศบัญญัติให้สภาเทศบาตำบลชากไทยพิจารณาใหม่

            ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้องเชิญเลขานุการสภาชี้แจงรายละเอียดให้ที่ประชุมทราบ

 

นายศิวกร  ประเสริฐพรทิพย์                     ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  มาตรา 62  ภายใน

เลขานุการสภา                                  กำหนดสิบห้าวันที่สภาเทศบาลได้ร่างเทศบัญญัติขั้นเสร็จแล้ว ในกรณีแห่งเทศบาลตำบล  ให้ประธานสภาส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอำเภอเพื่อส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด

                                                                   ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาร่างเทศบัญญัตินั้น  ถ้าเห็นชอบด้วยก็ให้ลงชื่ออนุมัติภายในกำหนดเวลาสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับจากประธานสภาเทศบาล

 

 

 

- 6 -

 

                                                                   ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวในวรรคก่อน  ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยก็ให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นคืนไปยังเทศบาลเพื่อพิจารณาใหม่

                                                                   ถ้าสมาชิกสภาเทศบาลมีมติยืนยันต่างร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป  แต่ถ้าสมาชิกสภาไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเท่าที่มีอยู่  ให้ร่างเทศบัญญัตินั้นเป็นอันตกไป

 

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ                          ระเบียบข้อกฎหมายตามที่เลขานุการสภาได้เรียนให้ที่ประชุม

    ประธานสภา                                      ทราบ การออกเสียงสองในสามของจำนวนสมาชิกที่มีอยู่ขณะนี้คือ 

12  คน  ฉะนั้น จะต้องออกเสียงยืนยันร่างเทศบัญญัติเดิม  จำนวน 

8  เสียง  ร่างเทศบัญญัติดังกล่าวจึงจะมีผลใช้บังคับได้  สมาชิกท่าน

ใด จะออกเสียงยืนยันร่างเทศบัญญัติเดิมให้ยกมือขึ้น

 

ที่ประชุม                                                ไม่มีผู้ใดยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิม

 

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ                          สมาชิกท่านใดจะออกเสียงไม่ยืนยันร่างเทศบัญญัติฯ  เดิมให้

     ประธานสภา                                     ยกมือขึ้น

 

ที่ประชุม                                                ยกมือออกเสียงไม่ยืนยันร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยเสียง 12 : 0  จึง

สรุปได้ว่าร่างเทศบัญญัติดังกล่าวเป็นอันตกไป

 

ระเบียบวาระที่ 4                                     เรื่องอื่น ๆ

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ                           ผู้เข้าประชุมท่านใดมีเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมในวาระอื่น ๆ 

     ประธานสภา                                     เชิญเสนอได้

 

 

- 7 -

 

นายชยุตม์เทพ   ป๊อกตัง                           แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในหมวด

    นายกเทศมนตรี                                  เงินอุดหนุน ประเภท เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้านละ 

10,000  บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)  ให้สมาชิกสภาทุกท่านแจ้ง   

            อสม.ในพื้นที่ของตนให้รีบดำเนินการส่งเอกสารเพื่อขอรับเงิน

            อุดหนุน พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาด้วย

 

ที่ประชุม                                                รับทราบ

 

นายชยุตม์เทพ   ป๊อกตัง                           แจ้งผลการดำเนินงานตามโครงการไทยเข้มแข็ง และโครงการ

   นายกเทศมนตรี                                   ก่อสร้างงบปกติของเทศบาล  จะเห็นได้ว่าโครงการก่อสร้างในเขต

พื้นที่ของเทศบาลที่ดำเนินการก่อสร้างอยู่ในขณะนี้ ไม่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่ทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไร  รวมทั้งโครงการก่อสร้างถนนสายซอย  7  หมู่ที่ 7  ซึ่งตอนนี้ผู้รับจ้างได้หยุดทำการก่อสร้างไปแล้ว และเทศบาลได้ทำหนังสือสอบถามเป็นครั้งที่สามแล้วก็ไม่ได้รับการตอบรับ  เทศบาลจึงได้เตรียมดำเนินการแจ้งเวียนรายชื่อเป็นผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานราชการต่าง ๆ  ทราบ  พร้อมกับเตรียมหาผู้รับจ้างรายใหม่ต่อไป

 

ที่ประชุม                                                รับทราบ

 

เลิกประชุมเวลา   11.00  น.

 

(ลงชื่อ)  ทองเลื่อน    คีรีชล   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม         (ลงชื่อ)  นเรศ    จันทร  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

         (นายทองเลื่อน  คีรีชล)                                                   (นายนเรศ    จันทร)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม                        คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

           

(ลงชื่อ)   พีระ     เกษศิริ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม   (ลงชื่อ)   ศิวกร  ประเสริฐพรทิพย์ ผู้จดบันทึกการประชุม

            ( นายพีระ   เกษศิริ )                                             (ศิวกร  ประเสริฐพรทิพย์)

 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม                   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลชากไทย

                                                ลงชื่อ  สิทธิศักดิ์   คงขวัญ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม

                                                     (นายสิทธิศักดิ์  คงขวัญ)

                                             ประธานสภาเทศบาลตำบลชากไทย