บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลชากไทย

สมัยสามัญ สมัยที่  4/2553  ครั้งที่  1/2553

วันที่   2   กันยายน  2553   เวลา   09.00  น.

   ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลชากไทย

---------------------------------

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่

ชื่อ    -    สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ

ประธานสภาเทศบาล

สิทธิศักดิ์    คงขวัญ

2

นายวิฑูรย์       โพธิสกล

รองประธานสภาเทศบาล

วิฑูรย์       โพธิสกล

3

นายทองเลื่อน     คีรีชล

สมาชิกสภาเทศบาล

ทองเลื่อน     คีรีชล

4

นายอดุลย์        ใจงาม

สมาชิกสภาเทศบาล

อดุลย์        ใจงาม

5

นางกัญญา       ขุนราช

สมาชิกสภาเทศบาล

กัญญา       ขุนราช

6

นายอภัย          แนวพระยา

สมาชิกสภาเทศบาล

อภัย          แนวพระยา

7

นายสงัด       ธรรมปาน

สมาชิกสภาเทศบาล

สงัด       ธรรมปาน

8

นายสมาน    ธรรมศร

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาน    ธรรมศร

9

นายพีระ      เกษศิริ

สมาชิกสภาเทศบาล

พีระ      เกษศิริ

10

นายกฤษดา   มาฆะสิทธิ์

สมาชิกสภาเทศบาล

กฤษดา   มาฆะสิทธิ์

11

นายนเรศ      จันทร

สมาชิกสภาเทศบาล

นเรศ      จันทร

11

นายพิชิต       มีมาก

สมาชิกสภาเทศบาล

พิชิต       มีมาก

12

นายศิวกร      ประเสริฐพรทิพย์

เลขานุการสภาฯ

ศิวกร      ประเสริฐพรทิพย์

 ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่

ชื่อ    -    สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

1

นายชยุตม์เทพ    ป๊อกตัง

นายกเทศมนตรี

ชยุตม์เทพ    ป๊อกตัง

2

นายบรรพต       สุระการณ์

หัวหน้ากองช่าง

บรรพต       สุระการณ์

3

นางนริศรา        คงมั่น

หัวหน้าสำนักปลัด

นริศรา        คงมั่น

4

นางจุฑา           กลิ่นขจร

ผู้อำนวยการกองคลัง

จุฑา           กลิ่นขจร

5

น.ส.ศิริรัตน์       ศิลมาตร

นักวิชาการศึกษา

ศิริรัตน์       ศิลมาตร

 6

น.ส.จินตนา      อินทร์สวัสดิ์

นักวิชาการเงินและบัญชี

จินตนา      อินทร์สวัสดิ์

7

นายดนัย          ลิ้มบุญยประเสริฐ

นักพัฒนาชุมชน

ดนัย          ลิ้มบุญยประเสริฐ

8

จ่าเอกวิชิต        เพาะปลูก

จพง.ป้องกัน

วิชิต        เพาะปลูก

9

นายปิยะ          คุ้มวงษ์

นายช่างโยธา

ปิยะ          คุ้มวงษ์

10

น.ส.จงรักษ์     เพชรสุวรรณ

ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ

จงรักษ์     เพชรสุวรรณ

11

นายอนันต์      บุญปลอด

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5

อนันต์      บุญปลอด

- 2 -

 

ลำดับที่

ชื่อ    -    สกุล

ตำแหน่ง

ลายมือชื่อ

12

นายพนม      อังศุสิงห์

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 3

พนม      อังศุสิงห์

13

นายอุทิศ       บุญศรี

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7

อุทิศ       บุญศรี

14

นางวันเพ็ญ     โอภาชาติ

ผปค.หมู่ที่ 7

วันเพ็ญ     โอภาชาติ

15

น.ส.ปาริชาติ     โพธิปัทมะ

ผปค.หมู่ที่ 5

ปาริชาติ     โพธิปัทมะ

16

นายสุนันท์        คีรีรัตน์

ผปค.หมู่ที่ 7

สุนันท์        คีรีรัตน์

 

เริ่มประชุมเวลา   09.00  น.

                                                ประธานในที่ประชุม นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ  ประธานสภาเทศบาล

ตำบลชากไทย  กล่าวเปิดประชุมและเชิญ  นายสมาน   ธรรมศร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  2    จุดเทียนธูป   บูชาพระรัตนตรัย   และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

 

ระเบียบวาระที่  1                        เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                                   

                                                -   ไม่มี -

 

ระเบียบวาระที่  2                        รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

 

ที่ประชุม                                    รับรอง

 

ระเบียบวาระที่  3                        เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

3.1  พิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

วาระที่  3   ลงมติ

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               ตามที่ ที่ประชุมสภาเทศบาลสมัยวิสามัญ   สมัยที่  2   ครั้งที่ 1/2553

    ประธานสภา                          ได้แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ เพื่อรับคำขอแปรญัตติ เกี่ยวกับ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554  เชิญประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ

 

 

- 3 -

 

นายพีระ    เกษศิริ                       ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้คัดเลือกให้ข้าพเจ้าดำรงตำแหน่ง ประธาน

      สท.เขต  2                           คณะกรรมการแปรญัตติ บัดนี้ผมขอเสนอบันทึกการประชุมของ

คณะกรรมการแปรญัตติ รายละเอียดดังนี้  

            มีผู้ยื่นขอเสนอแปรญัตติ จำนวน  1  ราย    คือ  นายวิฑูรย์   โพธิสกล

                                                สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  โดยมี  นายทองเลื่อน    คีรีชล  สมาชิกสภา

เทศบาลเขต  1  และนายอดุลย์    ใจงาม  สมาชิกสภาเทศบาล เขต  1  เป็น

ผู้รับรอง โดยมีรายละเอียดในการแปรญัตติว่า  จากการตรวจสอบร่างเทศ

บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2554  กอง

การศึกษา หมวดค่าใช้สอย ประเภท  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ   โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาล

ตำบลชากไทย งบประมาณตั้งไว้  100,000  บาท  (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  นั้น

เห็นว่าเป็นเงินงบประมาณที่ค่อนข้างสูง เห็นสมควรปรับลดยอดเงิน

งบประมาณให้เหลือ  50,000  บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)  คณะกรรมการแปร

ญัตติได้รับคำแปรญัตติไว้ และนำเสนอต่อประธานสภาเพื่อขอความเห็นชอบ

จากที่ประชุมต่อไป

 

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ              รายละเอียดตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติได้เสนอต่อที่ประชุม

    ประธานสภา                          สมาชิกท่านใดประสงค์ที่อภิปรายหรือไม่

 

นายพิชิต    มีมาก                       เรียนประธานสภา ผมนายพิชิต  มีมาก   สมาชิกสภาเทศบาลตำบลชากไทย

     สท.เขต  2                            เขต  2   ขออภิปรายว่า ไม่เห็นสมควรที่ปรับลดยอดเงินงบประมาณลดลง

                                                ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่าน ตำบลชากไทยมีกิจกรรมเกี่ยวกับการกีฬาอย่าง

ต่อเนื่อง และหากเปรียบเทียบยอดเงินงบประมาณที่ผ่านมามีการกำหนดยอดเงินงบประมาณไว้มากกว่านี้ ในการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลชากไทย จะมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวนมากและเทศบาลชากไทยเป็นเจ้าภาพ  จึงไม่เห็นด้วยที่จะปรับลดยอดเงินงบประมาณในส่วนนี้

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               สอบถามมีผู้ใดประสงค์ที่จะอภิปรายอีกหรือไม่

     ประธานสภา

 

ที่ประชุม                                    ไม่มี

 

- 4 -

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               เมื่อไม่มีผู้ใดประสงค์ที่จะอภิปราย  ผมขอมติที่ประชุมที่ปรับลดยอดเงิน

    ประธานสภา                          งบประมาณโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลตำบลชากไทย จำนวน    50,000 

 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)

 

มติที่ประชุม                               เห็นด้วย  4   เสียง  ไม่เห็นด้วย  7  เสียง

 

นายสิทธิศักดิ์   คงขวัญ               เมื่อที่ประชุมได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงดังกล่าว ซึ่งถือเป็นมติเอกฉันท์ 

    ประธานสภา                          จึงเห็นควรให้คงยอดเงินงบประมาณโครงการดังกล่าวไว้   จำนวน  100,000

                                                บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)  ดังเดิม

 

ที่ประชุม                                    รับทราบ

 

นายสิทธิศักดิ์    คงขวัญ              ที่ประชุมรับทราบแล้ว  ต่อไปเป็นวาระที่  3   ลงมติ  ร่างเทศบัญญัติ

      ประธานสภา                        งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2554 เมื่อที่ประชุมได้

พิจารณาแล้ว ผมขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับร่างเทศบัญญัติงบประมาณฯ   ดังกล่าว

 

มติที่ประชุม                               เห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2554 ด้วยคะแนนเสียง   11  :  0   ถือเป็นมติเอกฉันท์  เห็นชอบร่าง  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายดังกล่าว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/  วาระที่  4.....

 

- 5 -

 

ระเบียบวาระที่  4                        เรื่องอื่น ๆ 

 

                                                -  ไม่มี -

 

เลิกประชุมเวลา    11.30   น.

 

(ลงชื่อ)  ทองเลื่อน    คีรีชล   ผู้ตรวจบันทึกการประชุม         (ลงชื่อ)  นเรศ    จันทร  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

         (นายทองเลื่อน  คีรีชล)                                                   (นายนเรศ    จันทร)

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม                        คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม

           

 

(ลงชื่อ)   พีระ     เกษศิริ     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม   (ลงชื่อ)   ศิวกร  ประเสริฐพรทิพย์ ผู้จดบันทึกการประชุม

            ( นายพีระ   เกษศิริ )                                             (ศิวกร  ประเสริฐพรทิพย์)

 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุม                   เลขานุการสภาเทศบาลตำบลชากไทย

 

           

                                                ลงชื่อ  สิทธิศักดิ์   คงขวัญ   ผู้ตรวจรายงานการประชุม

                                                     (นายสิทธิศักดิ์  คงขวัญ)

                                             ประธานสภาเทศบาลตำบลชากไทย