กล่องข้อความ: “ขับขี่ปลอดภัย 
สวมหมวกนิรภัย 100%”
กล่องข้อความ: งานสวัสดิการสังคม
สำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์: 039-452-072
โทรสาร: 039-452-072 ต่อ 12
www.tambonchakthai.go.tกล่องข้อความ:    กิจกรรมดังกล่าว  เป็นการสร้างวินัยในการขับขี่    ขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความสุภาพ เกิดความประหยัด เพราะรู้วิธีดูแลรักษาและวิธีการขับขี่  มีความสามัคคีในการร่วมกันทำกิจกรรม
กล่องข้อความ: ด้วยความปรารถนาดี จาก...   
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลชากไทย ร่วมกับ เทศบาลตำบลชากไทย
กล่องข้อความ:    นักเรียนเกิดจิตสำนึกและตระหนักในเรื่องนี้ โดยเป็นการเกิดจิตสำนึกด้วยตัวของนักเรียนเอง ทั้งนี้ไม่ต้องใช้กฎระเบียบเป็นข้อบังคับควบคุมแต่อย่างใด