กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี  
 
 
 
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลชากไทย
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลฯ
: 27-04-2021
 
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี:19-02-2021
 

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล(แบบ ส.ถ./ผ.ถ.4/4) :19-02-2021

 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้งและไม่ได้รับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี(แบบ ส.ถ./ผ.ถ.4/4) :19-02-2021
 

 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลชากไทย (ส.ถ.ผ.ถ.4/5) :19-02-2021

1. นายชยุตม์เทพ ป๊อกตัง
2.นายพิพัฒน์ อินทรเจริญ

 

 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชากไทย (ส.ถ.ผ.ถ.4/5)   :19-02-2021
เขตเลือกตั้งที่ 1
1.นายสงัด ธรรมปาน
2.นายทองเลื่อน คีรีชล
3.นายนาวิน  ใจงาม
4.นางนฤมล  ภักคินี
5.นางนันท์นภัส  คีรีชล
6.นายวิฑูรย์  โพธิสกล
7.นายวิชิต  เพาะปลูก
8.นายอุ้มยศ  แสงพลอย
9.นายวิโรจน์  วุฒิชัย
10.นายเชิงชาย  แซ่โค้ว
11.นายสนั่น  จันทร์ดี
12.นายนพดล  ชายเชิด
 
เขตเลือกตั้งที่ 2
1.นายสมาน  ธรรมศร
2.นายเสฎฐวุฒิ  ป๊อกตัง
3.นายสกล  วัฒนสิทธิ์
4.นางจีรนันท์  ปัดเต
5.นายยงยศ  อังศุสิงห์
6.นายนเรศ  จันทร
7.นายประกอบ  อิ่มศร
8.นางสาวน้ำค้าง  ธรรมสงค์
9.นายสุธี  ผลพูล
10.นางสาวนาฎนรี  โพธิปัทมะ
11.นางสาวอมรรัตน์  สุขโข
12.นายวิชัย  สายแก้ว
 
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
เทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลชากไทย

:4-02-2021  
 
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำ
เทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลชากไทย

:4-02-2021