รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./สถ.
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
สร้างวินัย คัดแยกขยะครัวเรือน หลัก3Rs
 
 
 
 
 
   
 

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563

 
 
 
 
ทต.ชากไทย ร่วมพิธีถวายพระพร
ชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมอำเภอเขาคิชฌกูฏ
03-06-2563
 
 
 
 
 

โครงการถุงอิ่มอุ่น เพื่อพลังครอบครัว
เด็กปฐมวัย ผ่านวิกฤตการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)ภายใต้การสนับสนุนของสำนักสนับสนุน สุขภาวะเด็ก เยาวชน และครอบครัว (สำนัก ๔) สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ(สสส) มอบ ชุดเด็กอิ่มอุ่น.ห้เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ตำบลชากไทย จำนวน 10 ชุด
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชากไทย

10-06-2020
 
 
 
พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนาม
ถวาย พระพร เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชากไทย
กิจกรรม "มีแล้วแบ่งปัน"เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชากไทย
10-06-2020
 
 
 
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน อปท.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทต.ชากไทย แจกหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอลล์ พร้อมคัดกรอรง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-2019)ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชากไทย
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลชากไทย มีบริการ ตู้ปันสุข ที่สำนักงานเทศบาลฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้ ทุกวัน
:26-04-2020


เทศบาลตำบลชากไทย บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:29-11-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 10 หมู่ที่ 5 ตำบลชากไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลาง ของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,228,000.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:29-11-2019
ประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 :3-07-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศผู้ชนะการเสนสอราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) เปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:22-05-2019
 

... รวมข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ...
 
 
... รวมข่าว ประกาศสอบราคา/สอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง...
 
 
 
 
 
 
 
  ปรับปรุง เมื่อ 11-06-2020