รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./สถ.
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
 
 
 
 
 
 


 
     
 
 
 
 

 
 
 
 
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562
- ประดับพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีและประดับธงชาติไทย
ร่วมกับธงอักษรพระนามภิไธย ส.ท. ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย

- ลงนามถวายพระพร ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชากไทย สำหรับบุคลากรและ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2562

- ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 (พิธีทำบุญตักบาตร ลงนามถวายพระพร และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ)ณ ที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ

:03-05-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 :3-07-2019
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจันทบุรี
เรื่อง รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสามชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดจันทบุรี(3 รูปแบบ) :4-10-2018
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลชากไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 :4-10-2018
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ 2561 :3-10-2018
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต 3 ปี(พ.ศ.2562-2564)
คลิก ! อ่านรายละเอียด :28-03-2018


 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย เปิดรับสมัคร เด็กก่อนวัยเรียน(อนุบาล 3 ขวบ) ประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที้- 30 เมษายน 2560 ในวัน และเวลาราชการ ...อ่านเพิ่มเติม
:13-03-2017
 
...อ่านเพิ่มเติม
22-12-2017
ธนาคารขยะทต.ชากไทย แจ้งข่าว! ธ.ขยะ เปิดรับซื้อขยะประจำเดือน กรกฎาคม 2559ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น.
ณ หมู่ที่ 3 , หมู่ที่ 5, หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 8
          
1. มีความประสงค์รับสมัครเครือข่ายธนาคารขยะ
          2.รับสมัครสมาชิกธนาคารขยะ ทต.ชากไทย
          3.ธนาคารขยะ ทต.ชากไทย เปิดรับขยะทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน
:24-08-2016
 
ทต.ชากไทย ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 ตำแหน่ง ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา ...อ่านเพิ่มเติ
:12-11-2015
 
เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี(พ.ศ.2559-2561) ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ... อ่านเพิ่มเติม
:3-09-2015
 
ทต.ชากไทย ประกาศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา
เพื่อดำเนินการวรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาตามโครงการ
แผนที่ภาษีและทรัพย์สินของเทศบาลตำบลชากไทย...อ่านเพิ่มเติม
:10-09-2015
 
ประกาศ ผลสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของทต.ชากไทย ....อ่านเพิ่มเติม  
: 26-08-2015
 
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อดำเนินกรสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก ...อ่านเพิ่มเติม  
:14-08-2015
 
ทต.ชากไทย ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 1 อัตรา... อ่านเพิ่มเติม....
: 30-07-2015
 
ทต.ชากไทย ประกาศสอบการแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลชากไทย

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขัน กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน เพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่ง -ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

                                                               คลิ๊ก! อ่านต่อ ...

ประกาศ ผลการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง(ภาค ก และภาค ข ) ของเทศบาลตำบลชากไทย

                                                              คลิ๊ก! อ่านต่อ ...

ประกาศ ผลการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ภาค ค) ของเทศบาลตำบลชากไทย ตำแหน่ง ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

                                                              คลิ๊ก! อ่านต่อ ...

26-12-2014
ทต.ชากไทย มีความประสงค์รับโอน(ย้าย)ฯ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารในตำแหน่งว่าง ดังนี้
1.ผู้อำนวยการกองคลัง 1 อัตรา
2.หัวหน้ากองการศึกษา 1 อัตรา
อ่านต่อ ......: 24-11-2014 .
 
ทต.ชากไทย ประกาศรับสมัคร บุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ดังนี้
-ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 1 อัตรา
อ่านต่อ ......: 8-12-2014 .
 
ธนาคารขยะ ทต.ชากไทย
จะเปิดการรับซื้อขยะจากสมาชิก เดือนละ 1 ครั้ง ในวันศุกร์ สัปดาห์สุดท้ายของเดือน
จุดรับซื้อ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7  ตั้งแต่เวลา 09-12.00 น.
  ทต.ชากไทย จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ โครงการวันแม่แห่งชาติ  (12  สิงหามหาราชินี) ขึ้น เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ "เทศบาลฯ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ณ สวนสาธารณะทุ่งเหียง หมู่ 4 ต.ชากไทย เวลา 13.00 น.":30-07-2014
  ทต.ชากไทย ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการคาร์บอนต่ำ “กิจกรรมอบรมและปลูกป่า เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวสู่ชุมชน” ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2557  ณ อาคารศูนย์เรียนรู้ตำบลชากไทย(ทุ่งเหียง) หมู่ที่ 4 ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป : 30-07-2014

... รวมข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ...
 
     
 
 
 
 
เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศผู้ชนะการเสนสอราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) เปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:22-05-2019
 
 
เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศผู้ชนะการเสนสอราคาราคา จ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:17-05-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศผู้ชนะการเสนสอราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) เปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:13-05-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศผู้ชนะการเสนสอราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) เปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:13-05-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศผู้ชนะการเสนสอราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:10-05-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศผู้ชนะการเสนสอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กธ 1060 จันทบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:10-05-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:26-04-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:22-04-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนสายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-8 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้าง เป็นเงินจำนวน 1,400,000.00 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:18-04-2562
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประดวดราคา ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:12-07-2561
ประกาศ ประดวดราคา ซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1ตัน จำนวน 1 คัน ด้วยวิธี e-bidding
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:25-06-2561

 
 
  ... รวมข่าว ประกาศสอบราคา/สอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง...  
     
 
 
 
 
  ปรับปรุง เมื่อ 12-12-2017
my space tracking