กิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 รายละเอียดกิจกรรม

 
 
 
 
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 08.00 น.
พิธี วางพวงมาลาและถายบังคม
13-10-2563
 
 
 
 
 

 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 08.00 น.
พิธี จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

13-10-2563
 
 
 
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 08.00 น.
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล
เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 08.00 น.
พิธี วางพวงมาลาและถายบังคม
 
 
 
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
 
 
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน อปท.
 
 
 
 
 
ร้องเรียนการทุจริต พนักงาน/เจ้าหน้าที่
 
 
 
 
 
แผนที่ตั้งเทศบาลตำบลชากไทย
 
 
 
 
 
ท่องเที่ยวชากไทย
 
 
 
 
 
ผลิตภัณฑ์แปรรูป/สินค้าOTOP ตำบลชากไทย
 
 
 
 
 
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการประเมิน
ประสิทธิภาพ ของ อปท.(LPA)
รายงานการให้บริการประชาชน
รายงานผลตรวจสอบจาก
สตง./ป.ป.ช./สถ.
รายงานผลการสำรวจสภาพ
ปัญหา น้ำเสียในพื้นที่
สร้างวินัย คัดแยกขยะครัวเรือน
หลัก3Rs l อถล.
 
 
 
 
  Line @ คนชากไทย
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลชากไทย เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.1) ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562
: 17-08-2020
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
:20-07-2020
รณรงค์การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย
:20-07-2020
ทต.ชากไทย แจกหน้ากากผ้าและเจลแอลกอฮอลล์ พร้อมคัดกรอรง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-2019)ให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลชากไทย
ณ สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลชากไทย มีบริการ ตู้ปันสุข ที่สำนักงานเทศบาลฯ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปได้ ทุกวัน
:26-04-2020


เทศบาลตำบลชากไทย บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:29-11-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 10 หมู่ที่ 5 ตำบลชากไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลาง ของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,228,000.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:29-11-2019
ประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 :3-07-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศผู้ชนะการเสนสอราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) เปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:22-05-2019
 

... รวมข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ...
 
 
... รวมข่าว ประกาศสอบราคา/สอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง...
 
 
 
 
 
 
 
  ปรับปรุง เมื่อ 11-06-2020