รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
รายงานผลความพึงพอใจของประชาชน
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง./ป.ป.ช./สถ.
รายงานผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่
สร้างวินัย คัดแยกขยะครัวเรือน หลัก3Rs
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
การจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เทศบาลตำบลชากไทย ร่วมกิจกรรมกับอำเภอเขาคิชฌกูฏ นำโดย
นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างทุกท่าน กำหนดจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติในวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมอำเภอเขาคิชฌกูฏ
รวมภาพกิจกรรม
: 6-12-2019
 
 
 
 
กิจกรรม/โครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562
รวมภาพกิจกรรมต่างๆ
: 9-12-2019
 
 
 
 
รายงานผลการปฏบัติงาน ประจำปี 2562
รายละเอียด(รูปเล่ม
)
: 27-09-2019
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เทศบาลตำบลชากไทย ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 6 หมู่ที่ 7 ตำบลชากไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลาง ของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,150,000.-บาท(หนึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:2-12-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง แบบใบพัดเดียว มีล้อสำหรับลากเลื่อน ขนาดทางดูด 12 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000.-บาท(สามแสนบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:2-12-2019
เทศบาลตำบลชากไทย บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:29-11-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 10 หมู่ที่ 5 ตำบลชากไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลาง ของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,228,000.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:29-11-2019


เทศบาลตำบลชากไทย บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:29-11-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 10 หมู่ที่ 5 ตำบลชากไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลาง ของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,228,000.-บาท(หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:29-11-2019
ประชาสัมพันธ์โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2562 :3-07-2019
เทศบาลตำบลชากไทย ประกาศผู้ชนะการเสนสอราคาซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) เปิด-ปิด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลชากไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
:22-05-2019
 

... รวมข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด ...
 
 
... รวมข่าว ประกาศสอบราคา/สอบราคา/จัดซื้อ/จัดจ้าง...
 
 
 
 
 
 
 
  ปรับปรุง เมื่อ 12-12-2017
my space tracking