โทร : 089-541-900-4
 
e-mail : supatchab53@gmail.com

                             เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของคนไทย เจอกันต้องยกมือไหว้หากมองดูแล้วผู้อาวุโสน้อยกว่าต้องยกมือไหว้ก่อนโดยพนมมือจรดปลายจมูกแล้วก้มศีรษะลงมา ส่วนผู้มีอาวุโสมากกว่าต้องยกมือมือพนมรับไหว้เสมอระหว่างอกนั้นคือขนบธรรมเนียมประเพณีของคนไทยซึ่งต่างชาติไม่มี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็เช่นกันมีธรรมเนียมปฏิบัติว่าเมื่อครบการปฏิบัติงาน ๑ ปี ผ่านมาต้องนำผลงานเสนอต่อผู้มีอุปการะคุณ  คือ ประชาชนในตำบลของตนเอง ผมในฐานะผู้นำของข้าราชการและพนักงานเทศบาล จะขอบอกเล่าเก้าสิบในรอบ ๑ ปี ที่ผ่านมา เทศบาลตำบลชากไทย มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่าตอนที่เป็น องค์การบริหารส่วนตำบล คือ การพัฒนาด้านความคิดของตนเองเพื่อปรับปรุงระบบการทำงานให้เป็นที่ยอมรับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                               ท้ายที่สุดนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และประชาชนตำบลชากไทย มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและเคารพความคิดของผู้อื่นอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป

 

คติพจน์

อันที่จริงการเผชิญกับความยากลำบากของชีวิตนั้น

นับเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์

แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเราต่างกันมากในโอกาสเอาชนะอุปสรรค

คือ การมีอำนาจจัดการตัวเองไม่เท่ากันในสภาพที่เป็นอยู่

คนไทยจำนวนมากล้วนต้องขึ้นต่ออำนาจของผู้อื่น

ขณะที่คนหยิบมือเดียวไม่เพียงกำหนดตัวเองได้

หากยังมีฐานะครอบงำคนที่เหลืออีก

โทร : 089-541-900-4
e-mail : supatchab53@gmail.com

สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย

๒๐/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๒๑๐

โทร.  ๐-๓๙๔๕-๒๐๗๒  โทรสาร . ๐-๓๙๔๕-๒๐๗๒ ต่อ ๑๒   
ติดต่อภายใน
ต่อ ๑๔    นายกเทศมนตรี ต่อ ๑๘      กองการศึกษา ต่อ ๑๕    กองคลัง
ต่อ ๑๑    สำนักปลัดเทศบาล ต่อ ๑๗     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อ ๑๖     กองช่าง


http://www.tambonchakthai.go.th
E-mail : tambonchakthai@hotmail.com

สำนักงานเทศบาลตำบลชากไทย

๒๐/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ๒๒๒๑๐

โทร.  ๐-๓๙๔๕-๒๐๗๒  โทรสาร . ๐-๓๙๔๕-๒๐๗๒ ต่อ ๑๒ 
ติดต่อภายใน
ต่อ ๑๔    นายกเทศมนตรี ต่อ ๑๘      กองการศึกษา ต่อ ๑๕    กองคลัง
ต่อ ๑๑    สำนักปลัดเทศบาล ต่อ ๑๗     งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ต่อ ๑๖     กองช่าง


http://www.tambonchakthai.go.th
E-mail : tambonchakthai@hotmail.com