สภาพพื้นที่

กล้วยไม้เหลืองจันท์

สถานที่ออกำลังกาย

 

 

ประวัติความเป็นมาของบ้านชากไทย

บ้านชากไทยมีตำนานเล่าสืบต่อกันมาว่า    หมู่บ้านชากไทยเดิมชื่อบ้านชากกราว   เป็นภาษาพื้นบ้านชอง   แปลว่ามีกุ้ง  ปลา  และป่าไม้อุดมสมบูรณ์ ชาวบ้านที่อยู่อาศัยในขณะนั้นเป็นคนพื้นเมืองชาวของ  ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม   นิยมสร้างบ้านเป็นกระท่อมเป็นที่อยู่อาศัย    โดยนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในป่ามาก่อสร้างเป็นที่อยู่อาศัย  เช่น  ไม้ไผ่   คลุ้ม   คล้า  เป็นต้น  และต่อมามีชาวเชื้อสายไทยเข้ามาอยู่อาศัยจับจองพื้นที่ทำไร่  ทำสวนและตั้งชื่อหมู่บ้านใหม่มาว่า  “บ้านชากไทย”โดยมีหลวงพ่อเพ็ชรเป็นพระคู่บ้านพื้นที่ชากไทยในอดีตเป็นป่าดงดิบมีสัตว์ดุร้ายไข้ป่าชุกชุม   การเดินทางไม่มีถนนเหมือนในปัจจุบันการคมนาคมติดต่อกับในจังหวัดที่สะดวกที่สุดได้แก่ การเดินทางโดยทางบกต้องใช้ม้าหรือเกวียน การมีสิ่งแวดล้อมเป็นป่าเขาจึงมีสัตว์ร้ายนานาชนิดชุกชุม รวมทั้งไข้ป่าหรือที่เรียกว่า “ไข้มาลาเรีย” ในปัจจุบันพื้นที่ตำบลชากไทยเป็นแหล่งเพาะปลูกผลไม้ที่สำคัญ อาทิ เช่น ทุเรียน มังคุด เงาะ ระกำ ลองกอง   นอกจากนี้มีสระน้ำทุ่งเหียงซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่สำคัญในพื้นที่  มีการเชื่อมกันเป็นสายภายในบริเวณทุ่งเหียง   สายน้ำเป็นสีเขียวอมฟ้า     ประชาชนใช้แหล่งน้ำจากทุ่งเหียงทำการเกษตร    ทุ่งเหียงวันนี้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม   โดยเฉพาะในยามเช้า  และยามเย็น  

อาหารพื้นบ้าน
     ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันท์ผัดปู           น้ำพริกปลาทู
        หมูชะมวง                          ก๋วยเตี๋ยวหมูเลียง
        ไก่ต้มกระวาน    ยำผักกูด

บ้านชากไทย  เดิมชื่อบ้านชากกราว   เป็นภาษาพื้นบ้านชาวชอง   แปลว่ามีกุ้ง   ปลา   และป่าไม้อุดมสมบูรณ์    ชาวบ้านที่อาศัยในขณะนั้นเป็นคนพื้นเมืองเชื้อสายชอง  ชอบอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม  นิยมสร้างที่อยู่อาศัยเป็นกระท่อม  โดยนำทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ในป่า  เช่น  ไม้ไผ่  คลุ้ม คล้า  เป็นต้น มาเป็นสิ่งก่อสร้าง  และนำสมุนไพรในป่ามารักษาโดยมีภูมิปัญญาของตนเอง   ต่อมามีชาวบ้านเชื้อสายไทยเข้ามาอยู่อาศัย  มีการจับจองพื้นที่ทำไร่   ทำสวน จึงตั้งเป็นหมู่บ้านชื่อว่า  “ หมู่บ้านชากไทย ”   มีพื้นที่ทั้งหมดจำนวน  5,214 ไร่   เป็นพื้นที่สาธารณะหมู่บ้าน  190  ไร่  ภายในพื้นที่สาธารณะเดิมมีสภาพแห้งแล้ง  ต่อมาได้มีการพัฒนาขุดสระน้ำเชื่อมต่อกันเป็นสายน้ำ  เพื่อให้ประชาชนภายในหมู่บ้านมีน้ำใช้เพียงพอตลอดทั้งปี   มีการปลูกป่าชุมชน   ปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน  แปลงเรียนรู้และขยายพันธุ์หญ้าแฝก  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านชากไทย    กลุ่มผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพ   และเป็นที่ตั้งของศูนย์เรียนรู้ชุมชน   เป็นต้น


ศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลชากไทย
จากการพัฒนาหมู่บ้านจากรุ่นสู่รุ่นจนก่อเกิดผู้นำชุมชน  กลุ่ม/องค์กร การมีส่วนร่วมของประชาชนภายในหมู่บ้าน  ทำให้หมู่บ้านมีกิจกรรมหลากหลาย และเพื่อให้การทำงานมีระบบและเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนและให้เป็นศูนย์การ เรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชน    จึงได้จัดตั้งเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนปี 2551  ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สาธารณะทุ่งเหียง หมู่ที่ 4  ตำบลชากไทย  และได้กำหนดปณิธานของศูนย์ฯ ไว้ร่วมกัน คือ
“จะขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรมของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลชากไทย  หมู่ที่ 4  ตำบลชากไทย  อำเภอเขาคิชฌกูฎ  จังหวัดจันทบุรี  ให้เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้ของชุมชนโดยพลังประชาชน  ด้วยกระบวนการ  5  ฐาน  คือ  การเรียนรู้ตนเอง  เรียนรู้ทุนชุมชน  เรียนรู้สถานบันการเงินและแหล่งทุน  เรียนรู้กระบวนการพัฒนา   เรียนรู้ด้านการประกอบอาชีพ   เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางการบริการ ชุมชน”

 

โครงสร้างขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ชุมชนตำบลชากไทย
1.คณะกรรมการบริหารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
2.ผู้จัดการเรียนรู้
3.แหล่งเรียนรู้ของชุมชน
4.ภาคีการพัฒนาให้การสนับสนุน

มีที่ปรึกษาศูนย์ฯ
ภายในศูนย์ฯ  มีการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้  ประกอบด้วย  5 ฐาน  คือ
ฐานที่ 1   เรียนรู้ตนเอง
ฐานที่  2  เรียนรู้ทุนชุมชน
ฐานที่  3   แหล่งสถาบันการเงินและเงินทุน
ฐานที่  4   เรียนรู้กระบวนการพัฒนาตามหลักการพัฒนาชุมชน
ฐานที่ 5    เรียนรู้การประกอบอาชีพ


จากการดำเนินที่ผ่านมาพบว่าศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านชากไทยมีการขับเคลื่อนกิจกรรมที่เด่นอยู่   3 เรื่อง  คือ
1.แหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรท้องถิ่น
2.แหล่งเรียนรู้ด้านทุนชุมชน
3.แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1.แหล่งเรียนรู้ด้านภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรท้องถิ่น
จากการศึกษาสภาพพื้นที่พบว่าตำบลชากไทยมีทุนชุมชนที่มีศักยภาพ  ในด้าน
1.สภาพพื้นที่    เป็นพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์  ลักษณะภูมิประเทศ   ภูมิอากาศเหมาะสมใน
การเจริญเติบโตของสมุนไพร   และพืชผักพื้นบ้าน
2 ประชาชน     ในอดีตเป็นดินแดนที่เคยมีระบบการแพทย์ที่เข้มแข็ง    จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
ของคนพื้นเมือง  “ชาวชอง”
3.ภาคีการพัฒนา  ประกอบด้วย  นักวิชาการอิสระ  สาธารณสุข   อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
เกษตร  พัฒนาชุมชน  เทศบาลตำบลชากไทย   และผู้นำชุมชนในพื้นที่    จึงกำหนดข้อตกลงว่า
“ เราจะร่วมกันอนุรักษ์ภูมิปัญญาแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรไทย    โดยการสำรวจและศึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้   การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรที่มีอยู่ในท้องถิ่นถ่ายทอดสู่ชุมชน  เพื่อ
ร่วมกันอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุด”

การสำรวจ
1.หมอพื้นบ้าน/ผู้รู้ด้านสมุนไพรและพืชผัก
หมอพื้นบ้านเชื่อว่าการเจ็บป่วยเกิดจากอำนาจตามธรรมชาติ (Natural medicial system)
ความเจ็บป่วยเกิดจากสาเหตุความไม่สมดุลของธาตุอาหารในร่างกายตามทฤษฏีสมดุลของธาตุ
( homoral  theory)  โดยมองว่าร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้ง  4 คือ  ดิน  น้ำ  ลม  ไฟ   เมื่อธาตุในร่างกายแปรปรวนสามารถทำให้เกิดการเจ็บป่วยได้     นอกจากนี้ยังรวมถึงความผิดปกติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฤดูกาล    อุบัติเหตุ   กระดูกหัก   คลอดบุตร  เป็นต้น   ปัจจุบันมีหมอพื้นบ้านที่ยังคงให้บริการรักษาอยู่และได้รับความไว้วางใจยัง คงให้บริการอยู่อย่างต่อเนื่องจำนวน  9  คน  โรคที่ยังคงรักษาอยู่ในปัจจุบัน  เช่น  โรคเริม  งูสวัด   งูพิษกัด   สำแลงทุกชนิด  และกระดูกหัก

2.สมุนไพรท้องถิ่น
จากการสำรวจพื้นที่ในตำบลชากไทย   พบว่าพื้นที่หรือจุดที่มีสมุนไพร  พอสรุปได้ดังนี้
2.1 เขาชากไทย  ประกอบด้วยเขาย่อย ๆ   5 ลูก  คือ  เขากระจาย  เขากระจ้อย  เขายายมุก
เขาชำระกำ   และเขาชำปรง    หมอพื้นบ้าน/ผู้รู้สมุนไพรได้นำไปใช้ประโยชน์จำนวน  500 กว่าชนิด   ชนิดหายากพบทั้งหมด   10 ชนิด   ได้แก่  ฮ่อสะพานควาย   โศกป่า   กระดังงาป่า  เกากวางดูถูก    คอแลน   เปล้าเงิน    ตะโก    ยางกล่อง   สะตอ   และกฤษณา
2.2 สวนสมุนไพรบ้านหมอพื้นบ้าน   ได้แก่   บ้านหมอพยงค์   ยิ้มโสภา   และหมอวินัย  บุญโยประการ
2.3 สวนสมุนไพรทุ่งเหียง    เป็นสวนสมุนไพรที่ชุมชนร่วมกันปลูกไว้เพื่อการศึกษา เรียนรู้   และใช้ประโยชน์ร่วมกันมีทั้งหมด  50 ชนิด   ส่วนใหญ่เป็นสมุนไพรที่ใช้ในการป้องกันกำจัด    แมลง  และโรคพืช
2.4 พืชผักพื้นบ้าน   ที่พบในชุมชนทั้งที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ   และนำมาปลูกเพื่อปรุงอาหารในชีวิตประจำวันของชุมชนตำบลชากไทยมีทั้งสิ้น  106  ชนิด  เช่น  กระออม  ผักกูด  อุตพิต  เป็นต้น

การขับเคลื่อนกิจกรรม   
        1. รวบรวมหมอพื้นบ้าน  และบันทึกข้อมูลเป็นเอกสาร
        2. สร้างผู้สืบทอดภูมิปัญญา
        3. สนับสนุน  ส่งเสริมให้มีระบบการดูแลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย
        4. จัดทำป้ายรหัสสมุนไพรที่สำรวจพบ    และบันทึกข้อมูลเป็นเอกสาร
        5. เปิดเส้นทางศึกษาสมุนไพรพื้นบ้านจำนวน  2 เส้นทาง   โดยมีเอกสารศึกษาสมุนไพร       พื้นบ้านแต่ละเส้นทางให้กับผู้ที่สนใจ
        6. ส่งเสริมให้ประชาชนนำสมุนไพรมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
        7. การขยายพันธุ์สู่การพื้นที่สาธารณทุ่งเหียง
        8. การแปรรูปสมุนไพรและสร้างมูลค่าเพิ่ม
        9. การตลาด  และจัดจำหน่าย
        10.ศูนย์เรียนรู้ด้านการแพทย์พื้นบ้านและสมุนไพรท้องถิ่น

เป้าหมายสุดท้าย  ประชาชนตำบลชากไทยร่วมกันอนุรักษ์สมุนไพรพื้นบ้าน   มีสุขภาพแข็งแรง  โดยนำสมุนไพรพื้นบ้านมาใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า
2.แหล่งเรียนรู้ด้านทุนชุมชน      ซึ่งได้กล่าวรายละเอียดในฐานการเรียนรู้ที่  2 ,3  แหล่งเรียนรู้ด้านทุนชุมชนและสถาบันการเงิน      เป้าหมายสุดท้าย      มีสถาบันการเงินภายในหมู่บ้าน/ตำบล   และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3.แหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      รวบรวมสมุนไพร  ผักพื้นบ้านมาปลูก  ณ   ที่สาธารณะทุ่งเหียง   เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้มาศึกษาหาความรู้    นำสมุนไพรไปใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า   และประชาชนสามารถนำไปขยายพันธุ์    เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันและรักษาโรคเล็กน้อยได้เบื้องต้น
เป้าหมายสุดท้าย    ประชาชนนำสมุนไพรไปปลูกที่บ้าน   และรู้จักการนำสมุนไพรไปใช้ให้เกิดประโยชน์ จากการบาดเจ็บเล็กๆ  น้อย
และแผนการพัฒนาหมู่บ้าน   จะจัดทำหมู่บ้านโฮมสเตย์ชากไทย  ซึ่งขณะนีได้ดำเนินการยื่นใบสมัครเรียบร้อยแล้ว  ติดตามจากข่าวสารจากชุมชน


พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นพื้นที่ราบลุ่ม   ลูกคลื่นและลาดชัน   มีเขาชากไทย  เป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญของตำบลชากไทยที่ชุมชนใช้ประโยชน์ร่วมกันโดยการหาของป่า เช่น สมุนไพร พืชที่เป็นอาหาร    สัตว์ป่า    เป็นต้น   เป็นภูเขาที่ประกอบด้วยลูกเขาจำนวน  5  ลูก  เรียงซ้อนกันตามยาวบริเวณเขตแดนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของหมู่บ้านชากไทย  ดังนี้
ลูกที่ 1    อยู่ทางทิศเหนือของเขาชากไทย  มีชื่อว่า  “เขากระจาม”    ตั้งอยู่เขตแดนทางทิศตะวันออกของบ้านชากไทย  หมู่ที่ 4   และติดต่อกับบ้านทุ่งสะพานหมู่ที่  1   ตำบลชากไทย  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี
ลูกที่ 2    อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของเขากระจาม  มีชื่อเรียกว่า “เขากระจ้อย”   ตั้งอยู่เขตแดนทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของบ้านชากไทย   หมู่ที่ 4  ตำบลชากไทย  และติดต่อกับบ้านทุ่งสะพาน  หมู่ที่ 1  ตำบลชากไทย  จังหวัดจันทบุรี   
ลูกที่ 3    อยู่ทางทิศใต้ของเขากระจ้อย   มีชื่อเรียกว่า  “เขายายมุก”   ตั้งอยู่เขตแดนทางทิศใต้ของบ้านชากไทย  หมู่ที่ 4   และติดต่อกับบ้านทุ่งสะพาน  หมู่ที่ 1  ตำบลชากไทย  อำเภอเขาคิชฌกูฏ  จังหวัดจันทบุรี
ลูกที่ 4   อยู่ทางทิศใต้ของเขายายมุก  มีชื่อเรียกว่า    “เขาชำระกำ”   ตั้งอยู่เขตแตดทางทิศใต้ของบ้านชากไทย  หมู่ที่ 4   ตำบลชากไทย  และติดต่อกับบ้านปึก  หมู่ที่ 7  ตำบลวังแซ้ม  อำเภอมะขาม  จังหวัดจันทบุรี
ลูกที่ 5  อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเขายายมุก  มีชื่อเรียกว่า  “เขาชำปรง”  ตั้งอยู่เขตแดนทางทิศใต้ของบ้านชากไทย   หมู่ที่ 4   ตำบลชากไทย    และติดต่อกับบ้านชากเวช  ตำบลแสลง  อำเภอเมือง  จังหวัดจันทบุรี
เขาทั้ง  5  ลูก   เป็นภูเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์ประกอบด้วยไม้ป่าเบญจพรรณและพืชสมุนไพร
หลากหลายชนิด   เช่น  ชองระอา  สำรอง   สะค้านดีปลี   รางแดง  ท้าวมหาพรหม   ม้ากระทึบโลง  เร่ว   เป็นต้น
ลักษณะภูมิอากาศ 
บ้านชากไทย  มีลักษณะภูมิอากาศ  3   ฤดู คือ   ฤดูหนาว   ฤดูร้อน  และฤดูฝน   โดยมีช่วงการเปลี่ยนแปลงฤดูกาล   ดังนี้
ฤดูหนาว    เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์    ในฤดูหนาวอากาศเย็นสบายอุณหภูมิอยู่      ระหว่าง  20-25  องศาเซนเซียส   อากาศหนาวที่สุดอยู่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมถึงกลางเดือนมกราคม  ในช่วงนี้ส่วนใหญ่ผลไม้ทุกชนิดกำลังออกดอก
ฤดูร้อน     เริ่มตั้งแต่ด้นเดือนมีนาคมถึงสิ้นเดือนเมษายน   อุณหภูมิอยู่ระหว่าง  27-28  องศาเซนเซียส           ช่วงที่ร้อนที่สุดเดือนคือปลายเดือนเมษายน    บางปีอุณหภูมิสูงถึง  40   องศาเซนเซียส
ฤดูฝน    เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนตุลาคม   บางปีฤดูฝนอาจยาวนาน  6-8   เดือน   ฝนตกชุกมากในช่วงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม    ฤดูฝนเป็นฤดูแห่งการเก็บเกี่ยวผลไม้ของเกษตรกร    ส่วนใหญ่เริ่มตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมถึงสิ้นเดือนกรกฏาคมชากไทยโฮมสเตย์
ขอต้อนรับสู่
“ชากไทย  โฮมสเตย์”
…..สัมผัสวิถีชีวิตชาวสวนผลไม้
พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติสระน้ำมรกต (ทุ่งเหียง)
ด้วยอากาศบริสุทธิ์  แห่งเทือกเขาคิชฌกูฏ…..
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
          โดย
ชุมชนบ้านชากไทย

ตำบลชากไทย อำเภอคิชฌกูฏ
     จังหวัดจันทบุรี

แหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง                                    
 ● นมัสการรอยพระพุทธบาท    ละชมทิวทัศน์  ทัศนียภาพ
   โดยรอบเขาคิชฌกูฏ  (ช่วงขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ถึงแรม 15 ค่ำ   เดือน 4 ของทุกปี)อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกู
● งานราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์(ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี)
● มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  วิทยาเขตจันทบุรี
● วัดเขาสุกิม  
● วัดกะทิง
● เขื่อนพลวง
  

 กิจกรรมชุมชน                                                                   
●  ไหว้พระ 9 วัด  
●  ชม ชิม เรียนรู้ จากชาวสวนผลไม้บ้านชากไทย
●  ชมพันธุ์ไม้สมุนไพรพื้นบ้าน และการนำสมุนไพรมาใช้ประโยชน์
●  การเพาะพันธุ์กล้วยไม้เหลืองจันท์(ตามช่วงฤดูกาล)
●  ศูนย์เรียนรู้ชุมชนบ้านชากไทย
●  เส้นทางศึกษาเรียนรู้ธรรมชาติ  และสมุนไพร
●  ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาชนพื้นเมือง”ชอง”
●  บริการนวดแผนโบราณ
●  ร่วมทำอาหารพื้นเมือง
●  เลือกชมและซื้อของฝากจากชุมชน 

ค่าบริการต่างๆ
●ค่าบริการที่พัก 250 บาทต่อคนต่อคืนแรก คืนต่อไป 200  บาทต่อคน
●ค่าอาหารเช้า 50 บาทต่อคน 
●ค่าอาหารเย็น 100 บาทต่อคน 
●ค่าบริการนวดแผนโบราณ
(เริ่มต้นที่ 100-300 บาทต่อชั่วโมง)
●ค่าบริการชมการแสดงพื้นบ้าน 1,000 บาทต่อครั้ง
●ค่ารถขึ้นเขาพระบาท   200 บาท/คน
●รับสั่งทำอาหารพื้นบ้าน
●บริการ ปิ้ง ย่าง อาหารทะเล
(ราคาต่อคนขึ้นอยู่กับรายการอาหาร)


การเดินทาง 
ใช้ทางสายมอร์เตอร์เวย์    (หมายเลข 7)  เดินทางสู่ อ.บ้านบึง (ชลบุรี) ประมาณ 60 กม. จากนั้นใช้ ทางหลวงหมายเลข 344 (บ้านบึง) มุ่งสู่ อ.แกลง ประมาณ 90 กม. ถึงถนนสุขุมวิท (ทล.3) เดินทางต่อสู่จังหวัดจันทบุรี ประมาณ 60 กม.ถึงหลักกิโลเมตรที่ 324 (สี่แยกเขาไร่ยา-ก่อนถึงจันทบุรี 6 กม.)แยกซ้ายไปทางอำเภอเขาคิชฌกูฏ   อีก  12กม. จะถึงเทศบาลตำบลชากไทย  ซึ่งอยู่ใกล้กับโอมสเตย์ชากไทย  ถนนลาดยางตลอดเส้นทาง

ข้อพึงปฏิบัติสำหรับนักท่องเที่ยว
●ห้ามดื่มสุราและสิ่งเสพติดในหมู่บ้าน
●ห้ามแต่งตัวไม่สุภาพในเขตชุมชน
●ห้ามส่งเสียงดังอันเป็นการรบกวนผู้อื่น
●ห้ามกระทำการใดๆที่เป็นการเสื่อมเสียศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ติดต่อได้ที่
นายชยุตม์เทพ ป๊อกตัง นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย โทร. 086-156-5588
คุณเรวัต     นิยมวงศ์      โทร. 089-600-6249
คุณประวิทย์  หนูเชื้อเรียง โทร. 089-803-8218