การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

  • แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม
  • เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี นายชยุตม์เทพ ป๊อกตัง นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย เป็นประธานใน พิธีเปิดกิจกรรมตามแผนงานซึ่งภายในงานมีการระดมควา

เทศบาลตำบลชากไทย