คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 • คู่มือรายงานอุปกรณ์
 • มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะและการบำรุงรักษา
 • มาตรฐานการควบคุมอาคาร
 • มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 • มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย
 • มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน
 • มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน
 • มาตรฐานการพัฒนาและสงเคราะห์ผู้พิการ
 • มาตรฐานการวางผังเมือง
 • มาตรฐานการส่งเคราะห์ผู้สูงอายุ
 • มาตรฐานการส่งเสริมกีฬา
 • มาตรฐานการส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม แล
 • มาตรฐานการส่งเสริมสตรี
 • มาตรฐานการส่งเสริมอาชีพ
 • มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน
 • มาตรฐานด้านการทะเบียนและการอนุญาต
 • มาตรฐานด้านการเปรียบเทียบปรับ
 • มาตรฐานตลาด

เทศบาลตำบลชากไทย