คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 • ประกาศใช้คู่มือประชาชน
 • การขอใบสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร
 • การขอใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • การขอเลขหมายประจำบ้าน
 • การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
 • การแจ้งเกิด
 • การแจ้งเกิดเกินกำหนด
 • การแจ้งตาย
 • การแจ้งย้ายเข้า
 • การแจ้งย้ายปลายทางอัตโนมัติ
 • การแจ้งย้ายออก
 • การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • การทำบัตร กรณีบัตรชำรุด
 • การทำบัตร กรณีบัตรเดิมหมดอายุ
 • การทำบัตร กรณีบัตรสูญหาย
 • การทำบัตร กรณีเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
 • การทำบัตร กรณีเปลี่ยนที่อยู่
 • การทำบัตรครั้งแรก
 • คู่มือรับรองสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร

เทศบาลตำบลชากไทย