จัดซื้อจัดจ้าง

  • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ต.ค.64
  • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน พ.ย.64
  • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ธ.ค.64
  • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน ม.ค.65
  • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือนก.พ.65
  • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างเดือน มี.ค.65

เทศบาลตำบลชากไทย