จัดซื้อจัดจ้าง

– เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอย ๔ หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(E-BIDDING)

  • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2565
  • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
  • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565
  • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564
  • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
  • สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2564

เทศบาลตำบลชากไทย