ด้านกายภาพ

1. ด้านกายภาพ

     1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน

            ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลชากไทย  ประกอบด้วย

            หมู่ที่ 1   บ้านทุ่งสะพาน

            หมู่ที่ 2   บ้านทุ่งสะพาน

            หมู่ที่ 3   บ้านเนินมะหาด

            หมู่ที่ 4   บ้านชากไทย

            หมู่ที่ 5   บ้านเนินมะหาด – มูซู

            หมู่ที่ 6   บ้านเขารูปช้าง

            หมู่ที่ 7   บ้านคลองหินลอย

            หมู่ที่ 8   บ้านว่านเหลือง

            เทศบาลตำบลชากไทย  ตั้งอยู่เลขที่ ๒๐/๑ หมู่ที่ ๗ ตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ทำการอำเภอเขาคิชฌกูฏ ห่างจากที่ว่าการอำเภอเขาคิชฌกูฏ ประมาณ ๖ กิโลเมตร          อยู่ห่างจากศาลากลางจังหวัดจันทบุรี  ประมาณ  18  กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

  ทิศเหนือ         ติดต่อกับตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ และตำบลเขาบายศรี อำเภอท่าใหม่                                        จังหวัดจันทบุรี

  ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลพลวง  อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

  ทิศใต้             ติดต่อกับตำบลวังแซ้ม  ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม และตำบลแสลง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

  ทิศตะวันตก     ติดต่อกับตำบลเขาบายศรี และตำบลทุ่งเบญจา  อำเภอท่าใหม่  จังหวัดจันทบุรี

  เทศบาลตำบลชากไทย มีเนื้อที่รวมทั้งหมดประมาณ  86.56  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ  

54,100 ไร่  มีพื้นที่สาธารณะ ดังนี้ (ตามเอกสารสิทธิ์ นสล.)

    1. ทุ่งวังพอกสาธารณประโยชน์                    เนื้อที่   9 – 0 – 00         ไร่ หมู่ที่ 1

    ๒. ป่าช้าทุ่งตาหมวกสาธารณประโยชน์     เนื้อที่     7 – 0 – 75 1/10 ไร่ หมู่ที่ 1

    3. ป่าช้าวังตาอุ่มสาธารณประโยชน์   เนื้อที่   17 – 0 – 96 4/10 ไร่หมู่ที่ 2

    4. ทุ่งเหียงสาธารณประโยชน์                      เนื้อที่   190 – 0 – 75   ไร่  หมู่ที่ 4

    5. ที่สาธารณประจำหมู่บ้าน                        เนื้อที่      0 – 3 – 94  ไร่  หมู่ที่ 8

เทศบาลตำบลชากไทย