ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรธรรมชาติ

       1 น้ำ

          น้ำที่ประชาชนในตำบลชากไทยใช้สำหรับการอุปโภค-บริโภคและทำการเกษตร มีดังนี้

          1. แม่น้ำ จำนวน 1 สาย คือ แม่น้ำจันทบุรี

          2. สระเก็บน้ำสาธารณะ ประกอบด้วย บริเวณที่สาธารณะทุ่งเหียง หมู่ที่ 4  สระน้ำสาธารณะบริเวณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมูซู หมู่ที่ 5 และสระน้ำสาธารณะ ซอย 7 หมู่ที่ 5

          3. ลำคลอง ประกอบด้วย คลองกระจาม คลองเล็ก คลองญวน คลองด่านน้อย คลองดินแดง                  คลองจำปาดะ คลองชำยายหลำ คลองยายเพียร คลองแกลต คลองด่าน คลองจินดา คลองแปะเล็ง คลองทะลุ คลองสะพานช้าง คลองตานัน คลองน้ำแห้ง  คลองตาปุ่น คลองตากวน คลองชากเวช คลองเขาน้อย                    คลองวังตะขาบ  คลองมาบชโอน  คลองยายเนียน  คลองร่วมฆ่อ  คลองวังหลวง  คลองวังหลวง ๒ คลองจั่น คลองอุ้มบุญ คลองแดง คลองว่านเหลือง      

          4. ฝายที่สำคัญ ประกอบด้วย ฝายจำปาดะ ฝายคลองด่าน ฝายคลองแดง ฝายคลองแกลต             ฝายคลองญวณ

          5. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านทุ่งสะพาน-ชากไทย

          6. ระบบชลประทานระบบท่อ จำนวน 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านชากไทย – ทุ่งสะพาน              กลุ่มผู้ใช้น้ำกระทิง – คลองขวาง  กลุ่มผู้ใช้น้ำเนินมะหาด – เขารูปช้าง  และกลุ่มผู้ใช้น้ำบ้านว่านเหลือง

       2 ป่าไม้

            ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชากไทยมีพื้นที่ป่าไม้ จำนวน 24,500 ไร่

      3 ภูเขา

              ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชากไทย มีภูเขาจำนวน 3 ลูก ได้แก่  เขากระจามอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 1                         เขาชากไทยอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 4  และเขารูปช้างอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 6

      4 ทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

            คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในตำบลชากไทย ค่อนข้างจะสมบูรณ์ ทั้ง ดิน น้ำ ป่าไม้ จะเห็นได้            จากเกษตรกรในพื้นที่สามารถทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี

เทศบาลตำบลชากไทย