ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยทำ การ Over Lay ถนนสาย
ซอย ๕ หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลชากไทย