ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยทำ การ Over Lay ถนนสาย
ว่านเหลือง – บ่อน้ำ เงิน หมู่ที่ ๘ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลชากไทย