ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยทำ การ Over Lay ถนนสาย
พัฒนาเขารูปช้าง หมู่ที่ ๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

เทศบาลตำบลชากไทย