ประชุม อพม.

ด้วยงานสวัสดิการสังคม สำนักปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วมประชุม อพม.ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมกันหารือ สอนวิธีการ กระบวนการดำเนินงานให้กับ อพม.ตำบลชากไทย ในการค้นหากลุ่มเปราะบางในพื้นที่เพื่อสนับสนุนงบประมาณต่อไป

เทศบาลตำบลชากไทย