ระบบเศรษฐกิจ

ระบบเศรษฐกิจ

       1 การเกษตร

            ตำบลชากไทย มีพื้นที่กว้างและอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตร  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนผลไม้  เช่น  สวนเงาะ  ทุเรียน  มังคุด ลองกอง  ลางสาด  สวนยางพารา และในปัจจุบันมีการปลูกปาล์มน้ำมันในบางพื้นที่  ลักษณะการทำสวนผลไม้เป็นการทำสวนแบบผสมผสาน โดยดูได้จากร้อยละของประชากรจำแนกตามการประกอบอาชีพตามตาราง ดังต่อไปนี้

2 การประมง

                  ในเขตเทศบาลตำบลชากไทยไม่ได้ทำการประมงเป็นอาชีพ.                                                                                                                     

       3 การปศุสัตว์

                 เป็นการประกอบการเลี้ยงในครัวเรือน เป็นอาชีพเสริ                                                                                                                                4 การบริการ

              –  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก  จำนวน  6   แห่ง  (ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2,5,6,7)

            –  สถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง (ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7)

            –  สหกรณ์การเกษตร  จำนวน  1  แห่ง  (ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7)

            –  สถานที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  จำนวน ๑ แห่ง  (ตั้งอยู่หมู่ที่ 7)

            –  ตลาดนัด จำนวน 1 แห่ง (อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5)

       5 การท่องเที่ยว

              ในตำบลชากไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในพื้นที่ ประกอบด้วย

              1. แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ คือ ที่สาธารณะหุ่งเหียงซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

              2. แหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ได้แก่ ศาลเจ้าพ่อหินซ้อน นมัสการหลวงพ่อเพ็ชรวัดชากไทย                   และหลวงพ่อใหญ่วัดเนินมะหาด ซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวของประชาชนในตำบลชากไทย                   และประชาชนทั่วไป

      6 อุตสาหกรรม

              ปัจจุบันตำบลชากไทย ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงแปรรูปผลไม้และผลิตผลทางการเกษตร          จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่บริเวณที่สาธารณประโยชน์ทุ่งเหียง หมู่ที่ 4 สำหรับเป็นที่รองรับผลผลิตทางการเกษตรของประชาชนในพื้นที่ ถือเป็นการสร้างอาชีพเสริม และเพิ่มรายได้ให้ประชาชนโดยอยู่ระหว่างการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานดังกล่าว

      7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

              การพาณิชย์

            –  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดเล็ก  จำนวน  6   แห่ง  (ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 2,5,6,7)

            –  สถานีบริการน้ำมันขนาดใหญ่ จำนวน 2 แห่ง (ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7)

            –  สหกรณ์การเกษตร  จำนวน  1  แห่ง  (ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 7)

            –  สถานที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร  จำนวน ๑ แห่ง  (ตั้งอยู่หมู่ที่ 7)

            –  ตลาดนัด จำนวน 1 แห่ง (อยู่ในพื้นที่หมู่ที่ 5)

             กลุ่มอาชีพ

            – กลุ่มคิชฌกูฏบาติก

            – กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้ง อำเภอเขาคิชฌกูฏ

            – กลุ่มสมุนไพรบ้านบัวหลวง

            – กลุ่มผลิตภัณฑ์รีไซเคิ้ลจากวัสดุเหลือใช้

            – กลุ่มโครงการธุรกิจครบวงจร ประกอบด้วย กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มของชำร่วย กลุ่มดอกไม้จันท์ กลุ่มผูกผ้าในพิธีต่างๆ และกลุ่มดอกไม้สดในพิธีต่างๆ

       8 แรงงาน

                 เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในตำบลชากไทยประกอบอาชีพเกษตรกรรมทำสวนผลไม้ แรงงานจะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ แรงงานวัยทำงานในพื้นที่ และแรงงานต่างด้าว ส่วนเยาวชนวัยทำงานในตำบลชากไทยเมื่อเรียนจบจะออกไปทำงานนอกพื้นที่ ทำให้แรงงานที่ใช้ในการทำสวนผลไม้เป็นแรงงานต่างด้าว จากข้อมูล                 ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 พบว่าตำบลชากไทยมีแรงงานต่างด้าวที่ขึ้นทะเบียน จำนวน 3 สัญชาติ ได้แก่ กัมพูชา จำนวน 147 ราย พม่า จำนวน 13 ราย และลาว จำนวน 101 คน

เทศบาลตำบลชากไทย